ࡱ> EbjbjBrBr.T 55555IIIIT$Ivuuuuuuu$VxzfvQ5v55dv55uu}m%u0COIf*pHuzv0v]p^{^{%u^{5%uvvv^{ :U SN E SE N rady obce Horn ermn pYijat na jednn dne 04.10.2012 . 1 Rada obce Horn ermn ohledn projektu dotisku publikace ermn vpromnch stalet bere na vdom informace o stavu tohoto projektu podan koordintorkou Lenkou Pt kovou, povYuje koordintorku projektu vyjednvnm ohledn vae spolufinancovn projektu nmeckou stranou, schvaluje finan n spolu ast obce na pYedmtnm projektu ve vai 2/3 jeho celkovch nklado a mn stku vy lennou zrozpo tu obce na jeho realizaci na maximlnch 60.000,- K . Zodpovd: starosta, Pt kov Termn: 15.11.2012 . 2 Rada obce Horn ermn bere na vdom informace o pYprav nvatvy dru~ebnho msta Edertal plnovanou na dny 26. 28. 10 2012, povYuje Lenku Pt kovou jednnm o posunut termnu nvatvy a to sohledem na mo~nosti asti veden obce a ukld j o tchto jednnch veden obce informovat. Zodpovd: Pt kov Termn: 20.10.2012 . 3 Rada obce Horn ermn se ohledn akce Realizace spor energi Horn ermn objekt Sokolovna seznmila sinformacemi jednatele spole nosti Hude ek s. r. o. o zadvacch podmnkch podlimitn veYejn zakzky na uvedenou akci a ukld svolat jednn projektanto spole nosti VK CAD s. r. o., zstupce technicko-investorskho dozoru (p. JiY Hude ek), mana~era projektu (Bc. Zuzana Komrkov) sradou obce Horn ermn. Zodpovd: mstostarosta, Hude ek, Vgnerov Termn: do 12.10.2012 . 4 Rada obce Horn ermn bere na vdom informace o schvlen ~dosti o poskytnut dotace zOpera nho programu ~ivotn prostYed na akci Realizace spor energi zateplen objektu Zkladn akola vHorn ermn o schvlen ~dosti o poskytnut dotace zOpera nho programu ~ivotn prostYed na akci Realizace spor energi zateplen objektu MateYsk akola vHorn ermn . . 5 Rada obce Horn ermn se seznmila s~dost ~adatele ( j. H /598/2012 ze dne 26.09.2012) o pYidlen obecnho bytu, konstatuje, ~e obec nem vsou asn dob ~dn voln byt a ukld komisi majetkov a bytov zaYadit ~adatele do seznamu uchaze o o obecn byty. Zodpovd: Vgnerov (sdlen usnesen), Toma Duaek (zaYazen do seznamu uchaze o) Termn: 19.10.2012 . 6 Rada obce Horn ermn projednala ~dost ~adatelky ( j. H /590/2012 ze dne 24.09.2012) o umo~nn spltkovho kalendYe na doplatek za vy tovn elektYiny ze spole nch prostor v souvislosti snjmem bytu vdom p. 80 a rozhodla ~dosti vyhovt a souhlas stm, ~e dluh bude uhrazen ve spltkch dle nvrhu vpYloze. Zodpovd: Hajzlerov Termn: prob~n do zaplacen dluhu . 7 Rada obce Horn ermn projednala ~dost ~adatelky ( j. H /606/2012 ze dne 01.10.2012) o pYihlaen vnu ky ktrvalmu pobytu a konstatuje, ~e proti nasthovn vnu ky do pYedmtnho bytu nem nmitek, nesouhlas vaak s jejmpYihlaenm ktrvalmu pobytu vdom p. 80 vHorn ermn. Zodpovd: Vgnerov (sdlen usnesen) Termn: 19.10.2012 . 8 Rada obce Horn ermn bere na vdom V t @ LNPXZ˼˒o˼]M˼h)hR6CJOJQJaJ"hR6B*CJOJQJaJphh{hR6CJOJQJaJ%h{hR56CJOJQJ\aJhR56CJOJQJ\aJhR6CJOJQJ\aJ hR5]hRhR56CJOJQJaJhR6CJOJQJaJhDh5CJ OJQJaJ hR5CJ OJQJaJ hR5CJ$OJQJaJ$ V @ | &NPZ$ $da$gd{$ & F da$gd{dgd{ $da$gd{ $da$gd1m $da$gd1m $da$gdDh 2|*6B8:JvxZ`BFP ƶӠƓƃvƃi\vh{6CJOJQJaJhDh6CJOJQJaJh|>6CJOJQJaJhR56CJOJQJ\aJh6CJOJQJaJhR"h)hR6CJOJQJ\aJh)hR6CJOJQJaJhR6CJOJQJaJhR56CJOJQJaJhR6CJOJQJ\aJh)6CJOJQJ\aJ$68B<>J`@BDFPNPZ dgd{$ & F!da$gd{ $da$gd{dgd{PZ,.0Rn ⶦ▦vfvfvYG"hA26B*CJOJQJaJphhA26CJOJQJaJh{h~$6CJOJQJaJh{hA26CJOJQJaJh{hP 96CJOJQJaJh{hHJ6CJOJQJaJh{hF6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh|>6CJOJQJaJ"h{hR56CJOJQJaJh{hR6CJOJQJaJhR6CJOJQJaJJh..//000j0l0v0x0000µtbP@h h 6CJOJQJaJ"h h 56CJOJQJaJ"h hR56CJOJQJaJ"h~$6B*CJOJQJaJphh~$h~$6CJOJQJaJ"h~$h~$56CJOJQJaJh~$6CJOJQJaJhA26CJOJQJaJUhA256CJOJQJaJhR56CJOJQJaJhR6CJOJQJaJh hR6CJOJQJaJ0D0l0n0x0111113344&466668Z9::;;;.< $da$gd{~dost Ing. Vladislava Vernera GUVEX, Lanakroun, Svobody 246, I 10525378 ( j. H /593/2012 ze dne 24.09.2012) o ast na zasedn zastupitelstva obce a projednn zmru na budouc vyu~it nemovitosti p. 189 a ukld odpovdt ~adateli ve smyslu jednn rady obce. Zodpovd: Vgnerov Termn: 22.10.2012 . 9 Rada obce Horn ermn schvaluje ast Mgr. Vtzslava Luxe na Odpadovm seminYi pro zstupce obc Pardubickho kraje konanm dne 18.10.2012. Zodpovd: Lux Termn: 18.10.2012 . 10 Rada obce Horn ermn schvaluje nabdku JindYicha Helekala, Podbradova 766, Lanakroun, I 42213444 na sprvu po ta ov st a PC pro obec Horn ermn stm, ~e pozici sprvce st bude vykonvat do 31.12.2012. Zodpovd: Vgnerov (sdlen usnesen) Termn: 19.10.2012 . 11 Rada obce Horn ermn bere na vdom oznmen Mstskho Yadu Lanakroun, odboru ~ivotnho prostYed ( j. MULA 27398/2012 ze dne 26. 09. 2012) o zahjen vodoprvnho Yzen o zmn stavby pYed jejm dokon enm ve vci Penzion Hejlov Mln, SO 05- OV astnka Ing. JiYho Hejla, Horn ermn 153. . 12 Rada obce Horn ermn jako orgn pYsluan rozhodovat ve vcech obce jako jedinho spole nka obchodn spole nosti Komunln slu~by ermn, a. s., Horn ermn 1, I O 00654841 podle ust. 102 odst. 2 psm. c) zk. . 128/2000 Sb., o obcch, v platnm znn, schvaluje tento zmr: a) provst zmny vpersonlnm obsazen dozor rady uveden spole nosti b) zmnit po et leno pYedstavenstva uveden spole nosti ze stvajcch tY leno na jednoho lena stm, ~e innost spole nosti bude Ydit tento jedin len pYedstavenstva a bude jednat jejm jmnem. Rada obce ukld provst pYsluan kony krealizaci shora uvedenho zmru Zodpovd: mstostarosta, Vgnerov Termn: jednn zastupitelstva obce . 13 Rada obce Horn ermn bere na vdom informaci o neakceptovn ~dosti o podporu ze SF}P R vrmci Opera nho programu }ivotn prostYed podan DSO Pod Bukovou horou na projekt ProtipovodHov opatYen pro Dobrovoln svazek obc Pod Bukovou horou . . 14 Rada obce Horn ermn doporu uje zastupitelstvu obce schvlit smlouvu o bezplatnm pYevodu nemovitosti j. UZSVM/HUO/6401/2012 uzavranou mezi R Yadem pro zastupovn sttu ve vcech majetkovch jako pYevodcem a obc Horn ermn jako nabyvatelem o pYevodu pozemkov parcely . 1953/14 ost. plocha vk. . Nepomuky. Zodpovd: Vgnerov Termn: jednn zastupitelstva obce . 15 Rada obce Horn ermn schvaluje prodej trezoru zmajetku obce zjemci, kter bude ochoten zaplatit kupn cenu ve vai nejmn 5.000,- K . Zodpovd: Lux Termn: 30.11.2012 . 15 Rada obce Horn ermn schvaluje kupn smlouvu o nabyt traktorovho pYvsu do majetku obce dle nvrhu vpYloze. Zodpovd: Lux Termn: 19.10.2012 Ing. Petr `ilar Ing. Pavel Suldovsk starosta mstostarosta 000B111111111111202@233344$4&4ԺԺԺviZiMh1m6CJOJQJaJh"56CJOJQJaJh"6CJOJQJaJh"h"6CJOJQJaJ"h"h"56CJOJQJaJ"h"hR56CJOJQJaJh"hR6CJOJQJaJhR6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJh h 6CJOJQJaJh 56CJOJQJaJ&4T4r4446x6z6~6666666666888889909ջ՞ծpcpcpScFch6CJOJQJaJhFh6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh56CJOJQJaJ"hGh56CJOJQJaJhR6CJOJQJaJhphXS6CJOJQJaJh1m6CJOJQJaJh2<6CJOJQJaJh,d6CJOJQJaJhp6CJOJQJaJhXS56CJOJQJaJhR56CJOJQJaJ09X9Z9^9n9999999:(:<:d:f:n:z:::::::::;˾˱˔tdWdWJWJJhZQ6CJOJQJaJhMJ6CJOJQJaJhMJhMJ6CJOJQJaJhMJhZQ6CJOJQJaJhMJh}&6CJOJQJaJhMJh|6CJOJQJaJhg 6CJOJQJaJhP 96CJOJQJaJh6CJOJQJaJh|6CJOJQJaJh,d6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh6CJOJQJaJ;;;";;;;;;;;;,<<<h<<<<\=^=óxiZM@3hb6CJOJQJaJhJu6CJOJQJaJhP 96CJOJQJaJhP 956CJOJQJaJh#5=56CJOJQJaJhR56CJOJQJaJ"hZQhR56CJOJQJaJh6CJOJQJaJhR6CJOJQJaJhh,d6CJOJQJaJh|6CJOJQJaJ"hheu56CJOJQJaJheu6CJOJQJaJhg hZQ6CJOJQJaJ.<0<<<6>8>D>@@BADAPAfBBBBBCCDDDDDDEE $a$gd{ $da$gd{^=2>4>6>D>r>>>2?@@@@@BADAPAAABBB㸨ym^Q?Q"hF6B*CJOJQJaJphhF6CJOJQJaJh0v56CJOJQJaJhRCJOJQJaJ"hZQh0v56CJOJQJaJhJuhR6CJOJQJaJh0v6CJOJQJaJhJuhJu6CJOJQJaJhJu56CJOJQJaJhR6CJOJQJaJh#5=56CJOJQJaJhR56CJOJQJaJhJu6CJOJQJaJBBBCCCCCCDDDDDEEŸssh1mCJOJQJaJ"hDh6B*CJOJQJaJphhJuCJOJQJaJhRCJOJQJaJhDhh0vCJOJQJaJh0v6CJOJQJaJhDh6CJOJQJaJhDhhDh6CJOJQJaJhDh56CJOJQJaJhF56CJOJQJaJ,1h. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH R@R Nadpis 1$$@&a$56CJOJQJaJP@P Nadpis 2$$@&a$6CJOJQJaJJA J Standardn psmo odstavce^i^ 0Normln tabulka :V 44 la 0k 0 0 Bez seznamu HU H Hypertextov odkaz >*B*phBVB Sledovan odkaz >*B* phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr T0&409;^=BE#$%&().<E'8@0( B S ?]_ a c 3 5  -/?A ?IFPt~ x | " u vz&S\V ` t u ??vvbc!$&7U}qXUx~ 0-zZ."f\1+laMcl@\mt vX #82 4*{Y,8i.L#- j490G@{:5|R:c=;Ty\ ?jm=rC\`rYG~^^>`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhT^T`OJQJ^Jo(hHoh$^$`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhd^d`OJQJo(hHh4^4`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhR^R`OJQJ^Jo(hHoh"^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH!.L#-mx~=;=rCF?_/sL< 4*qp.G@{:|R:m v1+lfcl`rYG MJHJ6LZQDhJu0v"1H {~$#FXS|`Fp b,d}&eu)@ :@@L XX XXXX.UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"q g# h *h *!20yy 3qHP $PHJ2!xxU S N E S E N Pavel SokolHugo!              Oh+'0x ( 4 @ LX`hpU S N E S E N Pavel SokolNormalHugo4Microsoft Office Word@^в@Ј1@@Oh՜.+,0 hp| * y U S N E S E N Nzev !"#$%&'()*,-./012456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoprstuvwxz{|}~Root Entry F0CO@Data +1Table3{WordDocument .TSummaryInformation(qDocumentSummaryInformation8yMsoDataStore`0O0COT3NAWZGSOQVQ==2`0O0COItem PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q