ࡱ> bbjbjVV4<<1?D0$W V?888J8888`(j8U08 | 8 8L88 :Z P I S zjednn zastupitelstva obce (ZO) Horn ermn ze dne 19.09.2011 PYtomni: dle prezen n listiny pYtomno 15 zastupitelo 1. Zahjen Jednn zahjil v 19 hodin starosta obce, pYivtal vaechny pYtomn. Konstatoval, ~e zastupitelstvo bylo Ydn svolno vsouladu sust. 93 zkona o obcch. Dle uvedl, ~e je pYtomno vaech 15 leno zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnaenschopn. Starosta navrhl ovYovateli zpisu p. Josefa Kittnera a p. Hanu Motlovou, do komise pro usnesen p. Ivu Vrankovou a Ing. Michaela Mikulu. Starosta dal hlasovat o komisi pro usnesen a ovYovatelch zpisu. Vsledek hlasovn: 15 - 0 0 Zapisovatelkou byla jmenovna Hana Vgnerov. Pro dnean jednn zastupitelstva navrhuje tento program: 1. Zahjen, zprva zstupce Obvodnho oddlen Policie R Lanakroun 2. Finan n zle~itosti 3. Majetkov zle~itosti 4. Projednn zmru slou en pYspvkovch organizac zYzench obc 5. Projednn pravidel - pro rozdlovn finan nch prostYedko na podporu rozvoje sportovnch a dalach volno asovch veYejn prospanch aktivit vobci Horn ermn - pro stanoven kupn ceny pozemko prodvanch zvlastnictv obce Horn ermn 6. Rozn - informace o projektu kanalizace a OV - informace o jednn se spole nost OREDO s.r.o. a pYipomnkch ob ano knvrhu novch jzdnch Ydo - informace o probhu oprav prodejny p. 288, zahjen prodeje a njemn smlouv sKONZUMEM - podn ~dosti o zahjen pozemkovch prav - rozprava zastupitelo - dotazy ob ano 7. Zvr Starosta jeat uvedl, ~e vrmci bodu 4. bude vedena pouze rozprava zastupitelo, vyjdY se Yeditelky pYsluanch pYspvkovch organizac a lenov rady akoly. Starosta dal hlasovat o navr~enm programu. Vsledek hlasovn: 15 - 0 0 Vrmci zahjen starosta uvedl kprci rady obce, ~e vaem zastupitelom jsou zaslna usnesen zjednn rady obce, dotzal se, zda m nkdo kprci rady otzky - nebylo tomu tak. Hana Motlov navrhla, aby do pYatho programu jednn zastupitelstva byl zaYazen bod kontrola plnn usnesen zastupitelstva, tak jak bylo obvykl starosta odpovdl, ~e tento bod bude pYat zaYazen. Zstupce Obvodnho oddlen Policie R Lanakroun p. OndYej Zeman pYednesl zprvu o innosti policie vHorn ermn. Bylo konstatovno, ~e vobci nejsou zsadn problmy. Nikdo zpYtomnch neml kzstupci Policie ~dn dotazy. 2. Finan n zle~itosti Mstostarosta pYednesl zprvu finan nho vboru finan n vbor se seael 15.09.2011, hodnotily se pYjmy a vdaje obecnho rozpo tu, pYipravuje se rozpo tov opatYen . 5. ek se na celkov vy tovn oprav Sokolovny, oprav mstnch komunikac a akce kanalizace a OV. PYjmy k31.08.2011 tvoYily zejmna daHov pYjmy, pYedpokldaj se pYjmy zlesnho hospodYstv.Vdaje pYedstavovaly pYedevam nklady na opravy mstnch komunikac po kanalizaci, na pYpojky kobecnm budovm, bude jeat nutn pYevst pYspvky na svazek Pod Bukovou horou vsouvislosti skanalizac. Vdaje prozatm odpovdaj pYjmom, do konce roku ji~ nebude ~dn velk akce. Starosta pYednesl nvrh usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom informace finan nho vboru o finan nm hospodaYen obce. Vsledek hlasovn: 15 - 0 0 3. Majetkov zle~itosti Odkoupen pozemko man~el Langrovi, Horn ermn p. 228 - schvlen zveYejnn zmru (prodat budouc kupn smlouvou) Hana Vgnerov pYednesla bod tkajc se zveYejnn zmru odkoupen pozemko pp . 4070, nov zamYen pp . 1703/2 a nov zamYen stp . 243/2. vk. . Horn ermn man~. Sergejem a Martou Langrovmi budouc kupn smlouvou. Vc projednvala komise majetkov a bytov, kter doporu ila zveYejnit zmr prodeje, ale prodej pozemko uskute nit a~ po kolaudaci stavby pYe erpvac stanice a po vymYen hygienickho psma na pozemku p. 1703. Dala podmnkou stanovila zhotoven pYstupov cesty kpp . 1707 (na nklady ~adatelo). Rada obce doporu ila po zveYejnn uzavYt budouc kupn smlouvu, kter bude projednna na nkterm zpYatch zastupitelstev. Ladislav Marek uvedl, ~e na pp . 4070 nebyla pYstupov cesta kpp . 1707. Starosta odpovdl, ~e to takto vyplv zkatastru nemovitost, ale tuto zle~itost nech jeat provYit. Hana Motlov se dotzala, vjakm rozsahu bude budovna nhradn pYstupov komunikace. Hana Vgnerov odpovdla, ~e toto bude Yeaeno vpodmnkch budouc kupn smlouvy. Starosta pYednesl nvrh usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo zveYejnit zmr obce prodeje pozemkov parcely . 4070, nov zamYen pozemkov parcely . 1703/2 a nov zamYen stavebn parcely . 243/2 (geometrickm plnem . 446-60/2011) budouc kupn smlouvou man~elom Sergeji a Mart Langrovm, Horn ermn p. 228, pYi respektovn podmnek doporu ench komis majetkovou a bytovou ze dne 27.06.2011. Smna pozemko mezi obc H a Ing. JiYm Hejlem - schvlen zveYejnn zmru Hana Vgnerov dle pYednesla bod tkajc se zveYejnn zmru smny pozemko - Ing. JiY Hejl po~dal o pYevod sti parcely zjednoduaen evidence . 3905/1 (PK) vk. . Horn ermn (u Hejlova mlna), obec zdovodu zajiatn pYstupov cesty kplnovanmu sbrnmu dvoru potYebuje pYevst do svho vlastnictv parcelu zjednoduaen evidence 3912/1 (PK), kter je ve vlastnictv Ing. JiYho Hejla. Bli~a informace ktto smn jsou obsa~eny vmaterilech, kter byly zastupitelom zaslny. Pozemky bude nutn pYed vlastn smnou zamYit. Komise majetkov a bytov tuto smnu doporu uje schvlit. KpYedlo~enmu bodu nebylo ~dnch dotazo. Starosta pYednesl nvrh usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo zveYejnit zmr smny pozemko sti parcely zjednoduaen evidence . 3905/1 (PK) vk. . Horn ermn (v sti obce Bje) zvlastnictv obce Horn ermn do vlastnictv Ing. JiYho Hejla, Horn ermn p. 153 a sti, pYpadn cel parcely zjednoduaen evidence . 3912/1 vk. . Horn ermn (cesta u objektu p. 189 Vojtchovo ) z vlastnictv Ing. JiYho Hejla, Horn ermn p. 153 do vlastnictv obce Horn ermn. Vsledek hlasovn: 15 - 0 0 4. Projednn zmru slou en pYspvkovch organizac (PO) zYzench obc Vae uveden bod uvedl starosta problematika zmru slou~en resp. splynut tY pYspvkovch organizac zYzench obc a vytvoYen jedin PO byla projednna vrad obce, kter tento zmr doporu uje zastupitelstvu schvlit. Dle byla problematika projednna vrad akoly a se vaemi Yeditelkami starosta osobn jednal. Jednn se astnila t~ Ivana Vrankov, kter byla radou ur ena osobou zodpovdnou za jednn se akolskmi zaYzenmi. Starosta uvedl dovody, kter vedly kpYedlo~en zmru: 1. zYizovatel, kter dv PO penze na provoz m mt vliv na jejich finan n hospodaYen, 2. splynut stvajcch PO a vytvoYen jedn PO by zlepailo organizaci a koordinaci, 3. je tYeba zavst jednotnou sprvu majetku, kter PO u~vaj, 4. dle akolskho zkona lze provst zmnu vedoucho akolskho zaYzen pouze zdovodo stanovench zkonem. Mstostarosta pYednesl finan n dovody pro splynut vytvoYen jedin PO by pYineslo ro n sporu pro obecn rozpo et cca ve vai 100 tis. K . Nsledovala obshl rozprava, ve kter sv pYipomnky sdlili, pYpadn vznesli dotazy Ing. Petr Borek (zstupce Yeditelky Z`), p. Martin Balcar (zastupitel), p. Eliaka Frkov (Yeditelka M`), p. Hana Hejlov (Yeditelka `J), Mgr. Drahuae Rejentov (Yeditelka Z`). Starosta reagoval na pYednesen diskusn pYspvky a zodpovdl dotazy. Mstostarosta odpovdl na dotazy tkajc se finan nch zle~itost. Toma Duaek navrhl pYeruait projednn tohoto bodu a posunout projednn zmru splynut pYspvkovch organizac na jednn pYatho zastupitelstva na zklad pYipravenho rozboru. Starosta navrhl jednn se akolskm odborem Krajskho Yadu Pardubickho kraje. S , D j l 0 X ~ B D V ǸǩǗǸLjǸyjy[jLLhFIhwCJOJQJaJhFIh{|wCJOJQJaJhFIhPCJOJQJaJhFIhmfCJOJQJaJhFIhmqCJOJQJaJ"hFIh|a5>*CJOJQJaJhFIh|aCJOJQJaJhFIh/!PCJOJQJaJhFIh^CJOJQJaJhFIhCJOJQJaJh/!P5CJOJQJaJh5CJOJQJaJ * , D D ~ p`( $dgd+ $da$gdP $da$gdP $da$gd/!P $da$gd+$a$gd d6\^`&xĵĦzzj^RӗӗFh-DCJOJQJaJhVWCJOJQJaJhjCJOJQJaJhjhwCJOJQJ\aJhjCJOJQJ\aJhFIhHCJOJQJ\aJhFIhHCJOJQJaJhFIhMZCJOJQJaJhFIh/rCJOJQJaJhFIhwCJOJQJaJhFIhknlCJOJQJaJhFIh^CJOJQJaJhFIhdCJOJQJaJ&8:~ N"P"" $da$gd+ $da$gd/r $da$gd+>8&(8:Nz|~8Ǹ񩚩yj[j[L=hFIhCJOJQJaJhFIh|aCJOJQJaJhFIhSCJOJQJaJhFIhPCJOJQJaJhFIhmqCJOJQJaJ"hFIh/r5>*CJOJQJaJhFIhkCJOJQJaJhFIh/rCJOJQJaJhFIhknlCJOJQJaJhVWCJOJQJaJhFIh{|wCJOJQJaJhFIhENCJOJQJaJhFIhHCJOJQJaJ8N\^Nb~ v 񲣔p^L^"hFIh&5>*CJOJQJaJ"hFIh|a5>*CJOJQJaJ"hFIh5>*CJOJQJaJ"hFIhg'o5>*CJOJQJaJhFIhvtCJOJQJaJhFIhg'oCJOJQJaJ"hFIh/r5>*CJOJQJaJhFIhzCJOJQJaJhFIhCJOJQJaJhFIhw-CJOJQJaJhFIh|aCJOJQJaJ pr~!@"H"L"N"P""""""""##&#####Ǹ֩|||jZjZ|K|hFIh&<CJOJQJaJhFIh&<6CJOJQJaJ"hFIh&<56CJOJQJaJhFIh$SCJOJQJaJhFIhf5CJOJQJaJhFIhg'oCJOJQJaJhFIh% CJOJQJaJhFIhCJOJQJaJhFIhRCJOJQJaJhFIhvtCJOJQJaJhGCJOJQJaJhFIhGCJOJQJaJ"####$$% *+,,X-`0b00566z6: $da$gdB $da$gd $da$gd>8 $da$gd+ $da$gd&<####$$%V%z%%%%()))**,,,,X--ͻͫ~o~`Q?"hFIhj56CJOJQJaJhFIhqtCJOJQJaJhFIhjCJOJQJaJhFIh.CJOJQJaJhFIhTCJOJQJaJhFIh%CJOJQJaJhFIh&CJOJQJaJhFIh W>*CJOJQJaJ"hFIh&5>*CJOJQJaJ"hFIhN5>*CJOJQJaJ"hFIh+5>*CJOJQJaJhFIh*CJOJQJaJ---`0b00X1|122456z6677:^:`:b::ξ~~o\J"hFIhz75>*CJOJQJaJ%hFIhqt56>*CJOJQJaJhFIh.CJOJQJaJhFIhB6CJOJQJaJ"hFIhB56CJOJQJaJhFIhBCJOJQJaJhFIhjjsCJOJQJaJhFIh>*CJOJQJaJhFIhjCJOJQJaJ"hFIhj56CJOJQJaJhFIhj6CJOJQJaJ: :^:`:::>?ABBEE\GGG\bggNhPh~hh $da$gdM $da$gd+ $dgdz7 $da$gdB $da$gd.::::,;:;;;;<|=>>>>?:?X?@@ABBBByyyjyXF"hFIhqt56CJOJQJaJ"hFIhL}56CJOJQJaJhFIh9QCJOJQJaJhFIhL}CJOJQJaJhFIh}<CJOJQJaJhFIh~\yCJOJQJaJhFICJOJQJaJhFIhz7CJOJQJaJhFIh CJOJQJaJhVWCJOJQJaJ"hFIhz75>*CJOJQJaJ"hFIh~\y5>*CJOJQJaJBBhCpC:DDEEFFZG\GGHb4bHb\bbccxeeffgFhHhNhPh|h߲авОp^"hjhj5>*CJOJQJaJhVW5>*CJOJQJaJhFIhFICJOJQJaJhFIh|6CJOJQJaJ"hFIh|56CJOJQJaJUhFIh|CJOJQJaJhFIhkCJOJQJaJhFIh>8CJOJQJaJhFIh9QCJOJQJaJ"hFIh9Q56CJOJQJaJtarosta nechal hlasovat o navr~enm usnesen: Zastupitelstvo obce Horn ermn projednalo zmr splynut pYspvkovch organizac zYzench obc - Zkladn akoly, Horn ermn, okres st nad Orlic, se sdlem Horn ermn p. 128, I O 70990221, MateYsk akoly, Horn ermn, okres st nad Orlic, se sdlem Horn ermn p. 95, I O 70990204 a `koln jdelny, Horn ermn, okres st nad Orlic, se sdlem Horn ermn p. 95, I O 70990212 a rozhodlo pYeruait projednvn zmru splynut uvedench pYspvkovch organizac do pYatho jednn zastupitelstva obce a jednat o tto problematice se zstupcemodboru akolstv, kultury a tlovchovy Krajskho Yadu Pardubickho kraje a Yeditelkami pYspvkovch organizac. Vsledek hlasovn: 11 pro, 4 proti, nikdo se nezdr~el. Usnesen bylo pYijato. 5. Projednn pravidel Pravidla pro rozdlovn finan nch prostYedko na podporu rozvoje sportovnch a dalach volno asovch veYejn prospanch aktivit vobci Horn ermn PYedlo~en bod uvedl starosta zastupitelom byl vmaterilech zasln nvrh pYedmtnch pravidel. V ervnu t. r. se uskute nilo setkn zstupco vaech spolko, kter pracuj vobci, a hovoYilo se i o jejich podpoYe. PYijet navr~ench pravidel by do zna n mry usnadnilo prci rady obce pYi rozdlovn finan nch prostYedko pro spolky, neboe by byl nastaven jednotn systm. Knvrhu pravidel poslal svoje pYipomnky Ing. Vladimr Hejl, pYedseda kulturn komise, starosta je navrhuje akceptovat. Toma Duaek se dotzal, zda ~adatel mo~e ~dat i na vce titulo, starosta odpovdl ve smyslu navr~ench pravidel. Starosta pYednesl nvrh usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn projednalo nvrh Pravidel pro rozdlovn finan nch prostYedko na podporu rozvoje sportovnch a dalach volno asovch veYejn prospanch aktivit vobci Horn ermn a uveden pravidla schvaluje spYipomnkami Ing. Vladimra Hejla, s innost od 01.10.2011. Vsledek hlasovn: 15 - 0 0 Pravidla pro stanoven kupn ceny pozemko prodvanch zvlastnictv obce Horn ermn PYedlo~en bod opt uvedl starosta zastupitelom byl vmaterilech zasln nvrh pYedmtnch pravidel. Nvrhy jsou zpracovny ve dvou variantch prvn vychz zdoporu en komise majetkov a bytov, druh varianta vzeala zprojednn vrad obce. Ing. JiY Marek, len komise majetkov a bytov zdovodnil nvrhy a vahy komise, kter vychzely zejmna ze zjiatn, za jak ceny se prodvaj pozemky vokolnch obcch. Vyslovil nzor, ~e ceny zemdlskch pozemko by se mly Ydit bonitou pody. Starosta snm souhlasil a dle navrhl, aby se asfaltov cesty prodvaly za cenu dle znaleckho posudku. Hana Motlov se dotzala, zda navr~en ceny jsou cenami obvyklmi starosta odpovdl, ~e jde o ceny informativn. Starosta navrhl hlasovat o variant . 2 (nvrh rady obce). Starosta pYednesl nvrh usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn projednalo nvrh Pravidel pro stanoven kupn ceny pozemko prodvanch zvlastnictv obce Horn ermn a uveden pravidla schvaluje podle pYedlo~enho nvrhu, spYipomnkami, s innost od 01.10.2011. Vsledek hlasovn: 15 - 0 0 6. Rozn Slavnostn pYedn stavby kanalizace a OV Starosta sdlil, ~e 22.09.2011 se kon slavnostn pYedn stavby kanalizace a OV, kter organizuje spole nost VCES a. s. Vaichni zastupitel jsou zvni, byla jim doru ena pozvnka. Dle informoval zastupitele, ~e osobou zodpovdnou za provoz kanalizace a OV bude Ing. Eugenie DYmalov. Vnejbli~a dob se budou uzavrat smlouvy o odvdn odpadnch vod a za ne se vybrat sto n. Optimalizace dopravy a nov jzdn Ydy Starosta informoval vaechny pYtomn, ~e uveden problematika nen zle~itost obce, ale Pardubickho kraje, Yeaenm dan problematiky je povYena spole nost OREDO s. r. o. Ob an byli informovni, ~e knvrhu novch jzdnch Ydo se mohou vyjdYit do 16.09.2011 a to bu pYmo kuveden spole nosti nebo prostYednictvm obce. Vdanm termnu bylo podno celkem 7 pYipomnek ob ano. Starosta podkoval za iniciativu Yeditelky Z` Mgr. Rejentov, kter se mimo jin tkala i doj~dn dt zBystYece. Po~adavky starosto obc regionu podpoYila t~ valn hromada Dobrovolnho svazku obc Pod Bukovou horou. Starosta jako sentor pomhal i jinm obcm, kter byly navrhovanmi zmnami citeln zasa~eny dochzelo napY. kplnmu zruaen nkterch stvajcch linek. Ovlivnit jeat lze autobusovou dopravu, u vlakov dopravy nen aance. Informace o probhu oprav prodejny p. 288, zahjen prodeje a njemn smlouv sKONZUMEM Starosta sdlil, ~e je pYipravena njemn smlouva uzavran mezi pronajmatelem spole nost Komunln slu~by ermn, a. s. a njemcem obchodnm dru~stvem KONZUM njem se bude uzavrat na dobu ur itou 17 let, njemce uhrad njemn jednorzov za celou dobu trvn njmu a na hradu njemnho se zapo t finan n stka, kterou KONZUM vynalo~il na opravy prodejny. Slavnostn otevYen prodejny se bude konat v ptek 30.09.2011, starosta zve vaechny zastupitele i ob any. Nhradn prodej kon 23.09.2011. Dneanho dne doalo kprotokolrnmu pYedn dokon en stavby, probh vybaven prodejny zaYzenm Starosta pYednesl nvrh usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zprvu o probhu oprav prodejny p. 288 vHorn ermn, termnu otevYen a o podmnkch njemn smlouvy, kter bude uzavYena mezi spole nost Komunln slu~by ermn, a. s. jako pronajmatelem a obchodnm dru~stvem KONZUM vst nad Orlic jako njemcem. Vsledek hlasovn: 14 pro, 0 proti, 1 se zdr~el Podn ~dosti o zahjen pozemkovch prav Starosta informoval o dovodech podn vae uveden ~dosti pozemkov pravy maj vznam pro poYdek vevidenci pozemko, jejich zcelen a digitalizaci. Vjejich rmci lze Yeait i vybudovn cest a protipovodHovch opatYen. Pozemkov pravy hrad stt. Nevhodou je, ~e je to dlouhodob akce, kter probh cca 5 let. Pro zahjen pozemkovch prav je nutn souhlas 60% vlastnko zemdlskch pozemko obec se tedy na n obrt se ~dost o souhlas. Starosta pYednesl nvrh usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo podat ~dost na Pozemkov Yad st nad Orlic, Tvardkova 191 st nad Orlic, o zahjen pozemkovch prav vk. . Horn ermn a k. . Nepomuky ve smyslu zkona . 139/2002 Sb. - o pozemkovch pravch a pozemkovch Yadech a o zmn zkona . 229/1991Sb., vplatnm znn. Vsledek hlasovn: 15 - 0 0 Rozprava zastupitelo Do rozpravy se nikdo ze zastupitelo nepYihlsil. Dotazy ob ano Mgr. Drahuae Rejentov zmnila inspek n zprvu esk akoln inspekce tkajc se ur it st~nosti na akolu starosta upozornil, ~e sohledem na zkon . 106/1999 nelze tyto zle~itosti Yeait na veYejnm fru. Dle poznamenala kproblematice pYpadnho odchodu ~ko ze zkladn akoly, ~e ob an maj svobodnou volbu vbru akoly. Ing. Petr Borek se dotzal, kdy budou nov webov strnky obce starosta odpovdl, ~e ve tvrtek tento tden je bude instalovat odborn firma. Dle se dotzal, zda bude i na novm webu zachovno diskusn frum starosta odpovdl, ~e bude. Radek `ilar ml dotaz ohledn pokra ovn sout~e svobodn vers. ~enat ve fotbale a dle ohledn televiznho signlu starosta informoval o konech, kter obec vtomto smru u inila. Ing. Vladimr Hejl - pYipomnl vro rodka Frantiaka Balcara a pozval vaechny pYtomn na koncert, kter se pYi tto pYle~itosti kon dne 24.09.2011 vkostele vHorn ermn. 7. Zvr Starosta konstatoval, ~e o ka~dm nvrhu usnesen bylo hlasovno jednotliv a komise pro usnesen pYijat usnesen zaznamenala. Starosta podkoval vaem pYtomnm za ast a jednn zastupitelstva ukon il v21.20 hodin. Zapsala: Hana Vgnerov OvYil: Hana Motlov Josef Kittner |h~hhhiiii k kkkkkkmmvnzn|n~nnno̺̭zzzj[zI"hLh=56CJOJQJaJhFIhMCJOJQJaJhL=hL=CJOJQJ\aJhMCJOJQJaJh=CJOJQJaJhL=CJOJQJaJhL=hL=CJOJQJaJhj>*CJOJQJaJ"hjhj>*CJOJQJ\aJhjhj>*CJOJQJaJ"hFIhz75>*CJOJQJaJ"hjhz75>*CJOJQJaJhim|n~nnPpFqHqq"rrtwxxhyF{H{ $da$gdh $da$gdUE $da$gdS%$ $da$gdf a $da$gd= $da$gdM$ $da$gdMo4oLooNpPppppppppq.qFqqq r"r2rϽzj]P@hf ah=>*CJOJQJaJhf a>*CJOJQJaJhjCJOJQJ\aJhFIhjCJOJQJ\aJhFIh=CJOJQJaJ"h&6h=6CJOJQJ\aJ%h/h=56CJOJQJ\aJh=6CJOJQJ\aJ"h/h=6CJOJQJ\aJh/h=6CJOJQJaJh=56CJOJQJaJ"hi6h=56CJOJQJaJ2rrrrsstt`unupuruuuvwwwxxxxfyhyyyyԼ԰԰ԼԼԒtbPb"hi6hS%56CJOJQJaJ"hLhS%56CJOJQJaJhFIhS%CJOJQJaJhS%5>*CJOJQJaJ"hFIhz75>*CJOJQJaJhhCJOJQJaJhK LCJOJQJaJhS%CJOJQJaJhf aCJOJQJaJh!zCJOJQJaJhL=hf aCJOJQJaJhf ahf a>*CJOJQJaJyyyyyyxz~zzzzzzz {{8{F{H{{{{{{³sk[N>hgshgs>*CJOJQJaJhVW5CJOJQJaJhgshVW5CJOJQJaJhhCJaJhFIhS%CJOJQJaJhS%CJOJQJaJ"h&6hS%6CJOJQJ\aJ%h/hS%56CJOJQJ\aJhS%6CJOJQJ\aJ"hHehS%6CJOJQJ\aJhS%6CJOJQJaJhHehS%6CJOJQJaJhS%56CJOJQJaJH{{{{{~~H̅΅jtJL $a$gdW_J $da$gdW_J $da$gdEg{ dgdEg{ dgdUE $da$gdzt $da$gdh $da$gdh{{V||~DFH"(FZ0.΅̆$B>@dh˻򟓟{k_S_S_S{Sh.tsCJOJQJaJh4J+CJOJQJaJhzthzt>*CJOJQJaJhL(:CJOJQJaJhztCJOJQJaJhhCJOJQJaJh?mCJOJQJaJhUEhgs>*CJOJQJaJhUEhUE>*CJOJQJaJhUECJOJQJaJhgshgsCJOJQJaJhgsCJOJQJaJhgs>*CJOJQJaJhjrt*,HJVXNPȍ΍,6DǻufYfYIYIY9Y9hhW_J6CJOJQJaJhI hW_J6CJOJQJaJhW_J6CJOJQJaJhW_J56CJOJQJaJ"h$hW_J56CJOJQJaJhLhW_J6CJOJQJaJ"hi6hW_J56CJOJQJaJ"hLhW_J56CJOJQJaJhW_JCJOJQJaJhFIhW_JCJOJQJaJhgshgsCJOJQJaJhgsCJOJQJaJhUEhUECJOJQJaJDJLvx؏Đ >R`txޕǸpaQahw(hW_J6CJOJQJaJhW_J56CJOJQJaJ"hi6hW_J56CJOJQJaJ"hLhW_J56CJOJQJaJhhCJOJQJaJhXCJOJQJaJhL(:CJOJQJaJhL(:hL(:CJOJQJaJhL(:hL(:>*CJOJQJaJhFIhW_JCJOJQJaJhW_JCJOJQJaJhW_J6CJOJQJaJ ޕ ln&(Jgdr6 $da$gd%2r $da$gdX $da$gdEg{ $da$gdW_J $da$gdL(:ޕ hlnt4DFZ˾|pdXdXLd=5hVWCJaJhr6hr6CJOJQJaJhCJOJQJaJh{0WCJOJQJaJhe6NCJOJQJaJh]$CJOJQJaJh*CJOJQJaJhr6CJOJQJaJhum>*CJOJQJaJhr6hr6>*CJOJQJaJhW>*CJOJQJaJhEg{>*CJOJQJaJhXCJOJQJaJhXhXCJOJQJaJhXhX>*CJOJQJaJhX5CJaJ ŸğƟ $@\`Ǿֲ֣}m^O@1@hFIh9QCJOJQJaJhFIhwZCJOJQJaJh-Dh9QCJOJQJaJh-DhwZCJOJQJaJ *h-DhwZCJOJQJaJhVWhwZCJOJQJaJhFIhCJaJhh5CJaJhknlhCJOJQJaJh ]CJOJQJaJh5CJaJhhCJOJQJaJhCJOJQJaJh5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJ ŸğƟ&\`bgdr6 $da$gd `bhwZ21h:pE[. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N E[Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr 1? 8 #-:B|ho2ry{hDޕ`b$&()*,-/0QSTUWXY[\^":hH{b%'+.RVZ]8@0( B S ?%( BD ;= '+.1ps,/PS'(24 CJKT B!D!!!B$C$....V0_000 2 2E5G5U5[5 77R7b788,9-9A9B9M:T:U:^:<<<<==&?-?3?AK& 0 @ R $.Xm6B]l !!W&i&''))++,, --//,050.2Q233A4K4y444455m8899<<==3? 8 ? )),,//#0-0_7b76:::=>0?3? EN% &_v?jw=kS%FIf"% '='4J+8G,w-./f4f5r6z7{~7>8L(:;&<}<-DkHHW_JK Le6N/!PR5S~UgpVVW{0WXMZwZE[ ]f a|amfX j`jUkknl?mumg'o4apmq%2rgsjjs.tsvt{|w~\y z!z5{Eg{_B|fdN#m*U WEiq{*^zkO6 }|9QHSC^|WhL=+/r^zztQuKBGLwTyy]$UEja,Dqt<6EXvFML}P =kg :V$S1?3?@ . | 1?pp p ppppp,pFpbUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @CalibriA BCambria Math"qfR&( 6 s( 6 s!20??3qHX $P{2!xx Pavel Sokol Pavel SokolOh+'0t $ 0 < HT\dl Pavel Sokol Normal.dotm Pavel Sokol28Microsoft Office Word@K^@|./@x\ y@j( 6՜.+,0 hp| s ? Nzev !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_abcdefgijklmnopqrstuvwxz{|}~Root Entry FG4jData `1Tableh WordDocument4SummaryInformation(yDocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q