ࡱ> RbjbjBrBr.d 55555IIII,I~}~~~~~~$h t%~Q5%~55v~55}}t7|`LjIvvL}~0~#w~~7|~57|%~%~~~ :U SN E SE N rady obce Horn ermn pYijat na jednn dne 29.10.2012 . 1 Rada obce Horn ermn se ohledn akce Realizace spor energi Horn ermn objekt Sokolovna seznmila sinformacemi zstupce technicko-investorskho dozoru (p. JiY Hude ek, spol. Hude ek s. r .o.) a mana~era projektu (Bc. Zuzana Komrkov, spol. VK CAD s. r. o.) a sva investi nch nklado projektu a souhlas svyhlaenm zadvacho Yzen podlimitn veYejn zakzky na uvedenou akci. Zodpovd: starosta Termn: do 31.12.2012 . 2 Rada obce Horn ermn schvaluje dokument Seznam poskytovanch kono a jejich hrada pro pe ovatelsk slu~by poskytovan zamstnankyn obce, a to s innost od 01.12.2012. Zodpovd: Lux Termn: 30.11.2012 (pYedndokumentu) . 3 Rada obce Horn ermn projednala optovnou ~dost ( j. H /674/2012 ze dne 24.10.2012) o pYihlaen vnu ky ktrvalmu pobytu vHorn ermn, konstatuje, ~e pro dovod uveden v~dosti nen nutn splnn podmnky trvalho pobytu vobci a trv na zvrech uvedench ve svm usnesen . 7 ze dne 04.10.2012. Zodpovd: Vgnerov Termn: do 12.11.2012 . 4 Rada obce Horn projednala stn ~dost jednatele spole nosti POV O s. r. o. Martina Frka o prodlou~en pronjmu nebytovch prostor ve II. NP (klubovny) vobjektu Sokolovny p. 79 vk. . Horn ermn nebo o pronjem jinch nebytovch prostor vobjektu obce, konstatuje, ~e vsou asn dob nem ~dn voln nebytov prostory, trv na vyklizen nebytovch prostor vSokolovn do 31.10.2012 a odkazuje zjemce na jednn se zstupci spole nosti BDM, spol. sr. o. Zodpovd: Lux, Vgnerov (sdlen usnesen) Termn: 31.10.2012 . 5 Rada obce Horn ermn se seznmila sfakturami pYedlo~enmi Sborem dobrovolnch hasi o obce Horn ermn ohledn nklado vynalo~ench vsouvislosti spodnjmem arelu koupaliat (na zklad Smlouvy o podnjmu ze dne 30.04.2012) a souhlas s jejich zapo tenm na hradu za podnjem. Zodpovd: Lux Termn: 30.11.2012 . 6 Rada obce Horn ermn schvaluje pln zimn dr~by mstnch komunikac pro zimn obdob 2012/2013 dle pYilo~enho nvrhu a jeho zajiaeovn na zklad Smlouvy o dlo o poskytovn prac a slu~eb ze dne 20.11.2008 uzavYen se zhotovitelem Luboaem Markem, Horn ermn 269, I O 42913306. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: do 15.12.2012 . 7 Rada obce Horn ermn rozhodla poskytnout kbezplatnmu u~vn parcely zjednoduaen evidence . 1589/3 (PK) a . 1590/4 (PK) vk. . Nepomuky Sboru dobrovolnch hasi o Nepomuky, I O 612 38422, od 01.01.2013 na dobu neur itou za elem vyu~it pro hasi sk sport a ukld starostovi podepsat pYsluanou smlouvu o bezplatnm u~vn pYedmtnch pozemko. Zodpovd: starosta, Vgnerov (zpracovn smlouvy) Termn: 15.12.2012 . 8 Rada obce Horn ermn ukld pYipravit kprojednn na zastupitelstvo obce Horn ermn nvrh nov obecn zvazn vyhlaky o mstnm poplatku za provoz systmu shroma~ovn, sbru, pYepravy, tYdn, vyu~vn a odstraHovn komunlnch odpado ve smyslu jednn rady obce. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: jednn zastupitelstva obce . 9 Rada obce Horn ermn se seznmila snvrhem njemn smlouvy o pronjmu pozemkov parcely . 734/3 trval travn porost vk. . Horn ermn pYedlo~enm ~h | : > B ˾rcTE6hUE6CJOJQJ\aJhi6CJOJQJ\aJhG16CJOJQJ\aJh^vc6CJOJQJ\aJ"h)hyQ6CJOJQJ\aJhyQ6CJOJQJaJhyQ6CJOJQJ\aJhyQ56CJOJQJaJhR56CJOJQJaJhR6CJOJQJaJhDh5CJ OJQJaJ hi 5CJ OJQJaJ hR5CJ OJQJaJ hR5CJ$OJQJaJ$  $ ddgd{$ $da$gd{dgdyQ $da$gdyQ $da$gd{ $da$gd1m $da$gd1m $da$gdDh  ( , . 2 h  ıĢĢslhlXKXshG16CJOJQJaJh&hyQ6CJOJQJaJhG1 h&hyQhyQ6CJOJQJaJ"h&h&6CJOJQJ\aJh&h&6CJOJQJaJh&6CJOJQJ\aJ%hG1hUE56CJOJQJ\aJhUE6CJOJQJ\aJhG16CJOJQJ\aJhMR6CJOJQJ\aJhOJ6CJOJQJ\aJ $ R d f v x > J .BDŸԸ򫞫zjXIhp s56CJOJQJaJ"h{hp s56CJOJQJaJh)hR6CJOJQJaJ"hR6B*CJOJQJaJph"hG1hR6CJOJQJ\aJh;6CJOJQJaJhs6CJOJQJaJh#Y6CJOJQJaJh#Y56CJOJQJaJhG156CJOJQJaJhR56CJOJQJaJhR6CJOJQJaJDVXx| `bdzж|xtxggXIhz 56CJOJQJaJhR56CJOJQJaJhR6CJOJQJaJhz hRhz hR6CJOJQJaJhz hz 6CJOJQJaJhw)6CJOJQJaJhIX%6CJOJQJaJhz 6CJOJQJaJhw$ 6CJOJQJaJh{hp s6CJOJQJaJ"h{hp s56CJOJQJaJhp s6CJOJQJaJh@^ :<F $da$gdI# dgd{ $da$gd> $da$gdz $da$gd{\(>@H&(BDFrȻȻȻ՞|j]P]ChHs6CJOJQJaJh:96CJOJQJaJh36CJOJQJaJ"h:9h356CJOJQJaJ"h3hR56CJOJQJaJh3hR6CJOJQJaJhz hR6CJOJQJaJhw)6CJOJQJaJh> 6CJOJQJaJhm6CJOJQJaJhy6CJOJQJaJhz 6CJOJQJaJhI]hz 6CJOJQJaJ2<>@T\^lxFHPR幦ƹwh[N[N[hH6CJOJQJaJhI#6CJOJQJaJhI#56CJOJQJaJ"hvhI#56CJOJQJaJhR6CJOJQJaJh3hR6CJOJQJaJ%h3hR56CJOJQJ\aJh36CJOJQJaJh:96CJOJQJaJ"h:9h:956CJOJQJaJhHs6CJOJQJaJhIX%6CJOJQJaJ"$&,468:<Ft*>fsaREaE5EhVhh]W6CJOJQJaJh]W6CJOJQJaJh]W56CJOJQJaJ"h{hR56CJOJQJaJh{hR6CJOJQJaJhpb?hI#OJQJaJhI#6OJQJaJh$v6OJQJaJhpb?hI#6OJQJaJhI#6CJOJQJaJh0{6CJOJQJaJh$v6CJOJQJaJhG hI#6CJOJQJaJ(h}uhI#6B*CJOJQJaJphfhXZ .BDVZ~峡qdqdWE"hA26B*CJOJQJaJphhA26CJOJQJaJh-6CJOJQJaJh{hF6CJOJQJaJh{h~$6CJOJQJaJh{hA26CJOJQJaJ"h]Wh]W56CJOJQJaJh44Rh]W6CJOJQJaJ"h,KhuX56CJOJQJaJh,KhuX6CJOJQJaJh]W6CJOJQJaJhuX6CJOJQJaJ * ` b d n p ~~lZH9h h56CJOJQJaJ"h h 56CJOJQJaJ"h hR56CJOJQJaJ"h~$6B*CJOJQJaJphhI86CJOJQJaJh~$6CJOJQJaJhI856CJOJQJaJh h6CJOJQJaJh6z6CJOJQJaJh6z56CJOJQJaJ"hV#dh6z56CJOJQJaJh hR6CJOJQJaJhR6CJOJQJaJ d f p X=====?@<@>@J@2AbAAAAEvEEEE0H $da$gd| $da$gdph $da$gd{ d!!!!<x<<<R=T=V=X=n======== >">D>䳦יי|j[KhIz hIz 6CJOJQJaJhSR56CJOJQJaJ"h"hR56CJOJQJaJh"hR6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJhR6CJOJQJaJh h6CJOJQJaJh h 6CJOJQJaJ"hIX%hSR56CJOJQJaJUhSR6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh56CJOJQJaJ vlastnkem pYedmtnho pozemku Josefem Vvrou, Bstovice 30, a suzavYenm navrhovan njemn smlouvy nesouhlas neboe Obec Horn ermn vae uveden pozemek neu~v. Zodpovd: Vgnerov (sdlen usnesen) Termn: 15.11.2012 . 10 Rada obce Horn ermn projednala dopis Josefa Vvry, Bstovice 30 ( j. H /671/2012 ze dne 23.10.2012) o poakozen studny u nemovitosti p. 270 na pp . 734/3 vk. . Horn ermn a ukld odpovdt odeslateli dopisu ve smyslu jednn rady obce. Zodpovd: mstostarosta, Vgnerov Termn: 15.11.2012 . 11 Rada obce Horn ermn schvaluje poskytnut odmny zamstnankyni Obecnho Yadu Horn ermn, ve vai dle pYlohy. Zodpovd: Hajzlerov Termn: 30.11.2012 . 12 Rada obce Horn ermn ukld pYedlo~it mandatYi - spole nosti REDEA }amberk s. r. o., Diviaova 669, }amberk, I O 25982796 Dodatek . 1 kmandtn smlouv tkajc se akce Msta pln rozhledo vEuroregionu Glacensis Rozhledna Marinsk hora , ve kterm bude ujednno, ~e vae a zaplacen odmny zvis na spchu ~dosti o dotaci z Opera nho programu PYeshrani n spoluprce esk republika Polsk republika vobdob 2007 2013 . Zodpovd: starosta, Vgnerov (zpracovn dodatku) Termn: 08.11.2012 . 13 Rada obce Horn ermn bere na vdom ~dost Horolezeckho klubu Horn ermn, zaslanou e-mailem dne 22.10.2012, ohledn dostavby horolezeck stny vtlocvi n Zkladn akoly Horn ermn a ukld pozvat na pYat jednn rady obce zstupce Horolezeckho klubu p. Josefa `ilara a zstupce Yeditele Z` Ing,. Petra Borka. Zodpovd: Vgnerov Termn: do 12.11.2012 . 14 Rada obce Horn ermn schvaluje nvatvu starosty, leno zastupitelstva obce a leno komise kulturn vpartnerskm mst Neuklnu dne 09.12.2012. Zodpovd: starosta Termn: dne 09.12.2012 . 15 Rada obce Horn ermn souhlas sposkytnutm materilo tkajcch se pojiatn majetku a odpovdnosti za akodu obce Horn ermn kontrolnmu vboru zastupitelstva obce Horn ermn. Zodpovd: Vgnerov Termn: jednn kontrolnho vboru . 16 Rada obce Horn ermn bere na vdom informaci o zahjen Komplexn pozemkov pravy vk. . Horn ermn informaci o zadn znaleckch posudko na stanoven tr~n ceny budovy p. 135 a pozemko a bytovho domu p. 150 spozemky ve smyslu usnesen zastupitelstva obce .5 a 6 ze dne 17.09.2012 podn ~dosti Karla a Eriky BuYvalovch, Horn ermn 150 ( j. H /664/2012 ze dne 17.10.2012) o koupi domu p. 150 na stp . 8 a pYsluanch pozemko vk. . Horn ermn zpis zkontrolnho vboru ze dne 01.10.2012 informaci o postupu prac na tisku publikace publikace ermn vpromnch stalet vnmeckm jazyce Ing. Petr `ilar Ing. Pavel Suldovsk starosta mstostarosta D>????$@2@H@J@v@@@2AFA^A`AbArAAAAAAAAAջq_PCh6CJOJQJaJh56CJOJQJaJ"hGh56CJOJQJaJhXS56CJOJQJaJhYhph6CJOJQJaJhph6CJOJQJaJh56CJOJQJaJhR56CJOJQJaJh1m6CJOJQJaJh,)6CJOJQJaJhR6CJOJQJaJhIz hSR6CJOJQJaJhIz 6CJOJQJaJABBBCCCCCD E EEvEEEEEEEFFDFFFFF$G*G6GˬˬreerS"hRv/hRv/56CJOJQJaJhIX%6CJOJQJaJh0{6CJOJQJaJhP 956CJOJQJaJh#5=56CJOJQJaJhR56CJOJQJaJhR6CJOJQJaJ"hZQhR56CJOJQJaJhPe6CJOJQJaJhRv/6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh|6CJOJQJaJ6G8G.H0HrH|HHHHHHHHHlInIIIII䶫sdsWJWJW:hG1(hRv/6CJOJQJaJhdM6CJOJQJaJhG1(6CJOJQJaJhdM56CJOJQJaJhG1(56CJOJQJaJhR6CJOJQJaJhRv/56CJOJQJaJhpb?h0{OJQJaJh0{6OJQJaJhpb?h0{6OJQJaJhG h0{6CJOJQJaJh0{hRv/6CJOJQJaJh0{6CJOJQJaJh0{56CJOJQJaJ0H\HHHHIIJJ(JKK L LLfLLfNOPP & F#dgd2$ & F"da$gd8$ & F"da$gdEh $da$gddM $da$gd{ $da$gd0{IIIIIJJJJ(JTJhJJJJ*K>KBKPK\K^KnKKK򨙉|l_R_RER_h,)6CJOJQJaJhIX%6CJOJQJaJhv`6CJOJQJaJhuZh\r6CJOJQJaJhyk6CJOJQJaJhdMhdM6CJOJQJaJhdM56CJOJQJaJh0v56CJOJQJaJhRCJOJQJaJhG1(hdM6CJOJQJaJ"hZQh0v56CJOJQJaJhdM6CJOJQJaJh0v6CJOJQJaJKKKKKLL LLLLHLdLfLLnMMN4O6OOO巨|j[L=L=h^]6CJOJQJ\aJh=a6CJOJQJ\aJh86CJOJQJ\aJ"h8h86CJOJQJ\aJh8h86CJOJQJaJhEh6CJOJQJaJh856CJOJQJaJhv`56CJOJQJaJhF56CJOJQJaJhh6CJOJQJaJ"hF6B*CJOJQJaJphhF6CJOJQJaJhw)6CJOJQJaJOPlPnPPPPPPPPPPRR񽫙{och1mCJOJQJaJhRCJOJQJaJhJuCJOJQJaJ"h8hv`56CJOJQJaJ"h8hv`6CJOJQJ\aJ"h8h86CJOJQJ\aJh86CJOJQJ\aJ h25]h2h25]h2h25\h2hEh5\hEh6CJOJQJ\aJPPPPQRR $a$gd{ $da$gd{$d^a$gd2,1h. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH R@R Nadpis 1$$@&a$56CJOJQJaJP@P Nadpis 2$$@&a$6CJOJQJaJJA J Standardn psmo odstavce^i^ 0Normln tabulka :V 44 la 0k 0 0 Bez seznamu HU H Hypertextov odkaz >*B*phBVB Sledovan odkaz >*B* phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr d Df D>A6GIKOR*+,./00HPR-18@0( B S ?46  JLUXef$*x py;<#.BDrt} Z_?I KUR\isV` : J 'k YcZ?A33kkacmm**rt{KmnEJJOO#$&7U}{ 2zqXUx~ 0-zZ."f\1+laMcl@\mt vX #82 4*{Y,8i.L#- j490G@{:5|R:c=;Ty\ ?jm=rC\`rYG~^^>`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| ^| `OJQJo(hHhL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhT^T`OJQJ^Jo(hHoh$^$`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhd^d`OJQJo(hHh4^4`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhR^R`OJQJ^Jo(hHoh"^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH#.L#-mx~=;=rCF?_/sL< 4*qp.G@{:|R:m v1+lfcl`rYG Iz I#%4%IX%G1(,)Rv/G12A28I8P 92<#5=GIMJHJOJ6LdMZQyQSR]W^vcPe hhDhEhphin\rp sHssJu$v0vy0{v`3"1H yk6z{-MR(~$OZ#&#YFXS|`HFuXpi;mm| b6,dUEr}&u tz :9eu^]=a)@**.**L XX XXX X<UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"q " * '} +} +!20  3qHP $PHJ2!xxU S N E S E N Pavel Sokol Pavel Sokol#              ! " Oh+'0 0 < H T`hpxU S N E S E N Pavel Sokol Normal.dotm Pavel Sokol3Microsoft Office Word@ @+#@8O@S}՜.+,0 hp| +  U S N E S E N Nzev !"#$%&'()*+,-./012456789:<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry FPo@Data 31Table;WordDocument .dSummaryInformation(~DocumentSummaryInformation8MsoDataStore~R`LjVER0U2U5TIRV==2~R`LjItem PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q