ࡱ> Bbjbj.T055555IIIIl,I֖ؖؖؖؖؖؖ$3՛tE555ADDD55֖D֖DDtV .bInN^–W0jIIVI5VlDDI :U SN E SE N rady obce Horn ermn pYijat na jednn dne 10.12.2012 . 1 Rada obce Horn ermn bere na vdom ukon en pracovnho pomru sJUDr. Hanou Vgnerovou ke dni 31.01.2013, seznmila se snvrhem starosty o organiza nch zmnch obecnho Yadu a spole nosti Komunln slu~by ermn, a. s., dle pYlohy a ukld starostovi projednat je na nejbli~am jednn zastupitelstva. Zodpovd: starosta Termn: do 31.12.2012 . 2 Rada obce Horn ermn projednala nvrh obecn zvazn vyhlaky obce Horn ermn o stanoven systmu shroma~ovn , sbru, pYepravy , tYdn, vyu~vn a odstraHovn komunlnch odpado a nakldn se stavebnm odpadem na zem obce Horn ermn nvrh obecn zvazn vyhlaky obce Horn ermn o mstnm poplatku za provoz systmu shroma~ovn, sbru, pYepravy, tYdn, vyu~vn a odstraHovn komunlnch odpado a doporu uje zastupitelstvu obce Horn ermn je schvlit. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: do 17.12.2012 (pYedlo~it na jednn zastupitelstva) . 3 Rada obce Horn ermn projednala nvrh rozpo tu obce na rok 2012 rozpo tov vhled na roky 2014 2015 a doporu uje zastupitelstvu obce Horn ermn je schvlit. Zodpovd: starosta Termn: do 17.12.2012 (pYedlo~it na jednn zastupitelstva) . 4 Rada obce Horn ermn se seznmila se znaleckm posudkem obvykl ceny nemovitost (dom p. 150 se stavebn parcelou . 8 a pYilehlmi pozemky vk. . Horn ermn dle usnesen ZO . 5 ze 17.09.2012) . 4149-169/12 ze dne 30.11.2012 vypracovanm znalcem Ing. Miloslavem }enkou, projednalo dala postup ve vci prodeje pYedmtnch nemovitost a ukld starostovi projednat jej na nejbli~am jednn zastupitelstva. Zodpovd: starosta Termn: do 17.12.2012 (pYedlo~it na jednn zastupitelstva) . 5 Rada obce Horn ermn se seznmila a) sinformac starosty o jednn se zstupci spole nosti BDM, spol. sr. o. Horn ermn ( BDM ) a p. Jaroslavem Pech kem ohledn majetkovch vztaho ksil~nm ~labom varelu BDM, b) ohledn akce Realizace spor energi Horn ermn objekt Sokolovna sobsahem e-mailo ze dne 04.12.2012 zstupce technicko-investorskho dozoru (p. JiY Hude ek, spol. Hude ek s. r .o.) a mana~era projektu (Bc. Zuzana Komrkov, spol. VK CAD s. r. o.) o projednn zadvac dokumentace na Sttnm fondu ~ivotnho prostYed R a o dalam postupu pYi tto akci. . 6 Rada obce Horn ermn navrhuje, aby v komisi pro otvrn a hodnocen nabdek pro zjednoduaen podlimitn Yzen na dodavatele pYi akci ~N ~ ~ 微{k^L{L<^hrFh, 6CJOJQJaJ"hrFh, 56CJOJQJaJhN>6CJOJQJaJhN>hN>6CJOJQJaJhN>56CJOJQJaJ"hrFhyQ56CJOJQJaJ"hrFhR56CJOJQJaJhrFhR6CJOJQJaJhDh5CJ OJQJaJ h35CJ OJQJaJ h, 5CJ OJQJaJ hR5CJ OJQJaJ hR5CJ$OJQJaJ$ > l n x p @ $a$gd(gd( $a$gd@ $ & F+a$gd@$ & F+]a$gd $a$gdV $a$gdN> $a$gdrF $da$gd1m $da$gd1m $da$gdDh * , < > T V X Z \ ^ ` l n x ˻~n\J8"hrFhR56CJOJQJaJ"hrFh, 56CJOJQJaJ"hrFhR56CJOJQJaJhrFhR6CJOJQJaJhyQ6CJOJQJaJhrFh%r6CJOJQJaJhrFh, 6CJOJQJaJhrFhG16CJOJQJaJhrFhyQ6CJOJQJaJhN>hyQ6CJOJQJaJhN>h, 6OJQJhN>h )6OJQJhN>hyQ6OJQJ p <@ 46LNVl|~Ͽϸ{n^WSWChzwhR6CJOJQJaJhU hzwhRhrFhU6CJOJQJaJhrF6CJOJQJaJhrFhzw5hrFhrF5hrFh+5hrFhR5hrFhR6CJOJQJaJhU6CJOJQJaJ hrFh(hrFh(6CJOJQJaJhrFh@6CJOJQJaJhrFh, 6CJOJQJaJhrFh6CJOJQJaJ NV~NxJ $a$gdbf $a$gd{ $a$gdsO $a$gd`pE $a$gdVgdV $a$gdU $ & F,a$gdUgdrF $ $a$gdV $]a$gd@46PhNtxzµxk^N>2hsOhsO6OJQJhsOhsO6CJOJQJaJhsOh 6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJh]+6CJOJQJaJh]+h]+6CJOJQJaJh]+56CJOJQJaJhu56CJOJQJaJhF056CJOJQJaJhR6CJOJQJaJhzwhR6CJOJQJaJhU6CJOJQJaJhrFhU6CJOJQJaJhUhU6CJOJQJaJ4L68JNbtvxôçÍpp`P@h3hR6CJOJQJaJhz hR6CJOJQJaJhzwhsO6CJOJQJaJhrFhsO6CJOJQJaJhgRf6CJOJQJaJh> 6CJOJQJaJhX>6CJOJQJaJhsO6CJOJQJaJh 56CJOJQJaJh 6CJOJQJaJ"h h 56CJOJQJaJh]+6CJOJQJaJhsOh]+6CJOJQJaJ.0HJvNPdft>B&ѷѷѷ|o|]|NNh99 6CJOJQJ\aJ"h)h.6CJOJQJ\aJh99 6CJOJQJaJh.6CJOJQJaJh.h.6CJOJQJaJh.56CJOJQJaJh.6CJOJQJ\aJhM6CJOJQJaJhm6CJOJQJaJhbf6CJOJQJaJh3hR6CJOJQJaJ"h3hR56CJOJQJaJJf23:3<3F3n6666629\9999x:z:|: $da$gd{ $a$gd/c $a$gdV $a$gd(F $a$gdbf0v0x0000:2<2L222yywhXXK>KhK,6CJOJQJaJh}~6CJOJQJaJhrhq6CJOJQJaJhq6CJOJQJ\aJUhq6CJOJQJaJhr6CJOJQJaJhqhq6CJOJQJaJhq56CJOJQJaJh(F56CJOJQJaJ"hvhI#56CJOJQJaJhR6CJOJQJaJhbf56CJOJQJaJh.hbf6CJOJQJaJ Realizace spor energi Horn ermn objekt Sokolovna pracovali p. JiY Hude ek (organiztor zadvacho Yzen), Ing. Josef Motl (odbornk projektant), Ing. Petr `ilar, Hana Motlov, Ing. JiY Marek (za obec Horn ermn lenov RO a ZO), jako nhradnky za obec Horn ermn navrhuje p. Luboae Marka, Ing. Pavla Suldovskho a Bohuslava Duaka. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: 31.12.2012 . 7 Rada obce Horn ermn bere na vdom informaci o proveden kontroln prohldky sttnho dozoru zemdlskch staveb na stavebn parcele . 765, stavebn parcele . 766 a stavebn parcele . 749, vaechny vk. . Horn ermn dne 18.12.2012 a povYuje lena rady obce Luboae Marka a zamstnankyni Obecnho Yadu Horn ermn JUDr. Hanu Vgnerovou, aby se za obec Horn ermn astnili tto kontroly. Zodpovd: Luboa Marek , Vgnerov Termn: 18.12.2012 . 8 Rada obce Horn ermn se seznmila s~dost Ing. Josefa Motla, Horn ermn 335, I O 601 45595 ( j. H /752/2012 ze dne 30.11.2012), o vyjdYen ke stavb rekrea n chaty v etn venkovnch prav na stp . 34 a pp . 87/2 vk. . Horn ermn stavebnka a nem ktto stavb ~dnch nmitek. Zodpovd: Vgnerov Termn: 31.12.2012 . 9 Rada obce Horn ermn bere na vdom rezignaci p. Zuzany Balcarov na lenstv vkulturn komisi ke dni 31.12.2012. . 10 Rada obce Horn ermn projednala ~dost Yeditelky MateYsk akoly, Horn ermn ( j. H /800/2012 ze dne 10.12.2012) o schvlen ro n odmny zpYspvku na pYm nklady na vzdlvn a rozhodla tto ~dosti nevyhovt. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: 17.12.2012 . 11 Rada obce Horn ermn projednala ~dost Sboru dobrovolnch hasi o Horn ermn (doru enou e-mailem dne 10.12.2012) o prominut zbytku njemnho za njem arelu koupaliat vobdob 05/2012 a~ 09/2012 a rozhodla tto ~dosti nevyhovt. Zodpovd: Vgnerov (sdlen usnesen) Termn: 21.12.2012 . 12 Rada obce Horn ermn rozhodla vyhlsit vbrov Yzen na pracovn msto technicko organiza n pracovnk (pracovnice) obecnho Yadu a ukld starostovi stanovit podmnky vbrovho Yzen. Zodpovd: starosta Termn: do 20.12.2012 Ing. Petr `ilar Ing. Pavel Suldovsk starosta mstostarosta 22222233 36383:3<3B3D3F3t3333.4µsfsTE8hCwz6CJOJQJaJh}~56CJOJQJaJ"hVh}856CJOJQJaJhDI6CJOJQJaJhVh}86CJOJQJaJhI#6CJOJQJaJhpb?hI#OJQJaJhI#6OJQJaJh(F6CJOJQJaJhi)6CJOJQJaJh}~6CJOJQJaJhG hI#6CJOJQJaJhrhi)6CJOJQJaJhrhq6CJOJQJaJ.45606`6b6h6j6l6n666666666667277ų⑆yllZK>hP6CJOJQJaJh*56CJOJQJaJ"hVh*56CJOJQJaJhLW6CJOJQJaJhpb?hVOJQJaJhV6OJQJaJhVhV6CJOJQJaJ"hCwzh}~56CJOJQJaJ"hCwzh}856CJOJQJaJhCwzh}~6CJOJQJaJh*6CJOJQJaJhCwz6CJOJQJaJhCwzhCwz6CJOJQJaJ7777Z80929Z9\9j999999v:x:z::::::;@;ȸ򭛌rbUMHD= hrh%nWh%nW h%nW5hrFh%Eu5h+s6CJOJQJaJh=h=6CJOJQJaJh%Eu6CJOJQJaJh=6CJOJQJaJh=56CJOJQJaJ"hVh=56CJOJQJaJh/c6OJQJaJhG h/c6CJOJQJaJhLW6CJOJQJaJhPhLW6CJOJQJaJhP6CJOJQJaJh/c6CJOJQJaJ|:~:::::L<<<<<>>??,?@@A A AAAgd+s $a$gd+s $a$gdl $a$gdr $a$gd%nWgd%Eu $da$gd{@;F;P;`;l;v;<<D<J<L<b<v<<<<<<<<<==R>b>>>ǺǪǺǟrf]r]MhrhR6CJOJQJaJhr6OJQJhrhr6OJQJhrhr56OJQJ"hrhr56CJOJQJaJh=6CJOJQJaJh%nW6OJQJaJhG h%nW6CJOJQJaJh*6CJOJQJaJh%nW6CJOJQJaJ h%nWh%Euhrh%nW5h%nWhr h%nWh%nW hrh%nW hrhr>>>> ????*?,?l?|??@@@@AABǻyi\U\I=hRCJOJQJaJhC CJOJQJaJ h+sh@th+s6CJOJQJaJh+shC 6CJOJQJaJh+sh+s6CJOJQJaJ"h+shC 56CJOJQJaJh+sh@t6CJOJQJaJh+sh=6CJOJQJaJh=CJOJQJaJhl6OJQJaJhG hl6CJOJQJaJhl6CJOJQJaJhrh=6CJOJQJaJAABB $a$gd{ $da$gd{BBh1mCJOJQJaJ,1h. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH RR Nadpis 1$$@&a$56CJOJQJaJP@P Nadpis 2$$@&a$6CJOJQJaJJA J Standardn psmo odstavce^i^ 0Normln tabulka :V 44 la 0k 0 0 Bez seznamu HU H Hypertextov odkaz >*B*phBVB Sledovan odkaz >*B* phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr 0 T 2.47@;>BB"#$&')J|:AB%(8@0( B S ?\^ " - R S '*67QRxzty2?I$9BLp z f p ' 8 A K 9w,6[eXbt.2h? QQ!88JRltug/2,$&7U}{ 2zqXUx~ 0-zZ."f\1+laMcl@\mt v)XaZX #82 4*{Y,8i.L#- jaS4490G@{:5:L|R:c=;Ty+S= P\ ?jmLc?0*=rC\pkCR`rYG~^^>`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| ^| `OJQJo(hHhL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhT^T`OJQJ^Jo(hHoh$^$`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhd^d`OJQJo(hHh4^4`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhR^R`OJQJ^Jo(hHoh"^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH,.L#-mx~=;=rCF?_/sL< 4*qp.G@{:|R:m v1+lfcl`rYG 'I i W> Iz I#$%4%IX%I&G1(,)*Rv/G12A2448I8}8P 92<#5=.A`pErF(FGIDIMJHJOJcJ6LCMdMZQyQSR[OZu#&K,r#Y+]FpXSajD*lAr|t&=UA+O3~p`sHF0@N]uXx|~/cp1uhpi=;Vxmm| b6-,dN>S_mUEsOrP}&t:z ):9&c(i)eu^]Q R=au).V02@QQP,,QQ@ 0XXXXX0UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"qQQQ 'i #i #!20'' 3qHX $PHJ2!xxU S N E S E N Pavel Sokol Pavel Sokol,              ! " # $ % & ' ( ) * + Oh+'0 0 < H T`hpxU S N E S E N Pavel Sokol Normal.dotm Pavel Sokol3Microsoft Office Word@@*@ @Di՜.+,0 hp| # ' U S N E S E N Nzev !"#$%&'()*,-./012456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F i3b@Data +1Table3WordDocument .TSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore@"b .bNFDEC5301VQ==2@"b .bItem PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q