ࡱ> Nbjbj4^xx\KKKKK____t,_y^x`x`x`x`x`x`x$zQ}Vx9KxKKxKK^x^xJd\ k@O_hBtfBJxx0yfV}} k k&}K2k xxy} :U SN E SE N rady obce Horn ermn pYijat na jednn dne 20.08.2012 . 1 Rada obce Horn ermn bere na vdom informaci starosty o jednn na Zkladn akole, Horn ermn, okres st nad Orlic dne 20.08.2012 a doporu uje Yeditelce Zkladn akoly postupovat pYi Yeaen personlnch zle~itost ve smyslu jednn rady obce. Zodpovd: starosta (informovat Yeditelku) Termn: 27.08.2012 . 2 Rada obce Horn ermn schvaluje platov vmr Yeditelce Zkladn akoly, Horn ermn, okres st nad Orlic, sdlo Horn ermn 128, I O 70990221 Mgr. Drahuai Tka kov, s innost od 01.08.2012, dle pYlohy. Zodpovd: Vgnerov Termn: 27.08.2012 . 3 Rada obce Horn ermn schvaluje aktualizovanou cenovou nabdku spole nosti VK CAD s. r. o., se sdlem Vraclavsk 285, Vysok Mto, I O 26001187 na zpracovn zadvac a realiza n dokumentace ohledn akce Realizace spor energi Horn ermn objekt Sokolovna ve vai 78.000,- K bez DPH a ukld starostovi podepsat pYsluan dodatek ke Smlouv o dlo . 2011/62 suvedenou spole nost. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: 31.08.2012 . 4 Rada obce Horn ermn schvaluje uzavYen Smlouvy o dlo na zhotoven provdc projektov dokumentace akce Stavebn pravy objektu bydlen p. 89 vHorn ermn se zhotovitelem Ing. Josefem Motlem, Horn ermn 335, I O 601 45595, dle pYlohy. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: 31.08.2012 . 5 Rada obce Horn ermn doporu uje zastupitelstvu obce odlo~it realizaci akce veden na MMR pod identifika nm slem 117D514000192 snzvem 5B.j. 5 PB-VB Horn ermn vrmci podprogramu Podpora vstavby podporovanch byto pro rok 2012 ( Stavebn pravy objektu bydlen p. 89 vHorn ermn ) zdovodu soubhu dvou dota nch titulo na investi n akce (zateplen sokolovny a stavebn pravy p 89.), pYi em~ rada obce upYednostHuje realizovat investici zateplen sokolovny. Realizace obou investi nch akci zroveH je obt~n zdovodu finan nho kryt zvlastnch zdrojo. Zodpovd: starosta Termn: nejbli~a termn jednn zastupitelstva . 6 Rada obce Horn ermn schvaluje uzavYen Smlouvy o dlo na vypracovn projektov dokumentace pro zemn Yzen na akci Kanalizace obce Horn ermn, III. st se zhotovitelem spole nost VK CAD s. r. o., se sdlem Vraclavsk 285, Vysok Mto, I O 26001187, dle pYlohy. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: 30.09.2012 . 7 Rada obce Horn ermn projednala nvrh mandtn smlouvy pYedlo~en zhotovitelem - spole nost REDEA }amberk s. r. o., Diviaova 669, }amberk, I O 25982796, ohledn zajiatn vkonu in~enrsk innosti pYi projektov pYprav akce Msta pln rozhledo vEuroregionu Glacensis Rozhledna Marinsk hora , sjejm podpisem nesouhlas a ukld starostovi jednat se zhotovitelem ohledn ujednn v l. V. pYedlo~enho nvrhu smlouvy. Zodpovd: starosta Termn: 10.09.2012 . 8 Rada obce Horn ermn projednala ~dost p. Mileny Balcarov, Horn ermn 80 ( j. H /474/2012 ze dne 13.08.2012) o vyjdYen obce kzastYeaen balkonu u bytu . 10 |~ ŸҞґo]K;hc`h S6CJOJQJaJ"hc`h}[56CJOJQJaJ"hc`h_56CJOJQJaJ"hc`hj556CJOJQJaJhc`h5o6CJOJQJaJhJi5CJ OJQJaJ h785CJ OJQJaJ h1Y5CJ OJQJaJ h n5CJ OJQJaJ h}[5CJ OJQJaJ hLf5CJ OJQJaJ hkh5o5CJ OJQJaJ hkh5o5CJ$OJQJaJ$  & " $ . J $a$gd) $da$gd-$ $a$gdc` $ $a$gdc` $a$gd`iO $a$gdFN $a$gdFN   $ & R h ϰwhYIIhl,h`iO6CJOJQJaJh Mh`iOCJOJQJaJh`iO56CJOJQJaJ"hvh`iO56CJOJQJaJh6CJOJQJaJh~GC6CJOJQJaJhc{6CJOJQJaJh`iO6CJOJQJaJ"hc`hI56CJOJQJaJhc`h`iO6CJOJQJaJhc`h S6CJOJQJaJhc`hDU6CJOJQJaJ " $ . ^ n N@@BDFHJϽtttdTGhFl56CJOJQJaJh~)hFl56CJOJQJaJh~)h6CJOJQJaJhV#dhc`6CJOJQJaJh~)h~)6CJOJQJaJhc`6CJOJQJaJh~)6CJOJQJaJh~)56CJOJQJaJ"h~)h56CJOJQJaJh~)hu56CJOJQJaJ"h`iO6B*CJOJQJaJphhl,h`iOCJOJQJaJ Jŵo`SA4S4h(6CJOJQJaJ"h(h$ t56CJOJQJaJh{6CJOJQJaJh{56CJOJQJaJ"h(h(56CJOJQJaJ"hnhF=56CJOJQJaJ"hnh}}56CJOJQJaJhnh6CJOJQJaJhnh/ 6CJOJQJaJhnhDI6CJOJQJaJhnh d6CJOJQJaJhU6CJOJQJaJh/ 6CJOJQJaJJ^"$&hj˾ˬ}m`mN?/h=Ih=I6CJOJQJaJh=I56CJOJQJaJ"hnh$ t56CJOJQJaJh46CJOJQJaJhnh$ t6CJOJQJaJhHS6CJOJQJaJh~)h)6CJOJQJaJ"h(h$ t56CJOJQJaJ"h(h56CJOJQJaJh)6CJOJQJaJh{6CJOJQJaJh=I6CJOJQJaJh(6CJOJQJaJh6CJOJQJaJ&.02<lDn $a$gd` $da$gd-$ $a$gd} $a$gdp dgd-$ $a$gd=Igd) $a$gd)ttxz,.028:<j|~˻tgUC4h`r56CJOJQJaJ"h(h`r56CJOJQJaJ"hnh`r56CJOJQJaJhHS6CJOJQJaJh46CJOJQJaJhh|96CJOJQJaJh-$6CJOJQJaJh$ t6CJOJQJaJhnh$ t6CJOJQJaJh=Ih$ t6CJOJQJaJh8C6CJOJQJaJhf6CJOJQJaJh`r6CJOJQJaJh%6CJOJQJaJ~JhjlƶӣyƓyƆj]PCPh_6CJOJQJaJh:U6CJOJQJaJh56CJOJQJaJhm)56CJOJQJaJhy;6CJOJQJaJhr6CJOJQJaJhp hr6CJOJQJaJ%h`r6CJOJPJQJaJnHtHhV#dhp6CJOJQJaJhp6CJOJQJaJh}6CJOJQJaJ"h(h`r56CJOJQJaJh`r6CJOJQJaJ(>BD~@ȻȫtbSD7h`6CJOJQJaJh`56CJOJQJaJh's56CJOJQJaJ"hV#dh's56CJOJQJaJhT}6CJOJQJaJh'sh's6CJOJQJaJh:U6CJOJQJaJh_6CJOJQJaJh`h@=6CJOJQJaJhO6CJOJQJaJhjX6CJOJQJaJh`6CJOJQJaJh@=56CJOJQJaJh_56CJOJQJaJ88888l:::::;<<<<<>?F?R?@A $a$gd4 $a$gd. $a$gdpo $a$gd$!5 $da$gd-$ $a$gd`@8888n888888888888899(9IJ򕢕򕅕xfWE"h$!5hs56CJOJQJaJhs56CJOJQJaJ"h-$hT}56CJOJQJaJhT}6CJOJQJaJhl,h's6CJOJQJaJh's6CJOJQJaJhuZh's6CJOJQJaJ"h)h's56CJOJQJaJ"h)h)56CJOJQJaJh$!56CJOJQJaJUh`6CJOJQJaJh)6CJOJQJaJvdom p. 80 vHorn ermn a spo~adovanmi pravami nesouhlas. Zodpovd: Vgnerov Termn: 03.09.2012 . 9 Rada obce Horn ermn souhlas se zmnou pYedmtu njmu a va njemnho vpYpad njmu bytu njemnice Denisy Dostlov vdom p. 1 vHorn ermn, dle pYlohy, s innost od 01.09.2012. Zodpovd: Lux, Vgnerov Termn: 31.08.2012 . 10 Rada obce Horn ermn doporu uje zastupitelstvu obce schvlit zaYazen obce Horn ermn do zemn posobnosti Mstn ak n skupiny Lanakrounsko. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: nejbli~a termn jednn zastupitelstva . 11 Rada obce Horn ermn se seznmila soznmenm p. Marie `ilarov, Horn ermn 110 ze dne 30.07.2012 ohledn stavu mostu na mstn komunikaci vedouc k p. 110 vHorn ermn a ukld starostovi odpovd oznamovatelce ve smyslu jednn rady obce. Zodpovd: starosta, Vgnerov (sdlen odpovdi oznamovatelce) Termn: 03.09.2012 . 12 Rada obce Horn ermn schvaluje slu~ebn cestu starosty na seminY Obce, mikroregiony a MAS realizovan projekty, vyu~vn dotac konan vobci ep a proplacen vaech nklado stm spojench. Zodpovd: Hajzlerov Termn: 03.09.2012 . 13 Rada obce Horn ermn bere na vdom informaci starosty o stavu pe ovatelsk slu~by vobci, o situaci vmstnm dom ( p. 80) spe ovatelskou slu~bou a o dalach mo~nostech Yeaen v tto oblasti informaci starosty o jednn smajiteli spole nosti BDM, spol. sr. o. ohledn mo~nho vyu~it budovy p. 135 a souvisejcch pozemko vk. . Horn ermn pro zYzen arelu komunlnch slu~eb a o pYpadn mo~nosti odkoupen pYedmtnch nemovitost obc informaci starosty o jednn sp. Zdenkou Jansovou, Horn ermn 320 o mo~nosti odkoupen zbvajc sti parcely ZE . 1527 (PK) vk. . Horn ermn informace o prodeji 1 ks akcie akciov spole nosti MO PARTNER a. s. informaci o ~dostech podanch Sborem dobrovolnch hasi o Nepomuky ( j. H /486/2012, H /487/2012, H /488/2012 ze dne 20.08.2012) tkajcch se u~vn a pravy pozemku . 1589/3 vk. . Nepomuky . 14 Rada obce Horn ermn povYuje vbrem mstnch poplatko ve smyslu obecn zvazn vyhlaky obce Horn ermn . 3/2011 o mstnm poplatku za u~vn veYejnho prostranstv na akci Poutn slavnost na Marinsk hoYe konan ve dnech 08.09. a 09.09.2012 leny zastupitelstva obce Martina Balcara a Tomae Duaka. Zodpovd: Vgnerov Termn: do 03.09.2011 (oznmen usnesen) . 15 Rada obce Horn ermn bere na vdom Zprvu o probhu mimoYdn inventarizace majetku a zvazko pYspvkov organizace Zkladn akola, Horn ermn k31.07.2012 pYedlo~enou pYedsedkyn inventariza n komise Hanou Motlovou. Ing. Petr `ilar Ing. Pavel Suldovsk starosta mstostarosta (99h:j:l::::::::::;;D;T;V;;$<:<<<<<Ĵ崧商vi\iLiLihnhpo6CJOJQJaJhr^ 6CJOJQJaJhpo6CJOJQJaJh=Ihpo6CJOJQJaJhpo56CJOJQJaJ"hnhpo56CJOJQJaJhT}6CJOJQJaJhYhT}6CJOJQJaJh)56CJOJQJaJ"h-$hT}56CJOJQJaJh$!56CJOJQJaJhs6CJOJQJaJ< =>>>??D?F?P?R????@@@ AA2A4ADA⨖uhXHhHh8hhl,h46CJOJQJaJhuZh46CJOJQJaJh4h.6CJOJQJaJh46CJOJQJaJh456CJOJQJaJ"h(h456CJOJQJaJ"hnh456CJOJQJaJh;M6CJOJQJaJhpo6CJOJQJaJhnh.6CJOJQJaJh.hpo6CJOJQJaJh.6CJOJQJaJh.h.6CJOJQJaJA6A8ADAABDFF H"H0H*JJJ&K(K4KLLLLL $a$gdNa $a$gd/| $a$gdi!N $ & Fa$gdn $a$gdn $a$gd4DAABB CDDDDFHH,H.H0H\HpHIIII$IIJ*JJJJJJ佰ׄuh[h[h[h[huLh[hfuh/| CJOJQJaJhNa6CJOJQJaJh/| 6CJOJQJaJh/| 56CJOJQJaJ"hV#dh/| 56CJOJQJaJhi!N6CJOJQJaJh9~6CJOJQJaJhS!6CJOJQJaJh46CJOJQJaJh6CJOJQJaJh]6CJOJQJaJhn6CJOJQJaJhn56CJOJQJaJJ&K4KKLLLLLMMMM MdMfMlMvMMMMMMM N2Nɹ}qqeYee}qeMeAeheCJOJQJaJh\aCJOJQJaJhDkCJOJQJaJhCJOJQJaJhX.nCJOJQJaJhJCJOJQJaJh2CJOJQJaJhL%ICJOJQJaJh\QCJOJQJaJhNaCJOJQJaJh(_hNa6CJOJQJaJh(_6CJOJQJaJhNa56CJOJQJaJhNa6CJOJQJaJh/| 6CJOJQJaJLLMN $da$gd-$2N6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu HU H \0Hypertextov odkaz >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr \^ J~@(9<DAJ2NN()+,.ALN*-8@0( B S ? { s}^?INXLV6 J _ i ? I Z d ) R \ IWlv)3[^ [^&7U}qXUx~ 0-."f\1+laMcl@\mt vX #82 4*{Y,8i.L#- j490G@{:5|R:c=;Ty=rC\`rYG~^^>`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhT^T`OJQJ^Jo(hHoh$^$`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhd^d`OJQJo(hHh4^4`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhR^R`OJQJ^Jo(hHoh"^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH.L#-mx~=;=rCF?_/sL< 4*qp.G@{:|R:m v1+lfcl`rYG hefiDtJH{WO9gIW(hrK}8\c`-3DFYf]w(-$fHQR R 7)P#kV]j 0>@>A>]>S&?(?G?vP?V]?pb?e?Dm??BY+BMB7gBpBqBC8C~GCVC?WCYCq DQDCWE|EFFFx`F7zF1G:PGMqGsGHaHIb"IL%I5I=IDI_I+aIJqJJpJ"K+Kg9KXKeK"eLM M1qMi!NFNXN[N!NjO+O^:O;O\O`iOFP4PWPiPkP\QvQ`wR|R<S S -SHSRSnStS|SqBTobT UDU+U3UNU sU ~U?VjrVRW\WEXv2XjXB(YQZ9^ZbcZ{[8[L[MS[}[$7\A\z\I]|c]o]_R _O_(_)_0_khmv*AHRMl_v] .;M)(:}><!/G#z\+nb!!#w(=TG\fp %~)&c/P\_}.[J\ "BHI's Z&lP '(RUQxE78uop|Y(;M`r"X%s?yG#4Q?%FIQ{{7*dymp$7;U1Yg)789ZR~S_=%cG&?v*< 4.1TY],r=6uZ4`NaA7+FBS_b:2N"Yql,.X:y|R`Yg\vf#q{r@,8AhHYW| 6(.2EX`H'c[ g:U=B_aW3+va#U$.M7fG<7ADk-gY b{ dh~5Vn`pNFA[E\arq 0CAco:GxKNs:eFXwo STc{R On5o}M1;z^#4`fqb4;YDs-{}w@)+;DVla,Y37e0Do,5k'06`w{?vC9[zQe4 n SFrLuc`#8LmS #d$3V<sH )Vo1-CB+po<F!6Boo%sJ3lmtsbU^"2J8_LYw5$|9egoG ~4@jn+.3Znp}@&or *l_/M >r0Ctz\^@ 4 \8UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"q''!Zgb *b *!20QQ 3qHX $Puo2!xx Pavel Sokol Pavel Sokol             Oh+'0t $ 0 < HT\dl Pavel Sokol Normal.dotm Pavel Sokol3Microsoft Office Word@V@/_@09N@Ob՜.+,0 hp| * Q NzevTitle !"#$%&'()*+,-./12345679:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwyz{|}~Root Entry F@ O@Data 01Table8+~WordDocument 4^SummaryInformation(xDocumentSummaryInformation8MsoDataStorep= O@OBFSGET5KH==2p= O@OItem PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q