ࡱ> lok:<bjbj4NxxKKKKK____l__POOOOOOO$ RTVO9KOKKP6KKOO@DDпDY_B&O/P0_PDBfUvULDDUKD OO_PU :U SN E SE N rady obce Horn ermn pYijat na jednn dne 28.05.2012 . 1 Rada obce Horn ermn se seznmila se zpisem o probhu konkursnho Yzen na pracovn msto Yeditele/Yeditelky Zkladn akoly, Horn ermn, okres st nad Orlic, I O 70990221. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: 04.06.2012 . 2 Rada obce Horn ermn jmenuje vsouladu sust. 102 odst. 2 psm. b) zkona . 128/2000 Sb. o obcch, vplatnm znn, Yeditelkou pYspvkov organizace Zkladn akola, Horn ermn, okres st nad Orlic, se sdlem Horn ermn 128, I O 70990221 Mgr. Drahuai Tka kovou (bytem Jablonn nad Orlic, Hradiskov), s innost od 01.08.2012. Zodpovd: starosta Termn: 31.07.2012 (pYedn jmenovacho dekretu) . 3 Rada obce Horn ermn se seznmila se ~dost Ing. Vladislava Vernera GUVEX, Svobody 246, Lanakroun ( j. H /295/2012 ze dne 28.05.2012,) ohledn projednn zmru na budouc vyu~it nemovitosti p. 189 bval sprvn budova JZD Horn ermn a konstatuje, ~e pYedmtnou vc lze projednat vzastupitelstvu obce a~ po pYedchzejcm projednn vkomisi majetkov a bytov a v rad obce. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: nejbli~a jednn komise majetkov a bytov . 4 Rada obce Horn ermn se seznmila se ~dost Ing. JiYho Hejla, Horn ermn 153 ( j. H /264/2012 ze dne 11.05.2012) ohledn psemnho vyjdYen obce se zsahem do pozemko ve vlastnictv obce Horn ermn pYi plnovan akci Penzion Hejlov mln, rekonstrukce a pYstavba stvajcho zemdlskho objektu a ukld starostovi vpYedmtn vci osobn jednat se ~adatelem. Zodpovd: starosta Termn: 31.05.2012 . 5 Rada obce Horn ermn bere na vdom akceptovn ~dosti o podporu ze SF}P R vrmci Opera nho programu ~ivotn prostYed na projekt Realizace spor energi zateplen objektu Zkladn akola vHorn ermn . informaci o konn Setkn sKomer n bankou konanho 05.06.2012 stm, ~e za obec Horn ermn se ho z astn pYedsedka finan nho vboru Ing. Michael Mikula informaci o hydrogeologickm prozkumu provedenm spole nost Vodn zdroje Ekomonitor spol. sr. o. za elem zajiatn vodnho zdroje pro veYejn koupaliat. informaci o jednn snovmi |~Ÿґ҄tbSA4AhZ6CJOJQJaJ"hhZ56CJOJQJaJh_56CJOJQJaJ"hj5hj556CJOJQJaJhihlh5o6CJOJQJaJhJi5CJ OJQJaJ h785CJ OJQJaJ h1Y5CJ OJQJaJ h[Y5CJ OJQJaJ hF!5CJ OJQJaJ h,85CJ OJQJaJ hLf5CJ OJQJaJ hkh5o5CJ OJQJaJ hkh5o5CJ$OJQJaJ$ P x z | 4 \ |~v $a$gd)P $ $a$gdW0| $a$gdW0| $a$gdFN $a$gdFN  8 < N ^ ` l t v x z ոȨȨ~n^L?Lh^o6CJOJQJaJ"hh^o56CJOJQJaJhuZh6#6CJOJQJaJhuZh}6CJOJQJaJh"16CJOJQJaJhl,hk6CJOJQJaJhk6CJOJQJaJhuZhk6CJOJQJaJh,8hN6CJOJQJaJh76CJOJQJaJh,86CJOJQJaJh,856CJOJQJaJhk56CJOJQJaJ \ d f v z | 2 4 j l x ջȮȮȞttdWGh#h d6CJOJQJaJhT{6CJOJQJaJhl,hFN6CJOJQJaJhF=6CJOJQJaJhFN6CJOJQJaJhuZhFN6CJOJQJaJhG#h^o6CJOJQJaJh&6CJOJQJaJhe6CJOJQJaJhY+B6CJOJQJaJhG#6CJOJQJaJhG#56CJOJQJaJh^o56CJOJQJaJ *$z|~Ͻzjzj[N>hh|96CJOJQJaJh(6CJOJQJaJhl,h}}CJOJQJaJhl,h}}6CJOJQJaJh}}6CJOJQJaJh#6CJOJQJaJhe:6CJOJQJaJhF=6CJOJQJaJhF=56CJOJQJaJ"hvh}}56CJOJQJaJh uh d6CJOJQJaJh#h6CJOJQJaJh#hDI6CJOJQJaJrtvx24BοΘ{{obUF6U6h)Phuj6CJOJQJaJhuj56CJOJQJaJhuj6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJhA\nCJOJQJaJhl,hA\n6CJOJQJaJhA\n6CJOJQJaJh56CJOJQJaJh/;6CJOJQJaJh)P6CJOJQJaJh)P56CJOJQJaJ"hq\lhpJ56CJOJQJaJ"hNUh|956CJOJQJaJh*6CJOJQJaJ *+-H/0002B2j2l2x28555 $a$gdc? $a$gdbcZ$ & F $a$gd? $ & Fa$gduj $a$gduj $a$gdW0|BDhnz|~ F****óyj][N?NhhujCJOJQJaJh6CJOJQJaJUhXK6CJOJQJaJhujhHCJOJQJaJh8uh -S6CJOJQJaJh;56CJOJQJaJh8u6CJOJQJaJh8uh8u6CJOJQJaJh)PhY6CJOJQJaJhY6CJOJQJaJ"h)Phuj56CJOJQJaJh)Phuj6CJOJQJaJhuj6CJOJQJaJspole nky spole nosti BDM, spol. sr. o. Horn ermn ohledn dalaho vyu~it arelu firmy vHorn ermn nabdku f. Libor Kos, Horn ermn 5, I O 40156770 na opravu Star cesty , v etn proveden odvodnn ninformaci o registraci akce Stavebn pravy objektu bydlen, Horn ermn p. 89 (vstavba 5 byto) a poskytnut dotace zMinisterstva pro mstn rozvoj R z podprogramu Podpora vstavby podporovanch byto pro rok 2012 ve vai 2.750.000,- K . informaci o konn skautskho tbora vSzavskm dol na soukromm pozemku (pp . 205, k. . Nepomuky) ve dnech 29.06. 25.07.2012 poYdanho provozovatelem Junk svaz skauto a skautek R, 46. stYedisko SFINX Praha. informaci o pln uzavrce silnice II/311 vseku Lanakroun, Dota Horn ermn, Nepomuky z dovodu poYdn II. ro nku cyklistickho zvodu Regionem Orlicka dne 11.08.2012 . 6 Rada obce Horn ermn schvaluje vdaje souvisejc snvatvou z dru~ebnho msta Edertal konan ve dnech 03.05. 06.05.2012 a jejich hradu zrozpo tu obce, dle pYlohy. Zodpovd: Hajzlerov Termn: 20.06.2012 . 7 Rada obce Horn ermn projednala ~dost Yeditelky MateYsk akoly, Horn ermn ohledne uzavYen mateYsk akoly vdob hlavnch akolnch przdnin a oznmen o vsledku ankety o zjmu rodi o o umstn dt vmateYsk akole vdob przdnin ( j. H /258/2012 ze dne 10.05.2012) a souhlas suzavYenm mateYsk akoly vdob od 16.07.2012 do 24.08.2012. Zodpovd: Vgnerov (sdlit usnesen) Termn: 04.06.2012 . 8 Rada obce Horn ermn projednala~dost Yeditelky Zkladn akoly, Horn ermn ( j. H /251/2012 ze dne 02.05.2012) o poslen rozpo tu akoly pro rok 2012 o stku na pojiatn a rozhodla tuto zle~itost Yeait a~ pYi kontrole rozpo tu po vsledcch hospodaYen pYspvkov organizace za I. pololet 2012. Zodpovd: Vgnerov (sdlit usnesen) Termn: 14.06.2012 . 9 Rada obce Horn ermn rozhodla nevyhovt ~dosti provozovatele Novho zmku u Lanakrouna Krasavy `erkopov o sponzorskou podporu na poYdn akce Zmeck oslava 07.07.2012 zdovodu nedostatku finan nch prostYedko. Ing. Petr `ilar Ing. Pavel Suldovsk starosta mstostarosta ***++"+(+:+<+N++++++++r,,X-`---\/000Ȼȫ򫂫rbUHHhv2X6CJOJQJaJhQ6CJOJQJaJhXghXg6CJOJQJaJhXgh"6CJOJQJaJhXg6CJOJQJaJh?6CJOJQJaJh"hCJOJQJaJh"h"6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJh h"6CJOJQJaJh?6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh"6CJOJQJaJ00000000"1$161:1>1222,2@2P2R2V2^2f2h2l2⽫ueUuUuuUEuhl,hc?6CJOJQJaJhuZhc?6CJOJQJaJhbcZhbcZ6CJOJQJaJhc?6CJOJQJaJh@6CJOJQJaJhbcZ6CJOJQJaJhbcZ56CJOJQJaJ"h hbcZ56CJOJQJaJ(h hM6B*CJOJQJaJphh h 6CJOJQJaJh hM6CJOJQJaJh4.6CJOJQJaJl2r2t2v2x22223344405254565ͻucQuA1h0hM6CJOJQJaJh0h 6CJOJQJaJ"h0ha*56CJOJQJaJ"h0h056CJOJQJaJh06CJOJQJaJha*6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJh h 6CJOJQJaJh 56CJOJQJaJ"h hM56CJOJQJaJ(hq\lhbcZ6B*CJOJQJaJphhbcZ6CJOJQJaJhq\lhbcZ6CJOJQJaJ6585N5`55555555555555555Ҹߨқ{kVD2"heh*56CJOJQJaJ"heh7zF56CJOJQJaJ(heh7zF6B*CJOJQJaJphheh@6CJOJQJaJhehS 6CJOJQJaJheh7zF6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJhl,hbcZ6CJOJQJaJh@6CJOJQJaJhS 6CJOJQJaJhbcZ6CJOJQJaJhuZhbcZ6CJOJQJaJh hM6CJOJQJaJ555^6,8z88888d:f:h:j:l:n:p:R;:< $a$gd3 $a$gdS $a$gdW0|5667777$8&8(8*8,8x888888888Ͽﭛϋ~n~_SCh h36CJOJQJaJh =CJOJQJaJh56CJOJQJaJhl,hS 6CJOJQJaJhS 6CJOJQJaJhuZhS 6CJOJQJaJ"heh 56CJOJQJaJ"heh7zF56CJOJQJaJhehFP6CJOJQJaJhehS 6CJOJQJaJheh8[6CJOJQJaJheh*6CJOJQJaJ888888L9N9v9x99`:b:d:f:h:p:::::::ͻxl`TH`H<hCJOJQJaJhX.nCJOJQJaJhJCJOJQJaJh2CJOJQJaJh\QCJOJQJaJh9^ZCJOJQJaJhN:CJOJQJaJh3hN:CJOJQJaJh+6CJOJQJaJh356CJOJQJaJ"h h356CJOJQJaJ(h h36B*CJOJQJaJphh h36CJOJQJaJh36CJOJQJaJ::::;;&;d;l;n;|;;;<<:<heCJOJQJaJh\aCJOJQJaJhX.nCJOJQJaJhJCJOJQJaJh2CJOJQJaJhCJOJQJaJhDkCJOJQJaJ21h:p. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu HUH \0Hypertextov odkaz >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr N B*0l26558::< !"$%&5:<#8@0( B S ?nqCJKUr}NP7=-7  v R Y KU^gBK?I\i0:LYCeo/9Way j o nx;bWW||Se}~"#2x~ 0-."f\1+laMmt v 4*{.L#- jG@{:5|R:c=;Ty=rC\/sLNF?_+qpDZm vly< v3h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| ^| `OJQJo(hHhL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh8^8`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhx^x`OJQJ^Jo(hHohH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHh.^.`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhn^n`OJQJ^Jo(hHoh>^>`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhT^T`OJQJ^Jo(hHoh$^$`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhd^d`OJQJo(hHh4^4`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhR^R`OJQJ^Jo(hHoh"^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH.L#-mx~=;=rCF?_/sL< 4*qp.G@{:|R:m v1+lf6mHDV*OKQ]cQt!U(3YH$|4@\!u-7L_kx [ * * 0< \ @+ _, , kP D_ o xe%hefiDH{WO9W(hrK8\-3Ffw(fHQR R )P#kV]j +}c?ujKA:BOR&,)jRN:Mbo)? p -! "T" %"ak"Kl"6#6F#N#H$ b$%)%BZ%]%&x`&b&j&r'R(c(~(T)|).*DI*u*++9+Uo+q, -T.#u.*/4/L/d0^1"112%2y6253P3W3f3'i3/{34 4j5:5;5L51X5"g5q5!?6?6*7p7pD8@H8*[8:e:s:/;7;^V;};l <'<V<Jx<|< ==-=F=*>@>A>]>S&?(?G?vP?pb?e?Dm??BY+BMBqBCVC?WCYCq DQDCWE|EFFFx`F7zF1G:PGMqGsGHaHb"IDI_I+aIqJJpJ"K+KXKeK"eLM M1qMFNXN[N!NjO+O^:O;OFP4PWPiPkP\QvQ`wR|R<S -SRSnS|SqBTobT U+U3UNU sU ~U?VjrV\WEXv2XsXB(YQZ9^ZbcZ8[L[MS[$7\A\I]o]_R _O_)_0_<!/G#z\+nb!!#wR=TG\fp %c/P\}[J\ "BHI Z&l'(RQxE78uo|Y("X%s?yG#Q?FI{7*dymp$7;U1Yg)789ZR~S_=%cG&?v*<4.1TY],r=6uZ4`A7+FBS_b:2N"Yql,.X:y|R`Yg\vf#q{r@,8AYW| 6(2EX`H'c[ g=B_aW3+va#U$.M7fG<7ADk-gY b{ dh~NF[E\arq 0co:GNseFXwo SR n5o}M1;z^#4`qb;YDs-{}w@+;DVla,Y37eDo,5k'06`w{?vC9[zQe SFrLuc`#8LmS #3V<H )Vo1-CB+<F!6Boo%sJmtsb^"2J8_LYw5$|9egG ~4@jn+.3Zn}@&or *l/M >r0Ctz@||`||4hh hh*UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"q"g #g *. . !20 3qHX $Puo2!xx Pavel Sokol Pavel SokolL      Oh+'0t $ 0 < HT\dl Pavel Sokol Normal.dotm Pavel Sokol3Microsoft Office Word@| @?@ҥ^Y@ +Y.՜.+,0 hp|   Nzev !"#$%&')*+,-./123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\]^_`abdefghijmnqRoot Entry FzDYp@Data (1Table0OUWordDocument 4NSummaryInformation([DocumentSummaryInformation8cMsoDataStoreDYпDYTFQHUJ==2DYпDYItem PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q