ࡱ> [^ZIbjbjVV4^<<KKKKK____,_}0$O"VQKKK7ZKK`nc_LZM0}"""K}" :U SN E SE N rady obce Horn ermn pYijat na jednn dne 28.11.2011 . 1 Rada obce Horn ermn schvaluje Smlouvu o poskytnut elov neinvesti n dotace vpo~rn ochran na vdaje jednotky sboru dobrovolnch hasi o obce pro rok 2011 ostatn sti dotace uzavranou mezi poskytovatelem Pardubickm krajem, Komenskho nm. 125, Pardubice, I O 70892822 a pYjemcem Obc Horn ermn. Zodpovd: Vgnerov Termn: do 10.12.2011 . 2 Rada obce Horn ermn se seznmila s informacemi vyplvajcmi zdopisu Yeditele techniky esk televize Ing. Rudolfa Popa ze dne 16.11.2011, ve kterm esk televize odmt vybudovn dokrva e pro televizn vysln stm, ~e ob any odkazuje na digitln satelitn pYjem nebo kabelov pYjem. Rada obce zroveH bere na vdom existenci dokrvacho vysla e na budov zkladn akoly p. 128, kter vaak nepokryje cel zem obce stm, ~e nklady obce na jeho provozovn pYedstavuj stku 3.000,- K ro n. Rada obce Horn ermn ukld starostovi jednat svedenm spole nosti esk Radiokomunikace a. s. o mo~nosti zmny podmnek vysln. Zodpovd: starosta Termn: do 31.01.2012 . 3 Rada obce Horn ermn se seznmila sinformacemi o vyhotoven projektu Sbrn dvor Horn ermn Ing. Cyrilem Mikyakou Atelier ~ivotnho prostYed, Roztoky u Prahy, a ukld starostovi po~dat o vydn stavebnho povolen na stavbu sbrnho dvora. Zodpovd: starosta Termn: do 31.01.2012 . 4 Rada obce Horn ermn zYizuje jako komisi rady obce redak n radu Horno ermenskho zpravodaje a to od 01.01.2012. Rada obce Horn ermn navrhuje, aby redak n rada Horno ermenskho zpravodaje pracovala v tomto slo~en: pYedsedkyn Mgr. `rka Pavelkov, lenov - Hana Motlov, Alena Vojtkov, JiY Balcar, Ldie Mareaov, Zuzana Balcarov, stm, ~e pYedsedkyn komise navrhne rad obce dala leny redak n rady. Zodpovd: starosta Termn: do 12.12.2011 . 5 Rada obce Horn ermn projednala nvrhy dispozi nho Yeaen pYestavby I. NP domu p. 94 vHorn ermn na obecn knihovnu a informa n centrum pYedlo~en spole nost Hude ek s. r. o., souhlas svariantou B) a ukld starostovi zajistit pYedlo~en nvrhu rozpo tu plnovan akce. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: do 12.12.2011 (zaslat dopis) . 6 Rada obce Horn ermn bere na vdom ~dost Moniky Kroulkov, Horn ermn ( j. H /490/2011 ze dne 21.11.2011) ohledn povolen mont~e efektovho osvtlen vmstnosti vyu~van v Sokolovn pro cvi en jumpingu a ukld odpovdt ~adatelce ve smyslu jednn rady obce. Zodpovd: Vgnerov Termn: 12.12.2011 . 7 Rada obce Horn ermn projednala ~dost Yeditelky MateYsk akoly Horn ermn, okres st nad Orlic ( j. H /488/2011 ze dne 21.11.2011) |~ Ÿ߫zhYJ;.Jh6CJOJQJaJh56CJOJQJaJh sU56CJOJQJaJhO_56CJOJQJaJ"hV#dhj556CJOJQJaJh_56CJOJQJaJ"hj5hj556CJOJQJaJhihlh5o6CJOJQJaJh5o5CJ OJQJaJ hr5CJ OJQJaJ h sU5CJ OJQJaJ h785CJ OJQJaJ hkh5o5CJ OJQJaJ hkh5o5CJ$OJQJaJ$ L x z LNXB$ $da$gdnb dgdl < $da$gd# $da$gdl < $da$gdl < F H b l n v x z 忯qbSFbS9F9Fh(6CJOJQJaJh]>6CJOJQJaJh]>56CJOJQJaJh(56CJOJQJaJh"K56CJOJQJaJ"hV#dh d56CJOJQJaJhGh6#6CJOJQJaJh}6CJOJQJaJhihlh5o6CJOJQJaJhMCJOJQJaJh6CJOJQJaJhR6CJOJQJaJhM6CJOJQJaJh#6CJOJQJaJ 8 V z ƷتreeYIh"Kh d6CJOJQJaJhMCJOJQJaJh,6CJOJQJaJhEj6CJOJQJaJhM6CJOJQJaJh\ 56CJOJQJaJhY56CJOJQJaJh6CJOJQJaJheK56CJOJQJaJ"hV#dheK56CJOJQJaJheK6CJOJQJaJh]>6CJOJQJaJh(6CJOJQJaJ(*DFJ 4<>HJLNTƷ}ppp`P@hh|96CJOJQJaJ *h56CJOJQJaJ *hDI56CJOJQJaJhO_6CJOJQJaJh56CJOJQJaJhO_56CJOJQJaJheF6CJOJQJaJheF56CJOJQJaJhZi56CJOJQJaJ"hDIh d56CJOJQJaJh6CJOJQJaJhDI6CJOJQJaJh d6CJOJQJaJTVXvxz>B`dpröyl]MylylylyhR9hR96CJOJQJaJhR956CJOJQJaJhR96CJOJQJaJhj&6CJOJQJaJh6B*CJOJQJaJphhpb?h*6CJOJQJaJhpb?h{6CJOJQJaJh? 56CJOJQJaJhB+CJOJQJaJhB+6CJOJQJaJhR96CJOJQJaJh+U6CJOJQJaJh|,RT`666 $da$gd7; $da$gd89 $da$gd $da$gdl < $da$gdv dgdv$ $da$gdvL&z8:<>Tfhj򷨘xh[M?hpb?hjO6OJQJaJhpb?heg6OJQJaJhP6CJOJQJaJhG h"g56CJOJQJaJhG hQ6CJOJQJaJhG hOK6CJOJQJaJhG hjO6CJOJQJaJh*>56CJOJQJaJh]56CJOJQJaJhE6CJOJQJaJ"hEhq56CJOJQJaJhq6CJOJQJaJhMqG6CJOJQJaJ"μreSA2hW356CJOJQJaJ"hl,h| 56CJOJQJaJ"hl,h56CJOJQJaJhW36CJOJQJaJh*>6CJOJQJaJhkVheg6CJOJQJaJhkVh"26CJOJQJaJhkVh6CJOJQJaJhq6CJOJQJaJ" *h"hjO6CJOJQJaJhpb?h{OJQJaJhpb?h"g56OJQJaJhq6OJQJaJh6OJQJaJ"$*,<HPRTZ\^Ǻ׍ת~k[K>h*>6CJOJQJaJhD nhK(b6CJOJQJaJhD nh6CJOJQJaJ% *h"h56CJOJQJaJhl,hCJOJQJaJh6CJOJQJaJhl,h4`6CJOJQJaJhl,h6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJh+Uh6CJOJQJaJhW36CJOJQJaJh\!6CJOJQJaJh+U56CJOJQJaJ^`r666666666677 7ʻqaT?(h*>hG6B*CJOJQJaJphh*>6CJOJQJaJhB(YhG6CJOJQJaJhG56CJOJQJaJhl,h7;CJOJQJaJhl,h7;6CJOJQJaJh7;6CJOJQJaJUh{r6CJOJQJaJh{r56CJOJQJaJhpJ56CJOJQJaJ"hpb?hpJ56CJOJQJaJ(h*>h6B*CJOJQJaJph o uzavYen provozu mateYsk akoly od 23.12.2011 do 01.01.2012 a stmto souhlas. Zodpovd: Vgnerov Termn: 12.12.2011 . 8 Rada obce Horn ermn projednala ~dost Denisy Dostlov, Horn ermn p. 1 ( j. H /501/2011 ze dne 25.11.2011) o sn~en vae njemnho zbytu v dom p. 1 zdovodu nevyu~vn sti podnho prostoru a rozhodla ~dosti vyhovt a~ po proveden pasportizace byto vmajetku obce Horn ermn. Zodpovd: Vgnerov Termn: 12.12.2011 . 9 Rada obce Horn ermn schvaluje smlouvu o vpoj ce uzavranou mezi spole nost EKO-KOM, a. s. , Na Pankrci 1685/17, Praha 4, I O 25134701 jako poj itelem a obc Horn ermn jako vpoj itelem ohledn bezplatnho u~vn odpadovch ndob dle pYlohy pYedmtn smlouvy. Zodpovd: Vgnerov Termn: do 12.12.2011 . 10 Rada obce Horn ermn projednala nvrh vyplacen odmn a proplacen nevy erpan dovolen pracovnkom vykonvajcm veYejn prospan prce pro obec Horn ermn a spYedlo~enm nvrhem souhlas dle pYlohy. Zodpovd: Hajzlerov Termn: do 12.12.2011 . 11 Rada obce Horn ermn rozhodla stanovit cenu za vyu~it systmu zavedenho obc Horn ermn pro nakldn skomunlnm odpadem za odpady vznikajc z innosti prvnickch osob a fyzickch osob oprvnnch kpodnikn (dle ust 17 odst. 6 zkona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve znn pozd. pYedpiso) od 01.01.2012 ve vai 60,- K +DPH vzkonn vai za 1 sbrnou ndobu (popelnici). Zodpovd: Hajzlerov Termn: prob~n . 12 Rada obce Horn ermn projednala ~dost Yeditelky Zkladn akoly, Horn ermn, okres st nad Orlic, Horn ermn 128, I O 70990221, Mgr. Drahuae Rejentov ze dne 28.11.2011 o uvolnn zfunkce Yeditele pYedmtn pYspvkov organizace kdatu 31.07.2012, rozhodla ~dosti vyhovt a Mgr. Drahuai Rejentovou kdatu 31.07.2012 zuveden funkce uvolnit. Zodpovd: starosta (oznmen usnesen) Termn: do 12.12.2011 . 13 Rada obce Horn ermn schvaluje poskytnut odmny Yeditelce `koln jdelny, Horn ermn, sdlo Horn ermn 95, I O 70990212, dle pYlohy, kter bude vyplacena ze mzdovch prostYedko uveden pYspvkov organizace. Zodpovd: Vgnerov Termn: 12.12.2011 Ing. Petr `ilar, v. r. Ing. Pavel Suldovsk, v. r. starosta mstostarosta Jednn rady obce: 12.12.2011 Jednn zastupitelstva obce: 12.12.2011 66 7d99999;<@<B<P<=">N>P> dgd-= $da$gd-= $da$gdA\ dgd $da$gd $da$gd& $da$gdk $da$gd0_ $da$gd89 767L7N77777777888X9`9b9d9f9z99999999ööööueeeVGhk56CJOJQJaJhl,hkCJOJQJaJhl,hk6CJOJQJaJhk'hc6CJOJQJaJ"hD nhw(56CJOJQJaJ"hkhk56CJOJQJaJhk6CJOJQJaJh0_6CJOJQJaJh7;6CJOJQJaJh7;56CJOJQJaJh0_56CJOJQJaJ"hD nh56CJOJQJaJ999999: :L;;;*<4<@<B<L<N<ͻp``N>1hGe6CJOJQJaJhGehGe6CJOJQJaJ" *hGh 6CJOJQJaJh h*/6CJOJQJaJh)h)6CJOJQJaJhki6CJOJQJaJh)56CJOJQJaJ"h)h)56CJOJQJaJh)6CJOJQJaJ"hvh*/56CJOJQJaJ(h&h&6B*CJOJQJaJphh&6CJOJQJaJhvh*/6CJOJQJaJN<P<|<~<<<<<<<<<==x======ϽtgtZH;hki6CJOJQJaJ"h(hD_ 56CJOJQJaJhw6CJOJQJaJh(6CJOJQJaJhH.y6CJOJQJaJhDm?6CJOJQJaJhD_ hS6CJOJQJaJhD_ hD_ 6CJOJQJaJhD_ 56CJOJQJaJ"hDm?hDm?56CJOJQJaJhD_ 6CJOJQJaJ"hvhD_ 56CJOJQJaJ"h:6B*CJOJQJaJph= >>8>B>N>P>Z>\>^>>>>@@l@bAfAhAAAAAAAAŸxkkkVD"hD_ 6B*CJOJQJaJph(h(hD_ 6B*CJOJQJaJphhA\6CJOJQJaJh(6CJOJQJaJh(56CJOJQJaJ"hvh(56CJOJQJaJ"hGe6B*CJOJQJaJphhGe6CJOJQJaJhGehGe6CJOJQJaJhD_ 6CJOJQJaJh-=6CJOJQJaJh h-=6CJOJQJaJP>^>hAAAAADDEE"EFG*G,G $da$gd $da$gd}u $da$gdV< dgd|Lm$ $da$gd|Lm $da$gd|Lm $a$gd dgd-= $da$gd-= $da$gdA\AAB0BCCDDDDEEEE"ENEbEEųŞőŅuhVG:h9+6CJOJQJaJh9+56CJOJQJaJ"hvh9+56CJOJQJaJhGe6CJOJQJaJhGehGe6CJOJQJaJh|LmCJOJQJaJh<S6CJOJQJaJ(h*<h*<6B*CJOJQJaJph"h|Lmh|Lm56CJOJQJaJh|Lm6CJOJQJaJh*<6CJOJQJaJh*<56CJOJQJaJ"hvh*<56CJOJQJaJEDFFFNFPFbFdFFFFFGG G(G*G,G2G:GLGPGRGTGrGGG˻˻˻vjv^RFRh- CJOJQJaJhCJOJQJaJhX.nCJOJQJaJhJCJOJQJaJh2CJOJQJaJhCJOJQJaJh}uCJOJQJaJ"h9+6B*CJOJQJaJphhl,hCJOJQJaJhl,h6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh9+6CJOJQJaJh+6CJOJQJaJhV<6CJOJQJaJ,G.G0G2G4G6G8G:G"H$H IIIIIIIIII I"I$I&IbII $a$gd;O$a$gd\ $a$gd\GGGGGGGH H"H$H6H>H@HNHvHHHH IIII&I4IJILIII|pdUIUh;OCJOJQJaJh<hsGCJOJQJaJhCJOJQJaJhV<CJOJQJaJhB+CJOJQJaJhsGCJOJQJaJheCJOJQJaJh\aCJOJQJaJhy CJOJQJaJh- CJOJQJaJhX.nCJOJQJaJhJCJOJQJaJh2CJOJQJaJhCJOJQJaJhDkCJOJQJaJ21h:p. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu HUH \0Hypertextov odkaz >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr ^ TL"^ 79N<=AEGI&'()+,.6P>,GI%*-8@0( B S ?|#FHUe * : < [ a . 8 R ^ y+23<mr?IEOmw+8Rfr|Q [ ( ) 3 #DN7ACM>_i 9GSTpz|#)+66luB&NOVaaryFL76*OKQcQtU($|\!u-_[ * 0< \ @+ , D_ eW(hrK8\-3Ffw( R #kV]+}KA:BOboy ? -!ak"6#%)%&x`&b&j&R(c(T)DI*u*9+ -T.*/L/^12y6253W3j5L5"g5?6*[8R9:s:7;l <V<Jx<|<-=*>]>S&?G?pb?Dm?q D|EFFx`FMqGsGDI+aIqJJpJ"K+KeKMXN!NjO^:O;OiPvQ`wR|R<SqBTobT+U sUjrVEXB(YQZMS[$7\A\_O_)_0_!/z\+nbD>G\p%P\}JBHIZ&'(RQxE78uo|Y(X%Q?{dpg)89_%Gv*<]=64`7+b:2"l,X:y#q{r| EX`H g=B_a- W3+a$.<ADkgY dh~\arq :GseFXS5o}M1;4`q;YD-{VYo,k'6?SFruc )oB+o%s^"2J8w|9egG ~4n+3Zor @p.L XX XXXX6UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @CalibriA BCambria Math"qg KJY % %!203qHX $Puo2!xx Pavel Sokol Pavel SokolOh+'0t $ 0 < HT\dl Pavel Sokol Normal.dotm Pavel Sokol27Microsoft Office Word@VoS@fUX@*@_c՜.+,0 hp| %  Nzev !"#$%&'()*+,-./12345679:;<=>?@ABCDEFGHIKLMNOPQSTUVWXY\]`Root Entry FPHnc_@Data 01Table8"WordDocument 4^SummaryInformation(JDocumentSummaryInformation8RMsoDataStore5vnc`ncQKNOYQZTELA==25vnc`ncItem PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q