ࡱ> ORN7bjbjVV.B<<UUUUUiiii4$i! $W#%t !EUuuu !UUe!uUU u V@R #4+i {!0!xm&!m&R m&UR " ! !!uuuum& :U SN E SE N zastupitelstva obce Horn ermn pYijat na jednn dne 12.12.2011 . 1 Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zprvu o innosti rady obce Horn ermn za obdob Yjen 2011 (od 24.10.2011) a listopad 2011 a dle bere na vdom zprvu starosty o aktulnch zle~itostech projektu kanalizace a OV Horn a Doln ermn o zle~itostech Zkladn akoly Horn ermn (o ~dosti Yeditelky Z` o uvolnn zfunkce k31.07.2011, o novch kandidtech do akolsk rady) o Yeaen problematiky sprvy byto a nebytovch prostor vmajetku obce a pasportizaci o nabdkch na pojiatn majetku obce a odpovdnosti za akodu o dotaci poskytnut Pardubickm krajem na vybaven hasi sk zsahov jednotky o ukon en pronjmu koupaliat snjemcem spole nost Vrch CZ, s. r. o. o jednnch se zstupci esk televize o pYevad i televiznho vysln o zmnch pYi vydvn Horno ermenskho zpravodaje o pYprav projektu na pYestavbu I. NP domu p. 94 (nynja prostory akoln dru~iny) vHorn ermn na obecn knihovnu a informa n centrum o schvlen podn ~dosti o dotaci na Ministerstvo pro mstn rozvoj na realizaci projektu Stavebn pravy objektu bydlen p. 89 vHorn ermn o pYpravch projektu sbrnho dvora o zvaen ceny za vyu~it systmu zavedenho obc Horn ermn pro nakldn skomunlnm odpadem za odpady vznikajc z innosti prvnickch osob a fyzickch osob oprvnnch kpodnikn o novch jzdnch Ydech platnch od 11.12.2011 a o mo~nosti dalach pYipomnek knim o problmech vSokolovn (havarijn stav kotle) .2 Zastupitelstvo obce Horn ermn vydv obecn zvaznou vyhlaku obce Horn ermn . 1/2011, kterou se zruauj vybran obecn zvazn vyhlaky obce. Zodpovd: Vgnerov Termn: 14.12.2011 (zveYejnn na Yedn desce) . 3 Zastupitelstvo obce Horn ermn vydv obecn zvaznou vyhlaku obce Horn ermn . 2/2011 o mstnm poplatku za provoz systmu shroma~ovn, sbru, pYepravy, tYdn, vyu~vn a odstraHovn komunlnch odpado.. Zodpovd: Vgnerov Termn: 14.12.2011 (zveYejnn na Yedn desce) . 4 Zastupitelstvo obce Horn ermn vydv obecn zvaznou vyhlaku obce Horn ermn . 3/2011 o mstnm poplatku za u~vn veYejnho prostranstv. Zodpovd: Vgnerov Termn: 14.12.2011 (zveYejnn na Yedn desce) . 5 Zastupitelstvo obce Horn ermn vydv obecn zvaznou vyhlaku obce Horn ermn . 4/2011 o mstnm poplatku ze pso. Zodpovd: Vgnerov Termn: 14.12.2011 (zveYejnn na Yedn desce) . 6 Zastupitelstvo obce Horn ermn,  "   " $ L (,ؼؼuh[h[h[NAhL!6CJOJQJaJhp6CJOJQJaJhL_6CJOJQJaJhT6CJOJQJaJhUo6CJOJQJaJh%)6CJOJQJaJhv7l6CJOJQJaJhL_h$6CJOJQJaJhL_hG[ 6CJOJQJaJh$6CJOJQJaJhG[ 56CJOJQJaJhG[ 6CJOJQJaJhG[ 5CJ OJQJaJ hG[ 5CJ$OJQJaJ$ " z ,":d&<>Fr $ & Fa$gd%) $a$gd$ $a$gdd$a$$a$,z"0:<>Fr XJLV|˾夗yllyaayyahG[ 6OJQJ\hG[ 6CJOJQJ\hG[ 6CJOJQJ\aJhG[ 56CJOJQJaJhG[ 6CJOJQJaJh%)6CJOJQJaJhfa6CJOJQJaJhUo6CJOJQJaJh/&d6CJOJQJaJhyM6CJOJQJaJhP-6CJOJQJaJhL!6CJOJQJaJ r JLV|0+H+++ $a$gd5 $da$gd $a$gd# $a$gd $a$gdd $a$gddR.0&)ɾsaOM=h#h#6CJOJQJaJU"h#h#6CJOJQJ\aJ"h#h#56CJOJQJaJ%h#h#56CJOJQJ\aJh 6CJOJQJaJh VhG[ 6OJQJ\hG[ 6CJOJQJaJh Vh V6CJOJQJaJh V6OJQJ\hG[ 6OJQJ\hG[ 6CJOJQJ\aJhG[ 56CJOJQJaJh V6CJOJQJaJpYsluan podle ustanoven 6 odst. 5 psm. c) zkona . 183/2006 Sb., o zemnm plnovn a stavebnm Ydu (stavebn zkon), vplatnm znn, (dle jen stavebn zkon ), za pou~it ustanoven 43 odst. 4 stavebnho zkona, ustanoven 13 a pYlohy . 7 vyhlaky . 500/2006 Sb., o zemn analytickch podkladech, zemn plnovac dokumentaci a zposobu evidence zemn plnovac innosti, vplatnm znn, ustanoven 171 a nsledujcch zkona . 500/2004 Sb., sprvn Yd, ve znn pozdjach pYedpiso, vydv pro katastrln zem Horn ermn a Nepomuky zemn pln Horn ermn formou opatYen obecn povahy, kter je pYlohou tohoto usnesen. Zodpovd: Vgnerov Termn: 14.12.2011 (zveYejnn na Yedn desce) . 7 Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje pravidla rozpo tovho provizoria pro rok 2012 s erpnm finan nch prostYedko: a) na b~n provozn vdaje obce a na nutn opravy a havrie dle potYeby, b) na hradu faktur za prce zhotoven dle smluv uzavYench vroce 2011. Zodpovd: starosta Termn: do schvlen rozpo tu na r. 2012 . 8 Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo zveYejnit mysl obce bezplatn pYevst Dobrovolnmu svazku obc Pod Bukovou horou nov zamYen - pozemkovou parcelu . 1703/5 ost. plocha a pozemkovou parcelu . 1703/6 ost. plocha vk. . Horn ermn dle geometrickho plnu . 451 353/2011 zpovodn pozemkov parcely . 1703 vk. . Horn ermn. Zodpovd: Vgnerov Termn: 13.12.2011 (zveYejnn na Yedn desce) . 9 Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom psemnou rezignaci lena finan nho vboru Karla Balcara ( j. H /444/2011 ze dne 27.10.2011). Zastupitelstvo obce Horn ermn zvolilo lenem finan nho vboru JiYho Marka. . 10 Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zprvu pYedsedy kontrolnho vboru Martina Balcara o zvrech zproveden kontroly tkajc se zposobu financovn SDH a zsahov jednotky. Ing. Petr `ilar Ing. Pavel Suldovsk starosta mstostarosta Komise pro usnesen: Hana Motlov Ladislav Marek )))*d*f*h**+++++ ,f,,,>-@-z---۷ۗ{l_R_RRERhygx6CJOJQJaJh,6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh56CJOJQJaJhG[ 56CJOJQJaJhG[ 6CJOJQJaJhx6CJOJQJaJ%h#h#56CJOJQJ\aJ"h#h#6CJOJQJ\aJ"h#h#56CJOJQJaJh#h#6CJOJQJaJ(h#h#6B*CJOJQJaJph++,@---N.P.\.1F11112p3r335555$a$ $d8ha$ $d8a$gd9 $a$gdF $a$gd9 $a$gd, $a$gd5---L.N.P.\..11112222333"3R3T3x3|33333D4445666ƷƷƷƷƷƛrg[[hG[ CJOJQJaJhG[ 6OJQJ\h|6CJOJQJaJhF56CJOJQJaJhfa6CJOJQJaJhF6CJOJQJaJhG[ 6CJOJQJ\aJhG[ 56CJOJQJaJhG[ 6CJOJQJaJh,6CJOJQJaJ"hh 6CJOJQJ\aJh 6CJOJQJaJ"5666666r7t7v7x7z7|7~777$da$ $da$$a$6R7t7v77hG[ 6CJOJQJaJhG[ CJOJQJaJh|CJOJQJaJ,1h. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH PP Nadpis 1 $@&56CJOJQJ]aJ$JA J Standardn psmo odstavce^i^ 0Normln tabulka :V 44 la 0k 0 0 Bez seznamu PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr B,)-67 r+578@0( B S ?F\mF\n C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter !13 a171 a ProductIDu lm46*JT5)8"| KU6  WXmY~&L=f*떗.L#- jh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHL=f*~.L#-VhL!G[ faP-L_$%)9FyMd/&dv7lUoygx T#|.p5>x,? V@@@ &UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"qa&FnF " "!20 3qHX $P>2!xxU S N E S E N Pavel Sokol Pavel Sokol  Oh+'0 0 < H T`hpxU S N E S E N Pavel Sokol Normal.dotm Pavel Sokol12Microsoft Office Word@ D@/ @n@&՜.+,0 hp| " U S N E S E N Nzev !#$%&'()+,-./0123456789:;<=?@ABCDEGHIJKLMPQTRoot Entry F6+S@Data "1Table*&WordDocument .BSummaryInformation(>DocumentSummaryInformation8FMsoDataStore<(+#4+BZPNGUOCUAZ0AD==2<(+#4+Item PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q