POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

  obec Horní Čermná – Obecní úřad Horní Čermná

 2. Důvod a způsob založení

  Obec Horní Čermná vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).

 3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří:
 • starosta: Bc. Lukáš Lešikar
 • místostarosta: Tomáš Dušek
 • zaměstnanci: Božena Hajzlerová, Iveta Pešková, Josef Kittner, Věra Volosová, Jiří Fabiánek, Markéta Mikulová

Zřízené příspěvkové organizace:

Dne 1.1.2003 byli zřízeny obcí Horní Čermná ty to příspěvkové organizace:

 • Základní škola, Horní Čermná, okres Ústí n.Orlicí
 • Mateřská škola a školní jídelna Horní Čermná, okres Ústí n.Orlicí

ZASTUPITELSTVO OBCE:

Nestraníci pro lepší Čermnou
- Bc. Lukáš Lešikar
- Ing. Lukáš Brábník
- Ing. Petr Borek
- Tomáš Dušek
- Ing. Simona Hajzlerová

- Ing. Vladimír Hejl

- Lubomír Jirásek

- Monika Kroulíková

- Ing. Tomáš Křivohlávek

- Ing. Lucie Křivohlávková

- Jan Marek

- Ladislav Marek

- Ing. Jiří Marek

- Bc. Matěj Motl

- Ing. Tomáš Vacenovský


ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE:

 • finanční výbor
  - předseda: Ing. Jiří Marek
  - členové: Ing. Tomáš Křivohlávek, Ing. Lucie Křivohlávková,
 • kontrolní výbor
  - předseda: Lubomír Jirásek
  - členové: Ing. Simona Hajzlerová, Ladislav Marek

  RADA OBCE:

- Bc.Lukáš Lešikar

- Tomáš Dušek

- Ing. Tomáš Křivohlávek

– Ing. Simona Hajzlerová

 – Ing. Jiří Marek

ORGÁNY RADY OBCE:

 • komise životního prostředí
  - předseda: Ing. Tomáš Vacenovský
  - členové: Tomáš Macháček, Ing. Lucie Křivohlávková, Mgr. Lenka Brábníková
 • komise kulturní
  - předseda: Ing. Vladimír Hejl
  - členové:
  Alena Vojtková , Jaroslava Nováková, Lenka Ptáčková, Iveta Pešková, Monika Kroulíková
  4. Kontaktní spojení

  4.1. Kontaktní poštovní adresa
  Obecní úřad Horní Čermná
  Horní Čermná 1
  561 56 Horní Čermná

  4.2. Adresa úřadovny
  Obecní úřad Horní Čermná
  Horní Čermná 1
  561 56 Horní Čermná

  4.3. Úřední hodiny
  Pondělí: 7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00
  Středa: 7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00

Pátek: 7:00 – 11:30


Provozní doba obecního úřadu v mimoúřední dny:
Úterý: 7:00 – 11:30, 12:00 – 14:30

Čtvrtek: 7:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

Pátek: 12:00 – 13:30

4.4. Telefonní čísla
465 393 440, 739 630 511

4.5. Čísla faxu
---

4.6. Adresa internetové stránky
www.hornicermna­.cz

4.7. Adresa e-podatelny
podatelna@hor­nicermna.cz


4.8. Další elektronické adresy
podatelna: podatelna@hor­nicermna.cz
starosta: starosta@horni­cermna.cz

místostarosta: mistostarosta@hor­nicermna.cz
účetní: ucetni@hornicer­mna.cz


 1. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby
  - č. účtu:1220942379, kód banky:0800
  příjmový účet, slouží po všechny platby (např. místní poplatky, nájmy …), NEDOHODNE-LI SE ÚŘAD S PLÁTCEM JINAK

  - č. účtu: 94–818611, kód banky: 0710
  účet založen na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů tento účet slouží VÝHRADNĚ pro dotace a přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondu a Národního fondu (s výjimkou programového financování dle § 16 odst. Zák. 218/200 Sb.)  6. IČ
  00278882

  7. DIČ
  CZ00278882

  8. Dokumenty
  8.1. Seznamy hlavních dokumentů
  - Strategický plán (Program rozvoje venkova)
  - Územní plán

- Povodňový plán obce Horní Čermná

- Úřední deska

- Vyhlášky a předpisy


8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace
Obecní úřad je povinným subjektem, který má dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
Obecní úřad poskytuje informace ústní, písemné a umožňuje nahlížení do požadovaných spisů.
Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte:
1. písemně na adresu:
Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná
2. Prostřednictvím e-mailu podatelna@hor­nicermna.cz jako přílohu k e-mailu


Lhůty pro poskytnutí informace:
- písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti,
- v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být termín prodloužen o 10 dnů.

Odvolání:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Návrh, stížnost, žádost, podnět lze písemně podat na adresu:
1. Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná
2. prostřednictvím podatelna@hornicermna.cz jako přílohu k e-mailu
3. osobně přes podatelnu Obecního úřadu Horní Čermná v úřední hodiny

Příjem žádostí a dalších podání a stanovený postup při jejich podávání a vyřizování (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím):

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti
• jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede
• název,
• identifikační číslo,
• adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným výše, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Obecní úřad posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že
• je žádost nesrozumitelná,
• není zřejmé, jaká informace je požadována,
• nebo je formulována příliš obecně,
vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu (tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli).

Nerozhodne-li dle výše uvedených možností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění a to buď odkazem na zveřejněný údaj, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo formou paměťových médií. Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může obecní úřad prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

Mezi závažné důvody se řadí např. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti nebo konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může obecní úřad nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

V případě, že obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následně ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad neposkytne informace v případě, že se jedná o obchodní tajemství, utajovanou informaci, autorské právo, důvěrnosti majetkových poměrů. Pokud nebylo žádosti vyhověno z výše uvedených důvodů, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Podle § 2 odst. 4 citovaného zákona „se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

Obecní úřad může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k interním předpisům obecního úřadu nebo v případě, že se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí obecního úřadu, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Dále může obecní úřad omezit poskytnutí informace, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž tuto povinnost zákon neukládá nebo pokud ji obecní úřad zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období nebo pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.
 

 1. Opravné prostředky
  Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí obce Horní Čermná nebo jejich orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

  Dále může být podánastížnost na postuppři vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

  Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal.

  Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání (odpor), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání (odporu) rozhoduje. Odvolání a odpor lze podat u obecního úřadu.

  Odvolání (odpor) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů [zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů]. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.


  12. Formuláře
  Všechny formuláře jsou dostupné na webových stránkách obce www.hornicermna­.cz a na podatelně Obecního úřad v Horní Čermné.

  Seznam formulářů:

- Žádost o pronájem/výměnu bytu ve vlastnictví obce Horní Čermná

- Žádost o pronájem/výměnu bytu v domě s pečovatelskou službou ve vlastnictví obce Horní Čermná

- Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

- Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

- Poplatek ze psů – Přihláška/změ­na/odhláška poplatkové povinnosti

- Žádost o dotaci z rozpočtu obce dle zákona č.250/2000 Sb.

- Vyúčtování dotace z rozpočtu obce

- Čestné prohlášení – nárok na úlevu od poplatku 1. Popisy postupů – návod na řešení životních situací
  Všechny návody na řešení životních situací naleznete na portálu veřejné správy České republikywww.por­tal.gov.cznebo na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

  Vybrané životní situace

  a) Pojmenování (název) životní situace
  HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU


  Základní informace k životní situaci
  Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:
  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popř. pěstoun,
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
  • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Ohlášením změny místa trvalého pobytu.

  Na které instituci životní situaci řešit
  Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:
  • na obecním úřadu,
  • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst,
  • na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.

  Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),
  • doložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
  • doložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

  Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
  Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.
  Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny.
  Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.
  Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

  Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.
  Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.
  Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
  Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně.
  Vzor tiskopisu naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč.
  Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

  Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Adresu místa nového trvalého pobytu následně nezapomeňte ohlásit příslušným institucím; podrobné informace naleznete na internetových stránkách Správy základních registrů.
  Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

  Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

  Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.
  Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky ani po výzvě ve stanovené lhůtě nejsou odstraněny. Ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.
  Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.

  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.

  Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  Ministerstvo vnitra – Evidence obyvatel, trvalý pobyt

  Za správnost návodu odpovídá útvar
  Ministerstvo vnitra – odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel
  Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2014, naposledy aktualizován 01.01.2014
  Datum konce platnosti popisu
  Bez časového omezení
 2. b) Pojmenování (název) životní situace
  VÝDEJ ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBYVATEL


  Základní informace k životní situaci
  Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o:
  státních občanech České republiky (dále jen „občan“),
  • osobách, které pozbyly státní občanství České republiky, a
  • cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost může podat obyvatel starší 15 let.
  Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.
  O poskytnutí údajů může rovněž požádat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.
  Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra.
  Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí.
  Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.
  Žádost lze také podat osobně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (identifikace pomocí bezpečnostního osobního kódu).
  Obyvatel starší 15 let může podat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem; povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů.
  Při písemném podání lze využít tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“.

  Na které instituci životní situaci řešit
  Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna.

  Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Doklad totožnosti.

  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ je k dispozici (ke stažení) na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo u všech úřadů příslušných k poskytování údajů.
  Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ (rozšířený o možnost žádat informace o osobě blízké a možnost podání zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo jinou osobou), který lze podat elektronicky, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
  Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší.
  Tento typ formuláře musí být v případě jeho elektronického zaslání opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo být podán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu.

  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč (za každou započatou stránku) formou kolkové známky nebo v hotovosti při podání na úřadu.
  V případě podání žádosti elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu, na Ministerstvo vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711–8920071/0710.
  Jako variabilní symbol je třeba uvést číslo ve tvaru 1111…, kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) – např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery apod.).
  První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky; specifický symbol: 433.
  Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.

  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

  Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
  Elektronická služba, kterou lze využít
  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného úřadu.

  Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

  Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.

  Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  Ministerstvo vnitra – Evidence obyvatel, trvalý pobyt

  Za správnost návodu odpovídá útvar
  Ministerstvo vnitra – odbor správních činností
  Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2014, naposledy aktualizován 01.01.2014
  Datum konce platnosti popisu
  Bez časového omezení

  Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Ministerstvo vnitra poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním právním předpisem, např.:
  • zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, a to jen, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.
 3. c) Pojmenování (název) životní situace
  OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU NEBO KOPIE S LISTINOU (VIDIMACE) A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU (LEGALIZACE)


  Základní informace k životní situaci
  Vidimacíse ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou.
  Legalizacíse ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
  Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů).

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):
  je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
  • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
  • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:
  - prvopis,
  - již ověřenou vidimovanou listinu,
  - listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  - opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  - stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

  Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):
  • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Je třeba navštívit některý z níže uvedených úřadů (viz bod 08), příslušný k provedení vidimace a legalizace, a předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis.
  O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize.
  Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

  Na které instituci životní situaci řešit
  Vidimaci a legalizaci provádí krajské úřady; obecní úřady obce s rozšířenou působností; obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů; újezdní úřady; Česká pošta a Hospodářská komora České republiky.

  Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování):
  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
  • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
  • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
  Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.
  Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).
  Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat (§ 10 odst. 6 zákona o ověřování).

  Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
  Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

  Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

  Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.

  Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  Ministerstvo vnitra

  Za správnost návodu odpovídá útvar
  Ministerstvo vnitra – odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
  Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  03.03.2014, naposledy aktualizován 03.03.2014
  Datum konce platnosti popisu
  Bez časového omezení
 4. d) Pojmenování (název) životní situace
  KÁCENÍ DŘEVIN


  Základní informace k životní situaci
  Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, v případě spoluvlastnictví všichni vlastníci (dále žadatel) pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka (ů) pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Ke kácení dřevin (rostoucích mimo les) je třeba povolení orgánu ochrany přírody, pokud není dále stanoveno jinak:
  Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
  a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
  c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin 3),
  d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
  zahradou se rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.
  Povolení ke kácení dřevin není třeba, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život, či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Kácení z těchto důvodů je třeba oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona)

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  1. Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi – jste-li vlastníkem pozemku, na němž chcete kácet zeleň
  2. Uplatněním požadavku na podatelně obecního úřadu, jedná-li se o úpravu zeleně ve vlastnictví obce Horní Čermná

  Na které instituci životní situaci řešit
  Obecní úřad Horní Čermná – podatelna.

  Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
  a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
  b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
  c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a
  d) zdůvodnění žádosti.

  Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
  a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
  b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků 4) a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav 5),
  c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin,
  d) zdůvodnění oznámení a
  e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář žádosti je možné stáhnout na webových stránkáchwww.hornicermna.cznebo vyzvednout osobně na podatelně Obecního úřadu v Horní Čermné.

  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatků

  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta k vydání souhlasu ke kácení dřevin je 30 – ti denní, ve zvlášť složitých případech
  60-ti denní.

  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém dřevina roste, vlastník sousedního pozemku, pokud dřeviny rostou v hranici. Účastníkem řízení může být (za podmínek stanovených zákonem) i občanské sdružení.

  Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Před vydáním souhlasu ke kácení je nutné provést místní šetření pro zjištění skutečného stavu stromu a posouzení, zda bude vydáno kladné povolení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Horní Čermné.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
a) Fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les, pokutu ve výši do 20 tis. Kč. V případě, že se jedná o skupinu dřevin, pokutu ve výši do 100 tis. Kč.
b) Právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les, pokutu ve výši do 1 mil. Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar Obecní úřad Horní Čermná

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
15.7. 2013, naposledy aktualizován 1.11.2018
Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení

 1. Předpisy
  14.1. Nejdůle­žitější používané předpisy
  - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  - zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
  - zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  - zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  - zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  - zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  - zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
  - zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
  - zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  - zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
  - zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
  - zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  - zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
  - zákon č. 255/2012, kontrolní řád
  - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  - zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  - zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
  - zákon č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
  - zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
  - zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
  - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  - zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
  - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  - zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
  - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
  - zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

  14.2. Vydané právní předpisy
  Nařízení a vyhlášky vydané obcí Horní Čermná:

http://www.hornicermna.cz/vyhlasky


 1. Úhrady za poskytování informací
  15.1 úhrady nejsou stanovené

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána.

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
Žádné vzory licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá Obecní úřad Horní Čermná stanovené.

16.2. Výhradní licence
Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 žádné nejsou.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy

 1. Poskytnuté informace
  Poskytnuté informace
  Prosím čekejte...