ࡱ> bjbjVV4<<BL/.......$1L4V../..]'h(lXn'./0/'44 (4((../4 :Z P I S zjednn zastupitelstva obce (ZO) Horn ermn ze dne 23.01.2012 PYtomni: dle prezen n listiny pYtomno 14 zastupitelo, omluven Martin Balcar 1. Zahjen Jednn zahjil v 19 hodin starosta obce, pYivtal vaechny pYtomn. Konstatoval, ~e zastupitelstvo bylo Ydn svolno vsouladu sust. 93 zkona o obcch. Dle uvedl, ~e je pYtomno 14 leno zastupitelstva, 1 len zastupitelstva je omluven, zastupitelstvo je tedy usnaenschopn. Starosta navrhl ovYovatele zpisu - p. Tomae Duaka a Lubomra Jirska, do komise pro usnesen Ing. Pavla Suldovskho a Ing. Michaela Mikulu. Starosta dal hlasovat o ovYovatelch zpisu a komisi pro usnesen. Vsledek hlasovn (ovYovatel zpisu): 12 pro, nikdo proti, 2 se zdr~eli Vsledek hlasovn (komise pro usnesen): 13 pro, nikdo proti, 1 se zdr~el Zapisovatelkou byla jmenovna Hana Vgnerov. Pro dnean jednn zastupitelstva byl povodn naplnovn tento program: 1. Zahjen 2. Zprva o innosti rady, kontrola usnesen 3. Finan n zle~itosti - rozpo et obce na rok 2012 4. Majetkov zle~itosti 5. Zkladn akola vbrov Yzen na Yeditele 6. Zprva o probhu inventarizace majetku a zvazko obce Horn ermn za rok 2011 7. Rozn 8. Diskuse 9. Zvr Starosta navrhl, aby byl odro en na pYat jednn zastupitelstva bod 5. tkajc se akolstv, neboe celou problematiku je potYeba jeat znovu dokladn projednat. Ostatn body se tedy posouvaj a pod bodem 5. bude projednna Zprva o probhu inventarizace majetku a zvazko obce Horn ermn za rok 2011 pod bodem 6. Rozn pod bodem 7. probhne Diskuse a pod bodem 8. Zvr . Starosta dal hlasovat o navr~enm programu v etn jeho zmny. Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 2. Zprva o innosti rady, kontrola usnesen K innosti rady starosta uvedl, ~e rada jednala od minulho zastupitelstva celkem 2x a to 30.12.2011 a 09.01.2012. Zastupitelom byla usnesen rady zaslna e-mailem. Zvc projednvanch radou starosta podrobnji informoval nsledovn: PYprava ~dosti o dotaci na akci rekonstrukce bval dru~iny na Dtsk klub v p. 94 Horn ermn nklady akce se pYedpokldaj ve vai 600 a~ 700 tis. K , prostYedky na hradu 2/3 nklado lze zskat zdotace Ministerstva pro mstn rozvoj. }dost se bude podvat vprobhu nora 2012. Akce Stavebn pravy objektu bydlen Horn ermn p. 89 - o tto vci se jeat bude jednat vrmci bodu rozn ohledn dofinancovn akce. Celkov nklady na tuto akci se pYedpokldaj ve vai cca 6,5 mil. K , prostYedky na hradu 50% nklado lze zskat zdotace, 50% nklado mus uhradit obec zvlastnch prostYedko. Starosta zajiaeuje podn ~dosti o dotaci na Ministerstvo pro mstn rozvoj a vaechny potYebn podklady mus bt podno nejpozdji do 17.02.2012. Sokolovna rada projednvala program spor provoznch nklado Sokolovny, zabvala se tak vyu~itm jednotlivch prostor (tlocvi na, jdelna, prostory ke skladovn,...) Horno ermensk zpravodaj nerua se ani zpravodaj ani Spolek rodko a pYtel obce. Rada schvlila vydvn Horno ermenskho zpravodaje obc a jmenovala redak n radu, kter m statut komise. PYedsedkyn resp. afredaktorkou je Mgr. `rka Pavelkov. H zpravodaj bude dodvn do ka~dho sla popisnho. Financovn bude zrozpo tu obce stm, ~e pYspvky od ob ano a tenYo budou zachovny. Pasportizace byto pasporty byto zpracovv spole nost Sprva budov }amberk s. r. o., povodn byl stanoven termn pro dokon en do 31.12.2011. Zdovodu nro nosti akce (spole nost provdla pYemYovn byto a nebytovch prostor) po~dala o prodlou~en termnu do 31.01.2012. Rekonstrukce elektroinstalace v p. 1 - rada schvlila zadn projektov dokumentace na rekonstrukci elektrickch rozvodo ve II. NP budovy p. 1 (obecn Yad) vHorn ermn zdovodu jejich havarijnho stavu. Akce Modernizace silnic II/314 a II/311 Horn a Doln ermn tuto investi n akci pYipravuj Pardubick kraj a Sprva a dr~ba silnic Pardubickho kraje a byla zaYazena mezi ~dosti o dotace zpenz EU. Projektovou dokumentaci na tuto akci uhradil DSO Pod Bukovou horou. Starosta navrhl usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zprvu o innosti rady obce Horn ermn za obdob prosinec 2011 a leden 2012. Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 3. Finan n zle~itosti - rozpo et obce na rok 2012 Tento bod uvedl starosta konstatoval, ~e zatm se hospodaY podle rozpo tovho provizoria, kter zastupitelstvo schvlilo vprosinci 2011. Podkoval finan nmu vboru a mstostarostovi Ing. Suldovskmu za prci pYi pYprav rozpo tu a zodpovdn pYstup pYi jeho sestaven. Mstostarosta okomentoval nvrh rozpo tu navrhovan pYjmy i vdaje pro rok 2012 jsou pod rovn minulho roku (cca o 3%), pYedpokld se pokles daHov vt~nosti. PYedlo~en rozpo et je pYipraven jako minimum, lze snm vaak dle pracovat napY. vpYpad vyaaho vbru dan. Je tYeba z nj zajistit provoz pYspvkovch organizac, dostt zvazkom obce doplatit vry... Vnvrhu rozpo tu nejsou plnovny ~dn investi n akce ty budou pouze za podmnky, ~e na n budou pYidleny finan n prostYedky z vyhlaenho dota nho titulu. Vtakovm pYpad se vrmci rozpo tu bude Yeait rozpo tovou zmnou. Mal st finan nch prostYedko je vyhrazena na opravy obecnho majetku. Vletoanm roce tak nejsou finance na opravu mstnch komunikac. Starosta jeat doplnil, ~e vletoanm roce bude zastupitelstvo zYejm asto projednvat rozpo tov zmny Bylo po~dno zProgramu obnovy venkova Pardubickho kraje na placen roko zvro. Dle je po~dno zOpera nho programu ~ivotnho prostYed na zateplen Sokolovny a na zeleH, tj. jde o dotace, kter by mohly dopadnout vletoanm roce. Dotace na stavebn pravy p. 89 zMMR by tak mohla bt vletoanm roce, avaak spolufinancovn obce by pYichzelo vvahu a~ vr. 2013.Vrozpo tu tak mus bt rezerva na havrie. Co se t e cest provede se letos oprava cesty do Brodu a dle se budou realizovat jen nejnutnja opravy. Na innost Komunlnch slu~eb ermn, a. s. jsou finance vjednotlivch kapitolch, obec si bude od spole nosti objednvat a platit jednotliv slu~by. Ing. Mikula, pYedseda finan nho vboru vrmci tohoto bodu uvedl, ~e finan n vbor tak pYipravil nvrh rozpo tov zmny . 6 a rozpo tov vhled na roky 2013 2014. PYi zpracovn rozpo tu se alo na minimln variantu, aby byl zachovn vyrovnan rozpo et. Dle jeat mstostarosta okomentoval rozpo tov vhled na roky 2013 2014. VpYpad rozpo tov zmny . 6 jde o dorovnn skute nho stavu. Starosta otevYel rozpravu kzle~itostem rozpo tu na rok 2012, rozpo tov zmn a rozpo tovmu vhledu nikdo neml ~dn dotazy. Proto navrhl usnesen a nechal o nich hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje rozpo tov opatYen . 6 krozpo tu obce na rok 2011, dle nvrhu vpYloze. Zodpovd: mstostarosta, Hajzlerov Termn: 23.02.2012 Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje rozpo tov vhled na roky 2013 2014, dle nvrhu vpYloze. Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje rozpo et obce Horn ermn na rok 2012, kter po t scelkovmi pYjmy 10.165.520,- K scelkovmi vdaji 10.165.520,- K , dle nvrhu vpYloze. Zodpovd: starosta, mstostarosta, Hajzlerov Termn: prob~n Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 4. Majetkov zle~itosti Majetkov zle~itosti uvedla Hana Vgnerov. Vprvnm pYpad jde o schvlen bezplatnho pYevodu pozemko, na kterch je realizovna pYe erpvac stanice a asfaltov pYjezdov plocha ( sti stvajc pp . 1703 vk. . Horn ermn), investorovi akce Kanalizace a OV Horn a Dln ermn , tj. Dobrovolnmu svazku obc Pod Bukovou horou. Pozemky, kter je nutno pYevst, byly zamYeny geometrickm plnem a nov ozna eny jako pp . 1703/5 a 1703/6 a stm, ~e fotokopie tohoto geometrickho plnu svyzna enm pYevdnch pozemko a uvedenm jejich vmry byla zastupitelom zaslna vmaterilech kjednn. ZveYejnn bylo schvleno na jednn ZO 12.12.2011 a probhlo na Yedn desce od 13.12.2011. Kprojednvanmu bodu neml nikdo ~dn dotazy ani pYipomnky. Starosta navrhl usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo bezplatn pYevst nabyvateli Dobrovolnmu svazku obc Pod Bukovou horou, se sdlem Doln ermn 76, I O 70959633, nov zamYen pozemky - pozemkovou parcelu . 1703/5 ost. plocha a pozemkovou parc 8 T V X | d p ɺxl]K<hFIhmqCJOJQJaJ"hFIh|a5>*CJOJQJaJhFIhsCJOJQJaJhCCJOJQJaJhCJOJQJaJhsCJOJQJaJhFIh|aCJOJQJaJhCCJOJQJaJhFIh/!PCJOJQJaJhFIh^CJOJQJaJhFIhCJOJQJaJhC5CJOJQJaJhC5CJOJQJaJh5CJOJQJaJ X z | t  $da$gd ] $da$gd%6 $da$gdv $da$gdP $da$gdKn $da$gd/!P $da$gd+$a$gdp 6 8 D Z b f h z   @ \ D J p ĸĬӸyym^Rh%6CJOJQJaJhFIhVXCJOJQJaJhVXCJOJQJaJh ]CJOJQJaJhCCJOJQJaJhv CJOJQJaJhFIhv CJOJQJaJhsCJOJQJaJhCCJOJQJaJhFIhPCJOJQJaJhFIhmfCJOJQJaJhFIh/!PCJOJQJaJhFIh^CJOJQJaJ ,>XZ`H,. 岦whYJYJhRhRCJOJQJaJhRh/CJOJQJaJhRh ]CJOJQJaJh ]h ]6CJOJQJaJh ]h ]>*CJOJQJaJh ]h ]CJOJQJaJhy{zCJOJQJaJh ]CJOJQJaJhCJOJQJaJhFIh%6CJOJQJaJhv CJOJQJaJh%6CJOJQJaJhFIhv CJOJQJaJ r>^v $da$gd$h $da$gdeU $da$gd+ $da$gd+ $da$gd[= $da$gd ]846Z\^NrtͽܮܟxlZKh`5>*CJOJQJaJ"h`h`5>*CJOJQJaJheUCJOJQJaJhSCJOJQJaJhv CJOJQJaJhFIhSCJOJQJaJhFIhPCJOJQJaJhFIhmqCJOJQJaJh ]h[=6CJOJQJaJh ]h[=CJOJQJaJh[=CJOJQJaJh%6CJOJQJaJhRCJOJQJaJBDZ\0*24иШsgZJZgh2Sh#>*CJOJQJaJh#>*CJOJQJaJhYCJOJQJaJhkCJOJQJaJhvCJOJQJaJh/>*CJOJQJaJhvhv>*CJOJQJaJhvhl>*CJOJQJaJh1(gCJOJQJaJhlCJOJQJaJh$hCJOJQJaJ"hlB*CJOJQJ\aJph"h$hB*CJOJQJ\aJph\^2>P"x$&F(J(())))X*,Z28 $da$gd $da$gdg $a$gd $da$gdb*d $da$gd1(g $da$gd1(g$*,8lp>n P"r"t"V#X#t$ĴtdTHHhzCJOJQJaJheh>*CJOJQJaJhehe>*CJOJQJaJheCJOJQJaJh CJOJQJaJhh>*CJOJQJaJhCJOJQJaJhI=CJOJQJaJhI=hI=>*CJOJQJaJhlCJOJQJaJhVXCJOJQJaJh/CJOJQJaJhqYCJOJQJaJh#CJOJQJaJt$x$$$$$%%%&"&&&&&''D(F(H(J(\(^(`((ȸՎm[I["h$hB*CJOJQJ\aJph"hQB*CJOJQJ\aJph"hy4CB*CJOJQJ\aJphhh/CJOJQJaJhhzCJOJQJaJho5{hCJOJQJaJhCJOJQJaJho5{h>*CJOJQJaJh>*CJOJQJaJhhCJOJQJaJhh>*CJOJQJaJhCJOJQJaJ())))))))X*+V,|,~,,0-...>/@/0.0÷ë~rfr~rZfNfZBNhhtyCJOJQJaJhCJOJQJaJh$CJOJQJaJhfQfCJOJQJaJhNoCJOJQJaJhCJOJQJaJ"h{h5>*CJOJQJaJh5>*CJOJQJaJh~CJOJQJaJhy4CCJOJQJaJhFIh~CJOJQJaJ"hB*CJOJQJ\aJphh6CJOJQJaJh56CJOJQJaJ.0^0`0|0000000b1d1j1x222333667z8|8888888882;6;v;;и謠|m^hGhH^FCJOJQJaJhGhylCJOJQJaJh,CJOJQJaJhCJOJQJaJhNoCJOJQJaJh$CJOJQJaJhhtyCJOJQJaJh)VCJOJQJaJhCJOJQJaJh!`CJOJQJaJh8CJOJQJaJhCJOJQJaJhAI=CJOJQJaJ#8:;<,=>h>>>>t????@@.AZAAA $ & Fa$gdC $a$gdC $da$gd@ $da$gdg $a$gd@ $da$gd;;; <<"=$=*=,==>>h>>>>>>>>$?p?r??????ymymaVGaGhFIh@CJOJQJaJh@6OJQJ\h@CJOJQJaJhpCJOJQJaJhFIhpCJOJQJaJh@6CJOJQJ\h]:h@6CJOJQJaJh@6CJOJQJaJh@56CJOJQJaJhh)VCJOJQJaJh)VCJOJQJaJhylCJOJQJaJh&&CJOJQJaJhH^FCJOJQJaJ??6@AA BBB"BTBB*CbCCCCCC&D(D*DDzFFGGxG|GGH˼sssg[[Kg[hsh:6CJOJQJaJh&&CJOJQJaJhVXCJOJQJaJhgDh:CJOJQJaJh1Yh:>*CJOJQJaJh:CJOJQJaJ"h{h 5>*CJOJQJaJhCCJOJQJaJhFIhCCJOJQJaJhC6CJOJQJ\hC6CJOJQJaJhC56CJOJQJaJh@CJOJQJaJA B"BTBLHPHHooo2p4pvvwzzz({*{4{ $da$gdU7 $da$gd1Y $da$gd: $da$gd $da$gdg $da$gdCHHJHLHNHPHHHHIIIJnoop p0ppppp~|o`T`TH9Hh~Ch~CCJOJQJaJh~CCJOJQJaJh1YCJOJQJaJhFIh1YCJOJQJaJh1Y6CJOJQJaJU"h]:h1Y6CJOJQJ\aJh1Y6CJOJQJ\aJh1Y56CJOJQJaJ"h=gLB*CJOJQJ\aJphh=gLCJOJQJaJh:CJOJQJaJh&&h:6CJOJQJaJh&&CJOJQJaJhU7CJOJQJaJelu . 1703/6 ost. plocha ob vk. . Horn ermn dle geometrickho plnu . 451 353/2011 zpovodn pozemkov parcely . 1703 vk. . Horn ermn a uzavYt s nabyvatelem smlouvu o bezplatnm pYevodu . Zodpovd: Vgnerov Termn: 31.01.2012 Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 Druhm majetkovch bodem je projednn zveYejnn zmru budoucho bezplatnho pYevodu pozemko vsouvislosti sakc Modernizace silnic II/314 a II/311 Horn a Doln ermn . Vae uvedenou akci pYipravuj Pardubick kraj a Sprva a dr~ba silnic Pardubickho kraje, obec ~daj o uzavYen smlouvy o podmnkch proveden stavby, kter mimo jin obsahuje i budouc zvazek vlastnka nemovitost po dokon en akce a geometrickm zamYen pozemko bezplatn pYevst stavbou dot en pozemky (nebo jejich sti) do vlastnictv stavebnka (=Pardubickho kraje). Prozatm jde o projednn zveYejnn zmru pYevodu tchto pozemko: sti stp . 629 ( u lva ), sti pp . 4053/11 (pYed Zkladn akolou) a sti pp . 1359/2 (pYed Sokolovnou). Zastupitelom byla vmaterilech zaslna katastrln situace svyzna enm cel akce. Bez dotazo. Starosta navrhl usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo zveYejnit mysl obce bezplatn pYevst Pardubickmu kraji, se sdlem Komenskho nmst 125, Pardubice, I O 70892822 st stavebn parcely . 629 zastavn plocha a ndvoY, st pozemkov parcely . 1359/2 -- ostatn plocha jin plocha a st pozemkov parcely . 4053/11 - ostatn plocha jin plocha, vae vk. . Horn ermn (akce Modernizace silnic II/314 a II/311 Horn a Doln ermn ). Zodpovd: Vgnerov Termn: 27.01.2012 Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 5. Zprva o probhu inventarizace majetku a zvazko obce Horn ermn za rok 2011 PYedsedkyn stYedn inventariza n komise Hana Motlov pYednesla zprvu stYedn inventariza n komise o vsledcch inventur za rok 2011 psemn zprva se zakld do materilo k jednn tohoto zastupitelstva. Starosta podkoval za prci pYi provdn inventur komism a jejich pYedsedom. koly ohledn kontrol majetku byly ulo~eny tak kontrolnmu vboru a sice kontrola etnictv bvalho PEKA a kontrola hospodaYen vlesch. Bez dotazo. Starosta navrhl usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zprvu pYedsedkyn stYedn inventariza n komise Hany Motlov o probhu a vsledku inventarizace majetku a zvazko obce Horn ermn za rok 2011, dle pYlohy. Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 6. Rozn Dofinancovn akce Stavebn pravy objektu bydlen Horn ermn p. 89 Ohledn vae uveden akce starosta zajiaeuje podn ~dosti o dotaci na Ministerstvo pro mstn rozvoj a vaechny potYebn podklady mus bt podno nejpozdji do 17.02.2012. Jednm zpo~adovanch doklado je i usnesen zastupitelstva obce o dofinancovn tto akce. Pokud bude dotace pYiznna pro letoan rok. bude se akce financovat ztchto prostYedko, zrozpo tu obce by se dofinancovalo a~ vr. 2013 - je nutn stka 3.600.000,- K . Starosta navrhl usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo o podn ~dosti na Ministerstvo pro mstn rozvoj o dotaci vrmci podprogramu 117D51400 Podpora vstavby podporovanch byto pro rok 2012 na realizaci projektu Stavebn pravy objektu bydlen p. 89 vHorn ermn a dle schvaluje spolufinancovn pYedmtnho projektu zrozpo tu obce Horn ermn vroce 2013 stkou ve vai 3.600.000,- K . Zodpovd: starosta Termn: 15.02. 2012 Vsledek hlasovn: 13 pro, nikdo proti, 1 se zdr~el hlasovn Program obnovy venkova (POV) na obdob let 2012 - 2020 Jde o dokument, ve kterm jsou uvedeny zmry akc na uveden obdob, je po~adovn u nkterch dota nch titulo. Obec Horn ermn m zpracovan POV cca zpoloviny 90 let a vsou asn dob je potYeba ho aktualizovat o nov naplnovan akce jejich seznam starosta pYe etl a uvedl, ~e jde o akce prodiskutovan vrad a zastupitelstvu. Toma Duaek se dotzal na financovn akce vybudovn chodnko od centra obce ke lvu a od kr my ke koupaliati , domnval se, ~e bude financovno vrmci akce modernizace silnice. Starosta odpovdl ~e nikoliv, ale mo~n se bude ~dat ze Sttnho fondu dopravn infrastruktury. Ing. JiY Marek ml dotaz ohledn silnice pYed Kr mou. Starosta odpovdl, ~e tato se bude realizovat vrmci opravy silnice. Bez dalach dotazo. Starosta navrhl usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje aktualizovan dokument Program obnovy venkova na obdob let 2012 2020, dle pYlohy. Zodpovd: starosta, mstostarosta Termn: prob~n Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 Zmna odmHovn zastupitelo Tento bod odovodnil starosta - zmny spo vaj vnsledujcm: 1. Ne lenov zastupitelstva ( lenov komis, vboro) nebudou odmHovni pravideln ms n, ale budou odmHovni jednorzov (napY. na konci roku, pololetn...) podle prce ( asti na jednnch) vkomisi. 2. PYi soubhu funkc plat zsada, ~e odmny se nes taj, len pYsluanho orgnu obce pobr pouze jednu odmnu, a to tu, kter je nejvyaa Vae odmn pro leny pYsluanch orgno obce zostvaj beze zmny. Starosta pYe etl vae odmn vaech funkcionYo pYsluanch orgno. Starosta navrhl usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje od ledna 2012, odmHovn starosty, mstostarosty, leno zastupitelstva obce Horn ermn, leno rady obce Horn ermn, pYedsedo vboro zastupitelstva a pYedsedo komis rady, leno vboro zastupitelstva a leno komis rady dle pYlohy stm, ~e vpYpad soubhu funkc se odmny nes taj (viz pYloha). Zodpovd: Hajzlerov Termn: prob~n Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 Dopis spole nosti OREDO kproblematice jzdnch Ydo Zastupitelom se pYedkld dopis spole nosti OREDO, ve kterm informuje, ~e nejbli~a termn zmn jzdnch Ydo je 04.03.2012 a dle ~d ob any, aby dle podvali sv podnty kprav jzdnch Ydo. (Starosta podotknul, ~e zdovodu pYedpokldan zmny jzdnch Ydo nebyla vydna ani Inforo enka Lanakrounska, ve kter byly jzdn Ydy v~dy uvedeny). Dopis bude uveYejnn na webovch strnkch obce. Starosta vyzval ob any, aby sv pYipomnky podvali na obec nejpozdji do 15.02.2012. 7. Diskuse Ing. Vladimr Hejl - vznesl pYipomnku, ~e mu nejdou zwebu obce otevrat soubory, kter obsahuj zpisy ZO a usnesen ZO a RO. Toma Duaek - ml jeat dotaz koprav silnice odpovdl mu starosta. Ing. JiY Marek - se dotzal, kdo se zabval variantami kYi~ovatek u Kr my a u lva projednanch a schvlench obc. Starosta odpovdl, ~e schvlen varianty budou zapracovny vprojektov dokumentaci. Ivan Havel se dotzal, jak charakter budou mt byty v p. 89, zda se bude jednat o sociln byty. Starosta odpovdl, ~e vrmci tto akce je plnovno vybudovat v p. 89 5 malometr~nch byto vpropo tu za vce jak 6 mil. K  vtto stce jsou ale zahrnuty i venkovn pravy, parkoviat... Ing. Petr Borek po~dal, aby zstupci obce zv~ili zavst na novch webovch strnkch opt diskusn frum. Chpe, ~e nkdy se tam objevovaly ur~ejc a vulgrn pYspvky, ale to by si mohla obec eliminovat vrmci administrace. Diskusn pYspvky na pYedchzejcm obecnm webu pova~oval ve vtain pYpado za prospan. Starosta odpovdl p. Borkovi, ~e obnoven diskusnho fra znovu projedn, navrhuje, aby nebyly brny vpotaz anonymy. Osobn vaak pova~uje pYi Yeaen problmo za prospanja osobn jednn. Mgr. Drahuae Rejentov uvedla, ~e pYed jednnm ZO rozdala zastupitelom materil ohledn slu ovn pYspvkovch organizac. Na to starosta odpovdl, ~e povodn byl plnovn tento bod na dnean jednn, nakonec byl ale odro en. PYedlo~en materil si zastupitel prostuduj. Dle se bude tato problematika Yeait a projednvat na pracovnch schozkch. Ludmila Kulhav vznesla dotaz ohledn zpoplatnn tombol, odpovdl j starosta. 8. Zvr Komise pro usnesen konstatovala, ~e o ka~dm usnesen bylo Ydn hlasovno jednotliv vrmci projednn pYsluanho bodu. Starosta podkoval vaem pYtomnm za ast na dneanm jednn. Zvrem pozval zastupitele na setkn spodnikateli, kter se uskute n vptek 27.01.2012 vhostinci Kr ma a na Ostatkov posezen , kter se kon 21.02.2012 v Sokolovn. Vaechny pYtomn tak pozval na plesy poYdan vletoan sezn vHorn ermn. Starosta jednn zastupitelstva ukon il ve20.15 hodin. Zapsala: Hana Vgnerov OvYil: Toma Duaek Lubomr Jirsek pppppqqqqruuJuNuuuuudvhvvvvwXwZwlwzzz{{&{({*{2{4{پپ٬rrfhLCJOJQJaJhFIhU7CJOJQJaJhU76CJOJQJ\aJhU76CJOJQJaJhU756CJOJQJaJ"hU7B*CJOJQJ\aJphhVXCJOJQJaJho5{h~CCJOJQJaJhU7CJOJQJaJh~CCJOJQJaJh~Ch~CCJOJQJaJ$4{:{Z{\{{}RTVX>Z\ܽufYfYIY:hFIh.~CJOJQJaJhNhL6CJOJQJaJhL6CJOJQJaJhL56CJOJQJaJ"hLB*CJOJQJ\aJphhwhEg;CJOJQJaJhhCJOJQJaJhLCJOJQJaJhCJOJQJaJh4CJOJQJaJ%h%hG56>*CJOJQJaJ"h%hG5>*CJOJQJaJ"h%hm5>*CJOJQJaJ4{{}$~VX\L$0<f $da$gdJ $da$gdxud $da$gdEg; $da$gdL $da$gd4HJLbB\^bx$ʸ~qeYMYMYMYe;"hJB*CJOJQJ\aJphhqHCJOJQJaJhJCJOJQJaJhLCJOJQJaJhJ>*CJOJQJaJhL>*CJOJQJaJh2ShL>*CJOJQJaJhiR>*CJOJQJaJhnrhVW>*CJOJQJaJ"hnrhVW5>*CJOJQJaJhL5>*CJOJQJaJhmCJOJQJaJhFIh.~CJOJQJaJh.~CJOJQJaJ$xކ.0@R02<‰ :F~ų䔈|pdTGThE>*CJOJQJaJh!+hE>*CJOJQJaJhfCJOJQJaJhqNCJOJQJaJhJCJOJQJaJhxudCJOJQJaJhFIhqNCJOJQJaJhhJ6CJOJQJaJ"hJ56CJOJQJ\]aJhJ6CJOJQJ]aJhhJ6CJOJQJaJhJ6CJOJQJaJhJ56CJOJQJaJ ~(Z\<`.8:<>b dgd[Fv $da$gd[Fv $da$gd[Fv $da$gdxud~(\$&(lXZ@Z\pteVKhJ'6OJQJ]hJ'6CJOJQJ]aJhJ'6CJOJQJ\aJh%&hJ'6CJOJQJaJhNhJ'6CJOJQJaJhJ'56CJOJQJaJ"hJ'B*CJOJQJ\aJphhaCJOJQJaJhJ'CJOJQJaJhSCJOJQJaJhWCJOJQJaJhvhECJOJQJaJhECJOJQJaJ` zܓ2ڔܔ ,.B68˹˝ˑ˂˂sdR"h[FvB*CJOJQJ\aJphh[FvhJ'CJOJQJaJhJ'hJ'CJOJQJaJhghJ'CJOJQJaJhVkCJOJQJaJh[FvCJOJQJaJhvhJ'>*CJOJQJaJ#hvhJ'>*OJPJQJnHtHhJ'CJOJQJaJhZCJOJQJaJhFIhZCJOJQJaJhJ'6CJOJQJaJbޚ^*,.04Ŀĵ~rfr]N?hnr5>*CJOJQJaJh5>*CJOJQJaJhf5CJaJhiCJOJQJaJh.CJOJQJaJh[Fvh[Fv>*CJOJQJaJhJ'CJOJQJaJh[FvCJOJQJaJhFIh[FvCJOJQJaJhuh[Fv5\ h[Fv5huh[Fv5"huh[Fv6CJOJQJ\aJhuh[Fv6CJOJQJaJ"huh[Fv56CJOJQJaJ^,.DDԠj̨@FXRҭЯүDF dgd $da$gd $da$gd $da$gd] $da$gdZ $da$gd[Fv4BDhjlBD\~Xxhj &4BHTZhnJLƩ:BDyymh'cCJOJQJaJhCJOJQJaJhiCJOJQJaJh[FvCJOJQJaJhgqzCJOJQJaJhCJOJQJaJh] CJOJQJaJhaCJOJQJaJhahaCJOJQJaJ"hnrhX5>*CJOJQJaJ"hnrhnr5>*CJOJQJaJ*DFHVXPR̭έЭ(ʯ̯Яү&vvjjjj[LhhCJOJQJaJhh`_CJOJQJaJhOyCJOJQJaJhjBCJOJQJaJhZZCJOJQJaJhCJOJQJaJhhCJOJQJaJhl;CJOJQJaJhCJOJQJaJh5>*CJOJQJaJ"hnrh5>*CJOJQJaJh5>*CJOJQJaJhahCJOJQJaJ&(,.04DFHz|ްǸsdUUQhwZhFIhwZCJOJQJaJh-Dh9QCJOJQJaJh-DhwZCJOJQJaJ *h-DhwZCJOJQJaJhVWhwZCJOJQJaJhFIhCJaJhh5CJaJhhCJOJQJaJhOyCJOJQJaJhh`_CJOJQJaJhh ]CJOJQJaJhh-CJOJQJaJFHz|gdr621h:pE[. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N E[Normln dCJ_HaJmHsHtH N@N [FvNadpis 4$$@&a$56CJOJQJaJJA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu HUH &x0Hypertextov odkaz >*B*phLL [Fv Nadpis 4 Char56CJOJQJaJtH PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr B p t$(.0;?Hp4{$~4D&&()+,./01346YZ\]_`acde 8A4{ F'*-25[^bf8@0( B S ?MPR]FHO Q m t \^(2AE/!2!]!`!r!s!!!$$$$&%)%D'E'k+m+N.P.].c.779#9$909;;)<+<>>>>p@q@,B2BBAKO*x( Z g"n"y"#+s+5677n8x89999;>??p@s@AAAA6BGBB %%%%%%,,,,, - - -99p@q@@@AABBBBBB %%%%%%,,,,, - - -99p@q@@@AABBBBBB~&3J)|L=f*떗.L#- j?1?B9.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh HH^H`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h  ^ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh XX^X`OJQJo(h ((^(`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhT^T`OJQJ^Jo(hHoh$^$`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhd^d`OJQJo(hHh4^4`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHL=f*~.L#-3J)?1? EN % H X[ ] Kn q -&_v.L?qN{|jwX=&xJkCSm_,~S%+FI| r!f":$\$]$%%%s!%x|% 'J'='N'(r0()7"*E*4J+8G,w-.&.(2P12z34/f4p4" 5f5%6r6p7z7{~7>8UD9PK9L(:y;;Eg;j;l;&<}<=AI=I=+Y?d?!@K#@CAIAC&Cy4C9dC~C-D5-FH^FkHHqHSIW_JK L=gLe6N>xO/!P>QihQRk+S5SeU~UgpVVW{0WXVXqYP ZMZZZwZE[W[ ] ]]]W^v_2 `f a|a'cb*dxudIefQfmf1(gQh$hX j6`j`jkVkUkknlylm?mumj~ng'oNolop4ap#qmq%2rsgsjjs.tsvt5Fu[FvwHw{|w6y/yOy~\yhty z!zSzpzgqzy{z5{Eg{_B|oj~Xx~fJdNEYi#m$k`*UfcL WCEi/O\^`_q{7x Q(IS*^ziR/?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgijklmnoqrstuvwxyz{|}~Root Entry FZn@Data h1Tablep4WordDocument 4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreYEnlXnMEL0OMLU2QZ==2YEnlXnItem PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q