Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: podatelna@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Výstavba

Obec Horní Čermná je dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) účastníkem řízení v několika případech:

územního řízení dle § 85 odst. 1, písm b stavebního zákona - jako obec na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn

územního řízení dle § 85 odst. 2, písm b stavebního zákona - osobou, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

stavebního řízení dle § 109 písm. c stavebního zákona - vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,

stavebního řízení dle § 109 písm. e stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno

 

Obec Horní Čermná je dále vlastníkem a správcem sítí na území obce Horní Čermná:

- veřejné osvětlení

- dešťová kanalizace

- přípojky k jednotlivým stavbám ve vlastnictví obce Horní Čermná

 

Pro rozhodnutí napojení sousední nemovitosti k místní komunikaci, souhlas s napojením k místní komunikaci a souhlas se zvláštním užíváním komunikace (uložení sítí apod.) přejděte v menu do silničního správního úřadu. Jde totiž o výkon přenesené působnosti Obecním úřadem Horní Čermná.

 

Pokud hodláte provádět jakoukoliv stavební činnost v obci Horní Čermná, při které bude dotčeno právo obce Horní Čermná, potřebujete zakreslit vedení sítí ve správě obce Horní Čermná nebo určit zda bude Obecní úřad Horní Čermná vydávat rozhodnutí z hlediska přenesené působnosti pro daný stavební záměr, můžete zažádat na následujícím formuláři:

 Žádost o vyjádření obce ke stavebnímu záměru

Pokud je stavební záměr umisťován na pozemku ve vlastnictví obce Horní Čermná je stavebník, dle § 184a stavebního zákona, povinen doložit ke stavebnímu a územnímu řízení souhlas vlastníka pozemku. Souhlas se vyznačuje podpisem na situačním výkrese dokumentace nebo projektové dokumentace. Je proto vhodné jako přílohu žádosti o vyjádření přikládat dokumentaci nebo projektovou dokumentaci v dostatečné podrobnosti.

 

Pokud hodláte umístit vedení sítě nebo přípojky v pozemcích ve vlastnictví obce Horní Čermná, nebo chcete zřídit služebnost chůze/jízdy na pozemku ve vlastnictví obce Horní Čermná, vyplňte následující formulář. Pokud se jedná o umístění v místní komunikaci ve vlastnictví obce, budete potřebovat rozhodnutí silničního správního úřadu - Obecního úřadu Horní Čermná k umístění sítí a k výkopovým pracem. Ke zřízení věcného břemene - služebnosti  je potřeba uzavřít smlouvu s obcí Horní Čermná (schvalovanou radou obce) a zaplatit poplatek dle platného ceníku schváleného radou obce Horní Čermná.

 Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti