Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: podatelna@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Územní plánování

Možnost výstavby v obci Horní Čermná je dána platným územním plánem, ve kterém jsou definovány jak zastavěné plochy, tak i zastavitelné plochy s jejich možným i nepřípustným využitím.

Pro povolování staveb dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") je místně příslušným obecným stavebním úřadem Úřad Městyse Dolní Čermná, pro povolování staveb vodních děl je to Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad a pro povolování staveb dopravních Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad.

V rámci povolování staveb je povinností podle ust. § 96b stavebního zákona požádat o závazné stanovisko orgánu územního plánování. Místně a věcně příšlušným orgánem územního plánování pro obec Horní Čermnou je Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, orgán územního plánování. Formluláře pro tuto žádost naleznete na webových stránkách města Lanškroun.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy změn v krajině a plochy přestavby, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. 

Dle ust. § 44 stavebního zákona rozhoduje o pořízení územního plánu nebo jeho změny zastupitelstvo obce. Pro změnu územního plánu obce Horní Čermná můžete zažádat na tomto formuláři:

 Žádost o změnu územního plánu

Dle ust. § 45, ost. 4, stavebního zákona, může obec pořízení nebo změnu územního plánu podmínit částečnou nebo úplnou úhradou navrhovatelem, pokud je pořízení nebo změna vyvolána jeho výhradní potřebou.

Další zastavitelné plochy lze, dle ust. § 55, odst. 4 stavebního zákona, změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Proto může obec, dle ust. § 102 odst. 3 stavebního zákona, v rámci změny územního plánu bez náhrady zrušit zastavitelnou plochu, která nebyla zastavěna do 5 let od nabytí právní moci pořízení nebo změny územního plánu, kterou byla určena k zástavbě.