Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: podatelna@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Životní prostředí

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen "ZOPK") a vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb. Pokud se jedná o samostatné kácení dřevin, vydává Obecní úřad Horní Čermná Rozhodnutí o kácení dřevin. Je-li je kácení dřevin vynuceno výstavbou, je třeba zažádat o závazné stanovisko ke kácení dřevin, které je podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu určeného k povolení dané stavby. 

Žádost o kácení může podat jen vlastník či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku se souhlasem vlastníka. Povolení ke kácení se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm, pro zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 40 m2 , pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Uvedené neplatí pro památné stromy a dřeviny rostoucí jako součást významných krajinných prvků (VKP), kterými jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy!!!

Je nutno zdůraznit, že všechny tyto výjimky z povolovacího režimu se uplatní pouze tehdy, pokud se nejedná o dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku či stromořadí! K vymezení pojmu významný krajinný prvek viz ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK; pojem stromořadí si definuje sama vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy, s výjimkou ovocných sadů, školek a plantáží). Pro žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les nebo žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les můžete použít následující formulář:

 Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Dle § 8, odst. 4 ZOPK, povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Jde tedy zejména o situace, kdy došlo k okamžité změně stavu dřeviny (typicky například k odlomení větví, poškození kmene apod.) či místa, kde se dřevina nachází (např. k sesuvům půdy) a neřešení této situace by bezprostředně ohrozilo zájmy chráněné zákonem - život, zdraví a také majetek, v případě, že by hrozící škoda na majetku dosahovala značného rozsahu.

Škoda značného rozsahu odpovídá pojmu trestního zákoníku "značná škoda" (viz ustanovení § 138 odst. 1 trestního zákoníku), kterou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 1 000 000 Kč. Aby mohl být postup podle § 8 odst. 4 zákona použit, musí být zároveň naplněna podmínka "zřejmého" a "bezprostředního" ohrožení chráněných zájmů. Oznámení lze provést na následujícím formuláři:

 Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les