ࡱ> NQM8bjbjVV4F<<GKKKKK____d$_q0$C V-KKK+KK~F_A0q  K q :U SN E SE N rady obce Horn ermn pYijat na jednn dne 14.11.2011 . 1 Rada obce Horn ermn rozhodla navrhnout tyto kandidty do akolsk rady pYi Zkladn akole, Horn ermn, okres st nad Orlic: Martina Balcara, Mgr. Janu Beranovou ( lenov zastupitelstva obce Horn ermn) a Ivetu Mach kovou (zstupce obce BystYec). Zodpovd: Vgnerov Termn: do 29.11.2011 . 2 Rada obce Horn ermn a) schvaluje Smrnici . 1/2011 o inventarizaci s innost od 15.11.2011, b) schvaluje pYkaz starosty kproveden inventarizace majetku a zvazko obce Horn ermn k31.12.2011 vsouladu svae uvedenou Smrnic o inventarizaci. Zodpovd: Hajzlerov Termn: do 31.12.2011 . 3 Rada obce Horn ermn schvaluje zhotoven 5 kuso vvsnch plaktovacch tabul dle plnku vpYloze. Zodpovd: Sudk, Komunln slu~by ermn, a. s. Termn: do 31.03.2012 . 4 Rada obce Horn ermn projednala nvrh Yadu prce R, krajsk pobo ky vPardubicch, kontaktnho pracoviat st nad Orlic o prodlou~en dohod o vytvoYen pracovnch pYle~itost vrmci VPP a schvaluje jejich prodlou~en spracovnky uvedenmi v pYloze do 29.02.2012. Zodpovd: Hajzlerov Termn: do 30.11.2011 . 5 Rada obce Horn ermn projednala ~dost spole nosti Vrch CZ, s.r.o., se sdlem Doln Dobrou 439, I O 287 9096 ( j. H /449/2011 ze dne 31.10.2011) o prodlou~en njemn smlouvy ze dne 29.06.2011 o pronjmu arelu koupaliat vHorn ermn na dala seznu, tj. na rok 2012 a rozhodla ~dosti nevyhovt a njemn smlouvu suvedenou spole nost neprodlu~ovat. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: do 24.11.2011 (sdlit odpov) . 6 Rada obce Horn ermn ukld Martinu Sudkovi, Komunln slu~by ermn a. s., komplexn zabezpe it arel koupaliat vHorn ermn pYed nadchzejcm zimnm obdobm. Zodpovd: Sudk, Komunln slu~by ermn, a. s. Termn: 30.11.2011 . 7 Rada obce Horn ermn projednala nvrhy smluv od Heleny Novkov, Svojkovice 154, Rokycany, tj. Smlouvy |~^ ߸ufWJ;.h#6CJOJQJaJh#56CJOJQJaJhG?6CJOJQJaJhR56CJOJQJaJhO_56CJOJQJaJ"hV#dhj556CJOJQJaJh_56CJOJQJaJ"hj5hj556CJOJQJaJhihlh5o6CJOJQJaJh5o5CJ OJQJaJ hr5CJ OJQJaJ h785CJ OJQJaJ hkh5o5CJ OJQJaJ hkh5o5CJ$OJQJaJ$  > @ l n x F $ $da$gdv dgdl < $da$gd# $da$gdl < $da$gdl <^ J t , 8 < > ȻȻȯpaRCh\ 56CJOJQJaJhY56CJOJQJaJh"K56CJOJQJaJ"hV#dh d56CJOJQJaJhGh6#6CJOJQJaJh}6CJOJQJaJhihlh5o6CJOJQJaJhMCJOJQJaJhR6CJOJQJaJhM6CJOJQJaJh,6CJOJQJaJh#6CJOJQJaJhah#6CJOJQJaJ> B X & < V j l n r t v x {o_RE8Rh6CJOJQJaJhDI6CJOJQJaJh d6CJOJQJaJh"Kh d6CJOJQJaJhMCJOJQJaJhEj6CJOJQJaJhM6CJOJQJaJh,6CJOJQJaJhg6CJOJQJaJ"h,hg56CJOJQJaJ"h,h\ 56CJOJQJaJh\ 6CJOJQJaJh\ 56CJOJQJaJh\ h\ 6CJOJQJaJx DFZ$2:µҵҵxfWJ:h3fh3f6CJOJQJaJhR(6CJOJQJaJh|f56CJOJQJaJ"hh|956CJOJQJaJh*6CJOJQJaJhh|96CJOJQJaJ *h56CJOJQJaJ *hDI56CJOJQJaJh6CJOJQJaJhO_h-{6CJOJQJaJhO_6CJOJQJaJhO_56CJOJQJaJ"hDIh d56CJOJQJaJ:>LT`bp "6dfhnprȼ{l_Rh6CJOJQJaJh]6CJOJQJaJh]56CJOJQJaJ"hpb?h+aI56CJOJQJaJhpb?h*6CJOJQJaJhpb?h{6CJOJQJaJh? 56CJOJQJaJhB+CJOJQJaJhB+6CJOJQJaJhv6CJOJQJaJh3fh3f6CJOJQJaJh3f6CJOJQJaJ :fhrN:-. $da$gdv $da$gd89 $da$gd $da$gdl < $da$gdv dgdv$ $da$gdv@BLNdvxzĴxm_R@0hkVh6CJOJQJaJ" *h"hjO6CJOJQJaJhpb?h{OJQJaJhpb?h"g56OJQJaJh6OJQJaJhpb?hjO6OJQJaJhpb?heg6OJQJaJhG h"g56CJOJQJaJhG hQ6CJOJQJaJhG hOK6CJOJQJaJhG hjO6CJOJQJaJh]h]6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh56CJOJQJaJ$&48:<NPϽreUE8U8h6CJOJQJaJhl,h4`6CJOJQJaJhl,h6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJhh6CJOJQJaJh%6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh!N56CJOJQJaJ"hl,h| 56CJOJQJaJ"hl,h56CJOJQJaJhkVh6CJOJQJaJhkVheg6CJOJQJaJhkVh"26CJOJQJaJ,,"-&-6-:----ðqbUSUF9F9FUFh 6CJOJQJaJhv6CJOJQJaJUhpJ6CJOJQJaJhpJ56CJOJQJaJ"hpb?hpJ56CJOJQJaJhD nhK(b6CJOJQJaJhD nh6CJOJQJaJhw~6CJOJQJaJ% *h"h56CJOJQJaJhl,hCJOJQJaJhl,h6CJOJQJaJhl,h4`6CJOJQJaJhD n6CJOJQJaJ o vpoj ce televiznho DVB-T opakova e a Smlouvy o servisu televiznho DVB-T opakova e slou~cho kaYen televiznho signlu ve formtu DVB-T a umstnho na budov zkladn akoly vHorn ermn a rozhodla uzavYen pYedmtnch smluv odmtnout. Zodpovd: starosta Termn: do 31.12.2011 . 8 Rada obce Horn ermn jako orgn pYsluan rozhodovat ve vcech obce jako jedinho spole nka obchodn spole nosti Komunln slu~by ermn, a. s., se sdlem Horn ermn 1, I O 00654841 povYuje Tomae Duaka, aby zastupoval vae uvedenou spole nost na valn hromad akcionYo spole nosti MO PARTNER a. s., Hodolansk 413/32, Olomouc, I O 25860631, konan dne 09.12.2011 vHavl kov Brod. Zodpovd: Vgnerov (zajiatn pln moci), Duaek Termn: do 09.12.2011 . 9 Rada obce Horn ermn (vnvaznosti na usnesen rady obce . 2 ze dne 25.07.2011 a usnesen zastupitelstva obce . 2 ze dne 19.09.2011) rozhodla zveYejnit mysl obce bezplatn pYevst stavebn parcelu . 932 v k. . Horn ermn (nov zamYenou geometrickm plnem . 450 319/2011) a stipozemkov parcely . 1703 vk. . Horn ermn Dobrovolnmu svazku obc Pod Bukovou horou (pozemek pod pYe erpvac stanic). Zodpovd: Vgnerov Termn: do 18.11.2011 Ing. Petr `ilar, v. r. Ing. Pavel Suldovsk, v. r. starosta mstostarosta Jednn rady obce: 25.11.2011 (od 14.30 hod. nvrh rozpo tu), 28.11.2011 (od 17 hod.), 12.12.2011 Jednn zastupitelstva obce: 12.12.2011 ------....8.B.D.F.N.P.|.~...ҡғvdRB0"hV#dh8956CJOJQJaJhV#dh896CJOJQJaJ"hD nhw(56CJOJQJaJ"hD nh56CJOJQJaJhG6CJOJQJaJhB(YhG6CJOJQJaJhpb?hv6OJQJaJhG hv6CJOJQJaJhG56CJOJQJaJ"hvhpJ56CJOJQJaJhv6CJOJQJaJhv56CJOJQJaJ"hvhv56CJOJQJaJ.D.F.P.b11112L5z5555556 $a$gd\ $a$gd dgd $da$gd $da$gd $a$gd*/ dgd*/ $da$gdG $da$gd89 $da$gdv..///////0 1`1b111111112zmmmaTDhvh*/6CJOJQJaJhB(Y6CJOJQJaJh*/CJOJQJaJh*/6CJOJQJaJhk'hc6CJOJQJaJhq D6CJOJQJaJhk'6CJOJQJaJhG6CJOJQJaJhk'hk'6CJOJQJaJhk'56CJOJQJaJ"h89h8956CJOJQJaJh896CJOJQJaJhV#dh896CJOJQJaJ2.202233&3b3d3n3t33333<4>4@4B4J5L555555²vvffTHh:CJOJQJaJ" *hGh 6CJOJQJaJh h*/6CJOJQJaJhRt6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJh h 6CJOJQJaJ"h ho56CJOJQJaJh ho6CJOJQJaJh h;O6CJOJQJaJh;O6CJOJQJaJh;O56CJOJQJaJ"hvh*/56CJOJQJaJ55555555566$6,6<6J6\666666666\7^7~777778"8<8@8888ĸĬĸĠĔĠĠĈymmmyh;OCJOJQJaJh<hsGCJOJQJaJhsGCJOJQJaJheCJOJQJaJh\aCJOJQJaJhDkCJOJQJaJhW5CJOJQJaJhCJOJQJaJhX.nCJOJQJaJhJCJOJQJaJh2CJOJQJaJhB+CJOJQJaJ%6~777777777H888 $a$gd;O$a$gd\ $a$gd\ 21h:p. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu HUH \0Hypertextov odkaz >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr G F^ > x :-.258 ! .68 "8@0( B S ?"GN.3+-(-- 7  ! ' I?IquGQ_ixBLQ[V`c m # v 2 <FI) w  I*OKQcQt$|u-_[ * 0< \ @+ , eW(hK8\-3Ffw( R #kV]+}KA:BObo? -!ak"6#%)%x`&b&R(c(T)DI*u* -T.*/^12y62j5L5"g5?6*[8:s:l <Jx<|<S&?G?pb?q D|EFFx`FsGDI+aIqJJpJTJ"K+KMXN!NjO^:O;OiPvQ`wR|RqBTobTjrVEXB(YQZMS[$7\_O_)_!/z\+G\p%P\}JBHIZ&RQx78uo|YX%Q?{dpg)89_%Gv]=64`7b:2"l,W5X:y#q| EX`H g=B_aW3+a$.<ADk dh~\arq :GsX5o}M1;4`;YD-{VYoRt,k'6?SFruc B+o%s^"2J8|9egG ~4n+3Zor GI@' ' ' ' (GXXX,UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @CalibriA BCambria Math"qOfI+&B+&6 6 !20@@3qHX $Puo2!xx Pavel Sokol Pavel SokolOh+'0t $ 0 < HT\dl Pavel Sokol Normal.dotm Pavel Sokol15Microsoft Office Word@@E@\Y@F6 ՜.+,0 hp| @ Nzev !"#%&'()*+-./0123456789:;<>?@ABCDFGHIJKLOPSRoot Entry F9FR@Data $1Table, WordDocument 4FSummaryInformation(=DocumentSummaryInformation8EMsoDataStoreNF~F1OLWMBGENPRIA==2NF~FItem PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q