ࡱ> mplUbjbj4nxxKKKKK____,_2?????<2>2>2>2>2>2>2$4;7Vb2EKb2KK??26K?K?<2<2p'|(?̚1_PZ'(2202'7F7$((7K(, b2b227 :U SN E SE N rady obce Horn ermn pYijat na jednn dne 08.03.2012 . 1 Rada obce Horn ermn jmenuje vsouladu s ust. 1 odst. 1 a ust. 2 odst. 3 vyhlaky . 54/2005 Sb., o nle~itostech konkursnho Yzen a konkursnch komisch, konkursn komisi pro konkurs na pracovn msto Yeditele/Yeditelky Zkladn akoly, Horn ermn, okres st nad Orlic, vtomto slo~en: pYedseda - Ing. Petr `ilar, lenov Hana Motlov ( lenka ur en zYizovatelem), Mgr. Hana Pochobradsk ( lenka ur en Yeditelem krajskho Yadu), Mgr. Jitka Beranov ( lenka - odbornk zoblasti sttn sprvy, organizace a Yzen v oblasti akolstv), Mgr. Drahuae Rejentov ( lenka pedagogick pracovnk pYsluan prvnick osoby vykonvajc innost akoly), Mgr. Jaroslav Lou ka ( len akoln inspektor Pardubickho inspektortu `I), Iveta Mach kov ( lenka akolsk rady). Rada obce Horn ermn ur uje tajemnic konkursn komise JUDr. Hanu Vgnerovou, zamstnankyni Obecnho Yadu Horn ermn. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: 30.03. 2012 . 2 Rada obce Horn ermn ukld Yeditelkm pYspvkov organizac Zkladn akola, Horn ermn, okres st nad Orlic, MateYsk akola, Horn ermn, okres st nad Orlic a `koln jdelna, Horn ermn, okres st nad Orlic, uzavYt pojistn smlouvy ohledn pojiatn odpovdnosti za akodu ve akolstv. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: 20.03.2012 . 3 Rada obce Horn ermn schvaluje poplatek za krtkodob u~vn klubovny ve II. NP vbudov p. 276 vHorn ermn pro tYet osoby ve vai 500,- K na den stm, ~e tyto platby budou pYjmem obce Horn ermn. Zodpovd: Sudk Termn: prob~n . 4 Rada obce Horn ermn se seznmila sinformacemi Yadu prce R, krajsk pobo ky vPardubicch, kontaktnho pracoviat st nad Orlic ohledn organizace veYejn prospanch prac a zajiaeovn veYejn slu~by vr. 2012 a souhlas s umstnm 3 uchaze o o zamstnn vrmci VPP. Zodpovd: starosta Termn: 23.03.2012 . 5 Rada obce Horn ermn rozhodla zvait od 01.04.2012 pYspvek na stravovn zamstnancom obecnho Yadu na 20,- K /obd. Zodpovd: Hajzlerov Termn: prob~n . 6 Rada obce Horn ermn schvaluje text Smlouvy o prodeji dYv vdrobnm o prodeji a koupi vyzna enho odpadovho dYv zleso vmajetku obce Horn ermn, dle nvrhu vpYloze. Zodpovd: mstostarosta, Luboa Marek Termn: prob~n . 7 Rada obce Horn ermn schvaluje Smlouvu o zYzen a provozu sbrnho msta kolektivnho systmu EKOLAMP uzavranou mezi spole nost EKOLAMP s. r. o., sdlo Praha 2, I. P. Pavlova 1789/5, I O 27248801 a obc Horn ermn, dle nvrhu vpYloze. Zodpovd: Vgnerov Termn: 23.03.2012 . 8 Rada obce Horn ermn se seznmila sdopisem Radka `ilara, Horn ermn p. 282 (zaslanmu e-mailem dne 25.02.2012 ) ohledn pYtoku vody kdomu p. 282 vHorn ermn pYi tn snhu a ukld starostovi odpovdt vae jmenovanmu ve smyslu jednn rady obce. Zodpovd: starosta Termn: 26.03.2012 . 9 Rada obce Horn ermn schvaluje |~ŸҫҞ|m[N[?0hn56CJOJQJaJhl56CJOJQJaJhZ6CJOJQJaJ"hhZ56CJOJQJaJh_56CJOJQJaJ"hj5hj556CJOJQJaJhihlh5o6CJOJQJaJhQ56CJOJQJaJh785CJ OJQJaJ hnf5CJ OJQJaJ h&5CJ OJQJaJ hLf5CJ OJQJaJ hkh5o5CJ OJQJaJ hkh5o5CJ$OJQJaJ$ 24@ Nx$ $da$gdQ5 $da$gdQ5 $da$gd_ $da$gdr' D p F f n r ~ N Ÿ||obUbUoboUoUohI6CJOJQJaJh[6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJhFh<(6CJOJQJaJh<(6CJOJQJaJ"h[h;56CJOJQJaJh;6CJOJQJaJhti6CJOJQJaJhjfh;6CJOJQJaJh6CJOJQJaJhn6CJOJQJaJhnhn6CJOJQJaJN V Z ` v x 0 4 d ؼ˚|o_OOhuZh'6CJOJQJaJhIhn6CJOJQJaJh%^{6CJOJQJaJhI56CJOJQJaJh[56CJOJQJaJ"hh[56CJOJQJaJh<(h'6CJOJQJaJhti56CJOJQJaJh[6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJhI6CJOJQJaJh6CJOJQJaJ"$&.0246>@l|ﲥvfTE8h!6CJOJQJaJhI56CJOJQJaJ"huZhw56CJOJQJaJhuZh6#6CJOJQJaJhuZh}6CJOJQJaJh'h{6CJOJQJaJh&6CJOJQJ\aJh'6CJOJQJaJhl,h'6CJOJQJaJh37h* 6CJOJQJaJhI6CJOJQJaJh37h376CJOJQJaJh37h'6CJOJQJaJ⸨Ȗyly\L?hT{6CJOJQJaJhl,hw6CJOJQJaJhuZh]%6CJOJQJaJh6CJOJQJaJhuZhR _6CJOJQJaJh6CJOJQJaJ"hhw56CJOJQJaJhuZhR 6CJOJQJaJhuZhw6CJOJQJaJh6CJOJQJaJhj6CJOJQJaJh!6CJOJQJaJhMh!6CJOJQJaJ >@T @F|~ォrbRbRBRBRbrhH[{hH[{6CJOJQJaJhH[{hmY6CJOJQJaJhH[{h|%6CJOJQJaJhH[{h7/6CJOJQJaJh|%6CJOJQJaJh7/6CJOJQJaJh56CJOJQJaJ"hRhe?56CJOJQJaJ"hRh d56CJOJQJaJhRh6CJOJQJaJhRhDI6CJOJQJaJhRh d6CJOJQJaJ 24D^zϰtbPA4hH[{6CJOJQJaJhH[{56CJOJQJaJ"hNUhnb56CJOJQJaJ"hNUh56CJOJQJaJ"hNUh|956CJOJQJaJh*6CJOJQJaJhh|96CJOJQJaJh7/6CJOJQJaJ"hHhmY56CJOJQJaJhmY6CJOJQJaJhHhmY6CJOJQJaJhH[{hmY6CJOJQJaJhH[{h(6CJOJQJaJz8NFHJLNbtvxȶȤn^^^Qh 6CJOJQJaJhl,hvP?6CJOJQJaJ"h3RhmY56CJOJQJaJ"h3Rh56CJOJQJaJ"h3Rhw56CJOJQJaJ"h3RhD856CJOJQJaJ"h3Rh3R56CJOJQJaJh3R6CJOJQJaJhD86CJOJQJaJhw6CJOJQJaJh3fhw6CJOJQJaJxr 02>Nx$hd^ha$gdQ5$ $da$gdQ5 $da$gdQ5­wj]jM=j=0j0hF6CJOJQJaJhuZhF6CJOJQJaJhllhF6CJOJQJaJhM6CJOJQJaJhJ 6CJOJQJaJhll56CJOJQJaJ"hFhF56CJOJQJaJ(hFhq6B*CJOJQJaJph(hFh*>6B*CJOJQJaJphhFh*6CJOJQJaJhFh{6CJOJQJaJhU56CJOJQJaJhl,hvP?CJOJQJaJ46Jnprt²|m`QmA1hYh6CJOJQJaJhYh 6CJOJQJaJh.56CJOJQJaJhn6CJOJQJaJhn56CJOJQJaJhY56CJOJQJaJ"hYh56CJOJQJaJ(hQDhW36B*CJOJQJaJphhYh*>6CJOJQJaJhYheg6CJOJQJaJhYh"26CJOJQJaJhYh6CJOJQJaJhQ56CJOJQJaJ2ŵ⥒rbM;,hJ56CJOJQJaJ"hq\lhpJ56CJOJQJaJ(hq\lh6B*CJOJQJaJphhq\lh*>6CJOJQJaJhq\lhK(b6CJOJQJaJhq\lh6CJOJQJaJ% *hYhp9q56CJOJQJaJ *h56CJOJQJaJhYh6CJOJQJaJh/th6CJOJQJaJhfi6CJOJQJaJhn6CJOJQJaJhYh4`6CJOJQJaJ2 .02:<>l*JLŵxfWJ=J=J=Jh|6CJOJQJaJh 56CJOJQJaJh 556CJOJQJaJ"h 5hO956CJOJQJaJh 5h*>6CJOJQJaJh 5hG6CJOJQJaJhO96CJOJQJaJhq\lh;U6CJOJQJaJhq\lh66CJOJQJaJhq\lh>6CJOJQJaJhJhJ6CJOJQJaJhhu%6CJOJQJaJhJ6CJOJQJaJLNbdt>$>.>߳}k\ZJ=h86CJOJQJaJh|h|6CJOJQJaJUh|56CJOJQJaJ"hr'h 56CJOJQJaJh 6CJOJQJaJh.6CJOJQJaJhO9h 6CJOJQJaJh}uCJOJQJaJ"hHh 56CJOJQJaJh|6CJOJQJaJh6CJOJQJaJhHh 6CJOJQJaJh 5h 56CJOJQJaJpYijet pen~itho daru a uzavYen darovac smlouvy mezi drcem Ing. ZdeHkem Maixnerem, steck 265, Letohrad a obdarovanm Obc Horn ermn, dle nvrhu v pYloze. Zodpovd: Vgnerov Termn: 20.03.2012 . 10 Rada obce Horn ermn schvaluje pYevod hospodYskho vsledku za rok 2011 pYspvkov organizace MateYsk akola, Horn ermn, okres st nad Orlic v stce 25.447,89 K do rezervnho fondu uveden pYspvkov organizace. Zodpovd: Vgnerov Termn: 22.03.2012 . 11 Rada obce Horn ermn schvaluje pYevod hospodYskho vsledku za rok 2011 pYspvkov organizace `koln jdelna Horn ermn, okres st nad Orlic v stce 86.383,19 K do rezervnho fondu uveden pYspvkov organizace. Zodpovd: Vgnerov Termn: 22.03.2012 . 12 Rada obce Horn ermn schvaluje rozpuatn rezervnho fondu pYspvkov organizace `koln jdelna Horn ermn, okres st nad Orlic na nkup konvektomatu vcen 264.000,- K . Zodpovd: Vgnerov Termn: 22.03.2012 . 13 Rada obce Horn ermn schvaluje platov vmr Yeditelce `koln jdelny, Horn ermn, sdlo Horn ermn 95, I O 70990212 Han Hejlov, s innost od 01.03.2012, dle pYlohy. . 14 Rada obce Horn ermn schvaluje Smlouvu o kontroln a poradensk innosti na seku bezpe nosti a ochrany zdrav pYi prci, po~rn ochrany a kontrol pYenosnch hasicch pYstrojo a hydranto Smlouvu o iatn a kontrolch spalinovch cest vsouladu sNV . 91/2010 Sb. a Vyhl. UBP . 91/93 Sb., mYen innosti spalovacch zdrojo a vypouatnch ltek a kontrolch spalinovch cest ve smyslu zk. . 86/2002 Sb. a Vyhl. . 356/2002 Sb., uzavran sfirmou Ludk Skala servis BOZP a PO a Ludk Skala kominictv, Doln Libchavy 259, I O 631 97138 jako dodavatelem a Obc Horn ermn jako odbratelem. Zodpovd: Vgnerov Termn: 30.03.2012 . 15 Rada obce Horn ermn projednala ~dost Ladislava Je~ka, Horn ermn p. 295 ze dne 07.03.2012 a souhlas su~vnm pianina vSokolovn na zkouakch a produkcch kapely. Zodpovd: Vgnerov Termn: 16.03.2012 . 16 Rada obce Horn ermn schvaluje poskytnut odmny etn Obecnho Yadu Horn ermn ve vai dle pYlohy. Zodpovd: Hajzlerov Termn: 30.03.2012 . 17 Rada obce Horn ermn rozhodla o podn vpovdi Smlouvy o sdru~ench slu~bch dodvky elektYiny ze dne 26.11.2005 uzavYen mezi spole nost BOHEMIA ENERGY entity, s. r. o. jako dodavatelem a Obc Horn ermn jako zkaznkem. . 18 Rada obce Horn ermn mn sv usnesen . 6 ze dne 20.02.2012, tak ~e se zveYejn mysl obce pronajmout vobjektu Sokolovny p. 79 vk. . Horn ermn nebytov prostory ve II. NP (klubovnu) spole nosti POV O s. r. o. , Horn ermn 241, I O 275 58673, pro ely zYzen kancelYe firmy. Zodpovd: Vgnerov Termn: 13.03.2012 Ing. Petr `ilar Ing. Pavel Suldovsk starosta mstostarosta .>0>4>D>>P?d?f?x?z?|???????????ö⩗ö⊩{o_M>hI56CJOJQJaJ"h#h.56CJOJQJaJh#h.6CJOJQJaJh$7CJOJQJaJhYhxCJOJQJaJho6CJOJQJaJ"h8hfH6CJOJQJ\aJhx6CJOJQJaJhfH6CJOJQJaJhYhx6CJOJQJaJh86CJOJQJ\aJh86CJOJQJaJh'h86CJOJQJaJP?|????vAAAAACCCCDhEEEEE$dd[$a$gd2\} $a$gd2 $da$gd2 $a$gdT_ $da$gdQ5$ $da$gdQ5??rAtAvAAAAAAAAAAAABBrBCó䳙䦌|j[N>hGrvhQ56CJOJQJaJhQ56CJOJQJaJhQ556CJOJQJaJ"h#hQ556CJOJQJaJhUo+hT_6CJOJQJaJhT_6CJOJQJaJh6CJOJQJaJhhe6CJOJQJaJhYhhe6CJOJQJaJhI56CJOJQJaJ"h#h.56CJOJQJaJhB26CJOJQJaJhB256CJOJQJaJCCCCCDDD0DFD|D~DhE|EEEEEEEEEEEssscN<"h2 hT_56CJOJQJaJ(h2 hjCJOJPJQJaJnHtHh2 hT_6CJOJQJaJhYh2 6CJOJQJaJh2 h2 6CJOJQJaJh2 56CJOJQJaJ"h#h2 56CJOJQJaJh2 6CJOJQJaJhUo+h2 6CJOJQJaJhQ56CJOJQJaJhGrvhQ56CJOJQJaJ"hGrvhQ556CJOJQJaJEF>FZFFFFFFG G2G4G6GDGGG^HIJJLL仯{k^Q^QAhhOVOdOOóÞ}p`S`S`SpA"h2 h%^{56CJOJQJaJh%^{6CJOJQJaJhYh%^{6CJOJQJaJhK6CJOJQJaJhD56CJOJQJaJ"h2 hD56CJOJQJaJ(h2 hDCJOJPJQJaJnHtHh2 hD6CJOJQJaJhD6CJOJQJaJhYhD6CJOJQJaJhuh2\}CJOJQJaJhuh2\}6CJOJQJaJOOOOOOO,Q.Q0Q4Q:Q>Q@QBQnQxQQQQQQQȻȻջ}k\OBOBOh6CJOJQJaJh%w 6CJOJQJaJh%w 56CJOJQJaJ"hYh%w 56CJOJQJaJ(hQDh%w 6B*CJOJQJaJphh6q6CJOJQJaJhYh%w 6CJOJQJaJh$7CJOJQJaJhM6CJOJQJaJh%^{6CJOJQJaJhdY6CJOJQJaJhdY56CJOJQJaJh%^{56CJOJQJaJdO2Q4QBQSSSSSTUUUUU $da$gd%w $a$gdT_ $da$gd2\}QQQQQQQQQRRRRSSSSSSSSSSST T TTַ媷znbVJbJhX.nCJOJQJaJhJCJOJQJaJh2CJOJQJaJhMCJOJQJaJ *h%w 56CJOJQJaJh/th%w 6CJOJQJaJhYh%w 6CJOJQJaJh%w 6CJOJQJaJh.h%w 6CJOJQJaJh6q56CJOJQJaJh%w 56CJOJQJaJh6q6CJOJQJaJh Yi6CJOJQJaJTRTTTZTdTTTTTTTT U*UUUUUUUhT_CJOJQJaJh$7CJOJQJaJhsCJOJQJaJheCJOJQJaJh\aCJOJQJaJhX.nCJOJQJaJhJCJOJQJaJh2CJOJQJaJhDkCJOJQJaJhCJOJQJaJ21h:p. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu HUH \0Hypertextov odkaz >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr nN z2L.>?CELMOQTU+-./12356xEdOU,048@0( B S ?kp`j 1 3 A G :>qs#$ U^?I]jq~ w  x"dmt~ NuHI`iux~ 0-"{fmt v.L#- j=;Ty=rC\h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| ^| `OJQJo(hHhL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh.^.`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhn^n`OJQJ^Jo(hHoh>^>`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH.L#-mx~=;=rC"{HDVED*OKQ]uQ5cQt!U(3YH$|\!u-;dY7L_xJ [ * * 0< \ @+ _, , D_ o 2 %w xehefiDO9KEW(hrKD8<(\-3Ffw(fHQR IR #kV] +}KKA:BOR&,)bo? -!T"ak"Kl"6#H$ b$%)%]%hu%&x`&b&j&r'R(c(T)|)DI*u*9+Uo+q, -T.*/4/L/d0^112%2y62B253P3W3/{34 4 5j5:5L51X5"g5!?6?6p7pD8@H8*[8:s:7;^V;};l <'<V<Jx<|<=-=*>@>]>S&?(?G?vP?pb?e?Dm?BqBCVC?WCYCq DQDCWE|EFFFx`F1G:PGMqGsGb"IDI_I+aIqJJpJ"K+KeKM MXN[N!NjO+O^:O;O!/Gz\+nb!!#w=TG\fpM %c/P\}JBHI Z&l'(RQxE78uo|Y(X%sQ?FI{dymp$7;Ug)789_=%cGJv*<I]=6uZ4`/7+S_b:2tzN"Yql,.X:y|Rg\vf#q{rAYW| 6(EX`H'c[ g6q=B_aEW3+D8va!j#U$.8<7A[DkgY{ dh~7/\arq o:GseFXwSR n5ow}M1;4`q;YDs-{}w+;DVla,Y37o,k'6`w{?vC9[z |SFruc`#|%m )oB+Bono%sJmtsb^"2J8_LYw5$|9egG ~4jn+.3Zor *l/M>r0Ctz@V@ >UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"qqgt'ުGrtc +tc +!20 3qHX $Puo2!xx Pavel Sokol Pavel Sokol$   Oh+'0t $ 0 < HT\dl Pavel Sokol Normal.dotm Pavel Sokol19Microsoft Office Word@,sW@a{@Y'@]1tc՜.+,0 hp| +  Nzev !"#$%&'()*+,-./012345679:;<=>?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcefghijknorRoot Entry F1q@Data 81Table@7WordDocument 4nSummaryInformation(\DocumentSummaryInformation8dMsoDataStoreP1̚1OHSG4RU5VMJA==2P1̚1Item PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q