ࡱ> bjbjqq4ee5LLI<b5```E4G4G4G4G4G4G4$F79Vk4`````k45<<<`E4<`E4<<+q-Pcz*M,14250b5a,>:L>:(q->:q-``<`````k4k4L```b5````>:`````````L g:Z P I S zjednn zastupitelstva obce (ZO) Horn ermn ze dne 08.03.2012 PYtomni: dle prezen n listiny pYtomno 14 zastupitelo, omluven Toma Duaek 1. Zahjen Jednn zahjil v 19 hodin starosta obce, pYivtal vaechny pYtomn. Konstatoval, ~e zastupitelstvo bylo Ydn svolno vsouladu sust. 93 zkona o obcch. Dle uvedl, ~e je pYtomno 14 leno zastupitelstva, 1 len zastupitelstva je omluven, zastupitelstvo je tedy usnaenschopn. Starosta navrhl ovYovatele zpisu Martina Balcara a Mgr. Janu Beranovou, do komise pro usnesen Hanu Motlovou a Ing. JiYho Marka. Starosta dal hlasovat o ovYovatelch zpisu a komisi pro usnesen. Vsledek hlasovn (ovYovatel zpisu): 14 pro, nikdo proti, nikdo se nezdr~el Vsledek hlasovn (komise pro usnesen): 12 pro, nikdo proti, 2 se zdr~eli Zapisovatelkou byla jmenovna Hana Vgnerov. Pro dnean jednn zastupitelstva starosta navrhl tento program: 1. Zahjen 2. Zprva o innosti rady, kontrola usnesen 3. Finan n zle~itosti 4. Majetkov zle~itosti 5. Projednn zmny rozhodnut o zmru splynut pYspvkovch organizac 6. Rozn 7. Diskuse 8. Zvr Starosta dal hlasovat o navr~enm programu: Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 2. Zprva o innosti rady, kontrola usnesen Starosta konstatoval, ~e usnesen rady z 23.01.2012, 06.02.2012 a 20.02.2012 byla zastupitelom zaslna e-mailem. K innosti rady za pYedmtn obdob starosta podrobnji informoval nsledovn: Podn ~dost o dotace ve stanovench termnech byly podny ~dosti o dotace - jednak na akci rekonstrukce bval dru~iny na Dtsk klub v p. 94 Horn ermn a Stavebn pravy objektu bydlen p. 89 . Vzhledem ktomu, ~e byla vyhlaena pYsluan vzva vrmci OP}P zelen sporm byly minul tden podny ~dosti na projekty Realizace spor energi Zateplen objektu Zkladn akola vHorn ermn a Realizace spor energi Zateplen objektu MateYsk akola vHorn ermn . Akce Modernizace silnic II/314 a II/311 Horn a Doln ermn ohledn tto akce, kterou investi n zajiaeuj Pardubick kraj a Sprva a dr~ba silnic Pardubickho kraje, probh stavebn Yzen. Vyhlaen konkursu na Yeditele zkladn akoly - rada obce vsouladu spYsluanmi prvnmi pYedpisy vyhlsila konkurs na pracovn msto Yeditele/Yeditelky Zkladn akoly, Horn ermn. Zjemci mohou podvat pYihlaky nejpozdji do 30.03.2012. Na dnean rad tak byla jmenovna konkursn komise ve slo~en pYedseda - Ing. Petr `ilar, lenov Hana Motlov ( lenka ur en zYizovatelem), Mgr. Hana Pochobradsk ( lenka ur en Yeditelem krajskho Yadu), Mgr. Jitka Beranov ( lenka - odbornk zoblasti sttn sprvy, organizace a Yzen v oblasti akolstv), Mgr. Drahuae Rejentov ( lenka pedagogick pracovnk pYsluan prvnick osoby vykonvajc innost akoly), Mgr. Jaroslav Lou ka ( len akoln inspektor Pardubickho inspektortu `I), Iveta Mach kov ( lenka akolsk rady). ZveYejnn zmro na pronjmy obecnho majetku - rada obce rozhodla o zveYejnn zmro obce na pronjem kulturnho domu Nepomuky a pYilehlho pozemku, nebytovch prostor vSokolovn pro ely zYzen kancelYe firmy a arelu koupaliat. Rada obce dle vyhlsila vbrov Yzen na technicko administrativnho pracovnka Komunlnch slu~eb ermn, a. s. suzvrkou pYihlaek do 15.03.2012. Ktto informaci vznesl dotaz Ing. Mikula, zda jsou na zaplacen tohoto pracovnka penze. Starosta odpovdl, ~e vzhledem ktomu, ~e termn nstupu bude nejdYve od dubna 2012, pYedpokld se do t doby doYeaen penz a to zejmna vsouvislosti spYerozdlovnm dan. VeYejn prospan prce vr. 2012 rada tak Yea zamstnn uchaze o o zamstnn vrmci VPP. Je po~dno o 5 uchaze o. Vtomto tdnu vaak pYialy podrobnja informace zYadu prce, kdy organizace VPP je vzna na realizaci veYejn slu~by u obce, kter nen pro obec finan n vhodn. Podle nejnovjach informac maj obce mo~nost zskat maximln 3 uchaze e na vkon VPP. Proto~e ktomuto bodu nebyl ~dn dotazy ani pYipomnky starosta navrhl usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zprvu o innosti rady obce Horn ermn za obdob leden a nor 2012. Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 3. Finan n zle~itosti Mstostarosta informoval, ~e dne 23.02.2012 probhl audit hospodaYen obce za rok 2011, kter vykonaly pracovnice Krajskho Yadu Pardubickho kraje. Zprvu o vsledku pYezkoumn hospodaYen obce H za rok 2011 byla zastupitelom zaslna kseznmen vmaterilech kjednn. Audit skon il svsledkem nebyly zjiatny chyby a nedostatky . Starosta navrhl usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn se seznmilo se zprvou o vsledku pYezkoumn hospodaYen obce Horn ermn za rok 2011 bez vhrad. Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 4. Majetkov zle~itosti Majetkov zle~itosti uvedla Hana Vgnerov: 4.1. Akce Modernizace silnic II/314 a II/311 Horn a Doln ermn schvlen smlouvy o podmnkch proveden stavby a budouc pYevod pozemko Tuto akci pYipravuj Pardubick kraj a Sprva a dr~ba silnic Pardubickho kraje, obec ~daj o uzavYen smlouvy o podmnkch proveden stavby, kter mimo jin obsahuje i budouc zvazek (jakousi budouc smlouvu o bezplatnm pYevodu) vlastnka nemovitost po dokon en akce a geometrickm zamYen pozemko bezplatn pYevst stavbou dot en pozemky (nebo jejich sti) do vlastnictv stavebnka (=Pardubickho kraje). Jedn se o pozemky - st stp . 629 ( u lva ), st pp . 4053/11 (pYed Zkladn akolou) a st pp . 1359/2 (pYed Sokolovnou). Na minulm jednn zastupitelstva bylo schvleno zveYejnn zmru dot ench pozemko, co~ probhlo od 25.01.2012, dnes se jedn o schvlen uzavYen vlastn smlouvy. KpYedlo~enmu bodu nikdo neml ~dn dotazy ani pYipomnky. Starosta navrhl usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje smlouvu o podmnkch proveden stavby ohledn akce Modernizace silnic II/314 a II/311 Horn a Doln ermn uzavranou mezi obc Horn ermn jako vlastnkem nemovitost a Pardubickm krajem jako stavebnkem. Zodpovd: Vgnerov Termn: 14.03.2012 Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 4.2. Prodej pozemko man~. Sergej a Marta Langrovi, Horn ermn p. 228 Man~el Sergej a Marta Langrovi po~dali o odkoupen obecnch pozemko, kter soused sjejich nemovitost: cel pp . 4070 o vmYe 119 m2 st stp . 243 (dle GP st. 243/2) vmra 67 m2 st pp . 1703 (dle GP 1703/2) vmra 891 m2 Zastupitelstvu se pYedkld ke schvlen prodej pozemko a uzavYen kupn smlouvy se ~adateli. Dle doporu en komise majetkov a bytov a rady je pro pYevod stanovena podmnka, ~e bude k parcele .1707 vybudovan zpevnn pYjezdov komunikace na nklady kupujcho za tchto podm 8 : P R T x 򼭞wkw_SDhFIhsCJOJQJaJh-EJCJOJQJaJhCCJOJQJaJhCJOJQJaJhsCJOJQJaJhFIh|aCJOJQJaJhCCJOJQJaJhFIh/!PCJOJQJaJhFIh^CJOJQJaJhFIhCJOJQJaJhC5CJOJQJaJh-EJ5CJOJQJaJhC5CJOJQJaJh5CJOJQJaJ T v x ^ ~$ $da$gdp? $da$gd%6 $da$gdv $da$gdP $da$gdKn $da$gd/!P $da$gd+$a$gdx ` l |  2 4 @ V ^ b d v  ^ . вߣ|p|pd|Xdp|h ]CJOJQJaJh-EJCJOJQJaJhv CJOJQJaJhFIhv CJOJQJaJhsCJOJQJaJhCCJOJQJaJhFIhPCJOJQJaJhFIhmfCJOJQJaJhFIhmqCJOJQJaJhFIh/!PCJOJQJaJhFIh^CJOJQJaJ"hFIh|a5>*CJOJQJaJ . 4 Z ^ 2LNTV|~>|~Ǹǩvjjjւ^RFRhp?CJOJQJaJhy{zCJOJQJaJh ]CJOJQJaJh-EJCJOJQJaJhCJOJQJaJh%6CJOJQJaJhFIh%6CJOJQJaJhv CJOJQJaJh7-h-EJCJOJQJaJh7-h%6CJOJQJaJh7-hv CJOJQJaJhFIhv CJOJQJaJhFIhVXCJOJQJaJhVXCJOJQJaJ"T(*@!$|'~' $da$gd9 $da$gdhg $da$gdeo $da$gdeU $da$gdp?~(,~NhlǸǠsaUUC"heoB*CJOJQJ\aJphheoCJOJQJaJ"hp?B*CJOJQJ\aJphh`5>*CJOJQJaJ"h`h`5>*CJOJQJaJheUCJOJQJaJhSCJOJQJaJhv CJOJQJaJhFIhPCJOJQJaJhFIhSCJOJQJaJhFIhp?CJOJQJaJhp?CJOJQJaJhp?hp?CJOJQJaJ HJ\>XZ>>@xĸīПthO9OtO9+hfFhfFCJOJPJQJ\aJnHtH1hfFhfFB*CJOJPJQJaJnHphtHhhgCJOJQJaJhfFhfFCJOJQJaJhfFhfF>*CJOJQJaJhfFCJOJQJaJh!) CJOJQJaJheo>*CJOJQJaJhlCJOJQJaJh$hCJOJQJaJheoCJOJQJaJ"heoB*CJOJQJ\aJph"h$hB*CJOJQJ\aJphx|~ hprtz>@{o`o`o`oPCPh*(>*CJOJQJaJh9h9>*CJOJQJaJh9h9CJOJQJaJh9CJOJQJaJh*(CJOJQJaJhhgCJOJQJaJhhghhgCJOJQJaJhhghhg>*CJOJQJaJhfFheoCJOJQJaJhfFhfFCJOJQJaJ+hfFB*CJOJPJQJaJnHphtH1hfFhfFB*CJOJPJQJaJnHphtH !N!P!" """""":#d####,$.$D$t$x$|$$$$$$&&&z'ʮʮʢʢvjjh_CJOJQJaJhh>*CJOJQJaJh9CJOJQJaJh*(h95CJOJQJaJhCJOJQJaJhCJOJQJaJhDh*(>*CJOJQJaJhDCJOJQJaJh*(h*(CJOJQJaJh*(CJOJQJaJh*(h9CJOJQJaJ#z'|'~''(((R((B)D)n)p))))о~l]Q]E6h5>*CJOJQJaJh~CJOJQJaJhy4CCJOJQJaJhFIh~CJOJQJaJ"hB*CJOJQJ\aJphh*(6CJOJQJaJh*(56CJOJQJaJ"h$hB*CJOJQJ\aJph"hQB*CJOJQJ\aJph"hy4CB*CJOJQJ\aJph"h_B*CJOJQJ\aJphh*(hhgCJOJQJaJhhCJOJQJaJ~'R(B)D))))^,`,,--..H../Z555:6 $da$gdL $da$gd T $da$gd $da$gdg $da$gd*a $da$gd*()))`,, ----.....H....*//0ĵ֙ocWJ:JWho5{h T>*CJOJQJaJh T>*CJOJQJaJh TCJOJQJaJh:CJOJQJaJ"h{h 5>*CJOJQJaJh@CJOJQJaJhpCJOJQJaJhFIhpCJOJQJaJh*a6CJOJQJaJh*a56CJOJQJaJ"h*aB*CJOJQJ\aJphh*aCJOJQJaJhH^FCJOJQJaJ"h{h5>*CJOJQJaJ0,0 3 44V5Z555:668888888:9P9f9v::(;̺̏scVcJ=Jh7-CJH*OJQJaJh7-CJOJQJaJh7->*CJOJQJaJheBh7->*CJOJQJaJhLh1Y6CJOJQJaJh1YCJOJQJaJhFIh1YCJOJQJaJhL6CJOJQJaJhL56CJOJQJaJ"hLB*CJOJQJ\aJphhL>*CJOJQJaJhLCJOJQJaJh TCJOJQJaJho5{h TCJOJQJaJ:688d88888f9z:,;; \P\\8]z`|``abc$ & Fda$gdy $da$gdy $da$gd7- $a$gd7- $da$gdU7 $da$gdL(;*;;;<,=>\ \ \H\J\\\]]"]$]6],^2^`^b^^^^^r_p`x`z`` a"a4a®®®®®®whYhhy6CJOJQJ\aJhy56CJOJQJaJ"hyB*CJOJQJ\aJph"hyCJOJPJQJaJnHtH%h7-CJH*OJPJQJaJnHtH"h7-CJOJPJQJaJnHtHU(hnh7-CJOJPJQJaJnHtHhnh7-CJOJQJaJh7-CJOJQJaJh7-CJH*OJQJaJ"nek: 1) odstrann ornice cca 30-40 cm 2) navezen stavebn suti cca 30-40 cm - zhutnn 3) dorovnn finln vrstvou jednomletky alespoH 10 cm zhutnn Spanem Langrem probhlo jednn o vai kupn ceny a na zklad vsledko jednn se navrhuje prodat pp . 4070 za 15,- K /m2, stp . 243 za 40,- K /m2, pp . 1703 za 20,- K /m2. Cena za pYevod pp . 4070 a sti stp . 243 je dle Pravidel pro stanoven kupn ceny pozemko, cena sti pp . 1703 byla konzultovna se znalcem zoboru oceHovn nemovitostIng. Nglem a odpovd Yedn cen. Bez dotazo a pYipomnek. Starosta navrhl usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo prodat man~elom Sergeji a Mart Langrovm, Horn ermn p. 228 pozemkovou parcelu . 4070 - ostatn plocha, ostatn komunikace o vmYe 119 m2 za jednotkovou kupn cenu 15,- K /m2, st stavebn parcely . 243 - zastavn plocha, zboYeniat o vmYe 67 m2 za jednotkovou kupn cenu 40,- K /m2, st pozemkov parcely . 1703 - trval travn porost o vmYe 891 m2 za jednotkovou kupn cenu 20,- K /m2 vae vk. . Horn ermn dle pYilo~enho nkresu, a uzavYt skupujcmi kupn smlouvu spodmnkou vybudovn pYstupov komunikace kpozemkov parcele . 1707 vk. . Horn ermn . Zodpovd: Vgnerov Termn: 30.04.2012 Vsledek hlasovn: 13 pro, nikdo proti, 1 se zdr~el 5. Projednn zmny rozhodnut o zmru splynut pYspvkovch organizac Tento bod uvedl starosta zastupitelstvu se znovu pYedkld k projednn problematika akolstv a pYspvkovch organizac, kter byla odlo~ena na minulm jednn zastupitelstva. Vptek 03.03.2012 se konala pracovn schozka starosty se vaemi Yeditelkami pYspvkovch organizac. Shoda byla vtom, ~e by bylo mo~n mt jednu etn pro vaechny tYi pYspvkov organizace namsto 3 etnch. Starosta informoval, ~e jednal na Krajskm Yad vPardubicch ohledn dala existence dtskho domova vHorn ermn - pokud dojde kjeho zruaen bude to znamenat bytek dt. Dle sdlil informace o pYipravovan reform akolstv, zejmna tkajc se jeho financovn a stanoven limito ~ko na tYdu - obec rozhodn nechce zruaen akoly. Ur it Yeaen by tak mohla pYinst novela zkona o rozpo tovm ur en dan, kdy by obce dostvali vce vrmci pYerozdlen dan stm, ~e by si vae ohledn akolstv financovaly sami, tj, v etn plato zamstnanco PO. Starosta uvedl, ~e splynut nebo slou eni pYspvkovch organizac nepova~uje vsou asn dob za nejdole~itja. Vyzval zastupitele kvyjdYen nzoro. Martin Balcar vznesl dotaz, zda mstostarosta m zpracovny ekonomiky pYspvkovch organizac. Mstostarosta odpovdl, ~e m zpracovan svoj intern materil. Dle Martin Balcar uvedl, ~e je nzoru, ~e akola nutn mus mt ~ky zBystYece. NevY, ~e se uaetY, kdy~ dojde ke slou en pYspvkovch organizac. KpYipravenmu nvrhu, kter zn: Zastupitelstvo obce Horn ermn ohledn pYspvkovch organizac zYzench obc, tj. Zkladn akoly, Horn ermn, okres st nad Orlic, se sdlem Horn ermn p. 128, I O 70990221 (dle jen Zkladn akola, Horn ermn ), MateYsk akoly, Horn ermn, okres st nad Orlic, se sdlem Horn ermn p. 95, I O 70990204 (dle jen MateYsk akola, Horn ermn ) a `koln jdelny, Horn ermn, okres st nad Orlic, se sdlem Horn ermn p. 95, I O 70990212 (dle jen `koln jdelna, Horn ermn ) mn sv usnesen . 4 ze dne 24.10.2011 tak, ~e schvaluje zmr slou en MateYsk akoly, Horn ermn a `koln jdelny, Horn ermn se Zkladn akolou, Horn ermn tak, ~e MateYsk akola, Horn ermn a `koln jdelna, Horn ermn zaniknou k30.06.2012 a nstupnickou organizac se dnem 01.07.2012 stane Zkladn akola, Horn ermn, ukld rad obce Horn ermn zajistit na jednn zastupitelstva obce Horn ermn vbYeznu 2012 kprojednn pYipraven nvrh zYizovac listiny, pYp. dodatku ke zYizovac listin nstupnick organizace, kterou bude Zkladn akola, Horn ermn, ukld rad obce Horn ermn vsouvislosti se slou enm uvedench pYspvkovch organizac zajistit proveden vaech potYebnch kono v termnech a postupovat dle pYedlo~en dovodov zprvy vpYloze, v etn vyhlaen a proveden konkursnho Yzen na Yeditele Zkladn akoly, Horn ermn vsouladu s platnou legislativou. pYedkld protinvrh: Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo zruait sv usnesen . 4 ze dne 24.10.2011 o zmru splynut pYspvkovch organizac. Starosta dal hlasovat o protinvrhu Martina Balcara: Vsledek hlasovn: 6 pro, 3 proti, 5 se zdr~elo. Navrhovan usnesen tedy nebylo pYijato. Starosta konstatoval, ~e bod se opt odkld a je to signlem kdalam jednnm. 6. Rozn Zmny jzdnch Ydo a OREDO Starosta informoval, ~e dne 28.02.2012 se konalo vLanakroun jednn starosto obc Lanakronska se zstupci spole nosti OREDO a Pardubickho kraje ohledn zmn jzdnch Ydo. Bylo sdleno, ~e nvrhy zmn budou zpracovny do 5.3.2012, budou zveYejnny a zmnn jzdn Ydy budou platn od 1.4.2012. Psemn pYipomnky ke zmnm lze poslat na OREDO jeat do ptku 9.3.2012. Plnuje se zruaen cca 10% nejmn vyu~vanch spojo. PodaYilo se vyjednat zmny ohledn doj~dn dt zBystYece tak, ~e dti budou vHorn ermn ji~ v7.30, akoln vyu ovn bude mo~n vrtit na 7.45. Odpoledne by ml autobus odj~dt od Kr my o 10 minut pozdji, co~ by dti mly sthat. 7. Diskuse Martin Balcar - vznesl dotaz ohledn kultury a plnovanho zalo~en ob anskho sdru~en (spolku) pro tuto oblast. Starosta vysvtlil, ~e jde zejmna o problematiku vydvn Horno ermenskho zpravodaje a poYdn kulturnch akc. Budouc ob ansk sdru~en by fungovalo tak, jako dYve vobcch osvtov beseda . Dle jeat dovody zalo~en ob anskho sdru~en doplnil Vladimr Hejl sohledem na pltcovstv DPH nemo~e obec pYijmat finance zkulturnch akc, proto se pYijal zmr ob anskho sdru~en. Zpracoval nvrh stanov ob anskho sdru~en, ve kterm se pYedpokld, ~e obec bude jednm z leno. Spolek tak mo~e ~dat o rozn granty. Martin Balcar se dle dotzal na zmr pronjmu nebytovch prostor vSokolovn. Odpovdl mu starosta o pronjem po~dala firma POV O pro ely zYzen kancelYe firmy. Petr Borek konstatoval, ~e vnvrhu jzdnch Ydo zatm nen posunut odpoledn spoj do BystYece. `kola ji~ na tuto skute nost upozorHovala OREDO, doalo kjejich opomenut stm, ~e bude napraveno. Hana Vgnerov sdlila, ~e tuto zle~itost obec urgovala u Ing. Zruby psemn. 8. Zvr Komise pro usnesen konstatovala, ~e o ka~dm usnesen bylo Ydn hlasovno jednotliv vrmci projednn pYsluanho bodu. Starosta podkoval vaem pYtomnm za ast a jednn zastupitelstva ukon il ve20.00 hodin. Zapsala: Hana Vgnerov OvYil: Mgr. Jana Beranov Martin Balcar 4aRaRbTbbbbb4c6c~ccccddXdZdbdhde0fZff.gh⠑vdR"h B*CJOJQJ\aJph"h h 5>*CJOJQJaJhyCJOJQJaJhFIhyCJOJQJaJhy6CJOJQJ\aJhy56CJOJQJaJ"hhy56CJOJQJaJ"h"hy56CJOJQJaJhy6CJH*OJQJaJhy6CJOJQJaJh'hy6CJOJQJaJchdef.f0ff.g>jknoqrv$yR{} ~$ & Fda$gdQ5 $da$gdQ5 $da$gd $a$gdy $da$gdy$ & Fda$gdyhhjPjRjklllnnJnNnXnnnoo pqqrrr8sNtRtvʾʾʾscTchQ5hQ5CJOJQJaJhQ5hQ56CJOJQJaJ"hQ5hQ56CJOJQJ\aJ"hQ5hQ556CJOJQJaJhQ556CJOJQJaJhC>CJOJQJaJh^?CJOJQJaJhnpCJOJQJaJh1CJOJQJaJhyCJOJQJaJhCJOJQJaJ"hB*CJOJQJ\aJphvvvw$y0yyP{R{^{}}}}~ ~~~~ ~"~N~r~ܻ|iYiIiIh~756CJOJQJ]aJhQ556CJOJQJ]aJ%hQ5hQ556CJOJQJ]aJhQ5>*CJOJQJ]aJ"hQ5hQ5>*CJOJQJ]aJh~7>*CJOJQJ]aJhQ56CJOJQJ]aJ"hQ5hQ56CJOJQJ]aJhQ5hQ5CJOJQJaJhQ5hQ56CJOJQJaJ%hQ5hQ556CJOJQJ\aJr~~~6ô֨~rcQA4h>*CJOJQJaJhnrhVW>*CJOJQJaJ"hnrhVW5>*CJOJQJaJhL5>*CJOJQJaJhmCJOJQJaJhLCJOJQJaJh7-CJOJQJaJ"hC>B*CJOJQJ\aJphhC>CJOJQJaJhFIh~7CJOJQJaJ%hQ5hQ556CJOJQJ]aJh~7CJOJQJaJh~76CJOJQJaJhQ5h~76CJOJQJaJ6$rt $da$gd $da$gd] $da$gd $da$gdxud $da$gdEg; $da$gdU7 $da$gd $da$gd~7 $da$gdQ56prtvzJjnpV<@v ɺ􍁍ui]ii]i]QhCJOJQJaJh-CJOJQJaJh"UCJOJQJaJhx]CJOJQJaJh{8CJOJQJaJh_CJOJQJaJhX5>*CJOJQJaJ"hnrhnr5>*CJOJQJaJhnr5>*CJOJQJaJh5>*CJOJQJaJhiR>*CJOJQJaJhS>hCJOJQJaJhCJOJQJaJ &82 X dgd $da$gd $da$gd "$&(6802ΐАʸvj^RC4hh-CJOJQJaJhhCJOJQJaJhCJOJQJaJhjBCJOJQJaJhZZCJOJQJaJhCJOJQJaJhhCJOJQJaJhl;CJOJQJaJhCJOJQJaJh5>*CJOJQJaJ"hnrh5>*CJOJQJaJh5>*CJOJQJaJhahCJOJQJaJhCJOJQJaJhgqzCJOJQJaJАԐ֐ؐܐ 02VXǻւsohwZhFIhCJOJQJaJhwZCJOJQJaJh-Dh9QCJOJQJaJh-DhwZCJOJQJaJhVWhwZCJOJQJaJhh5CJaJhhCJOJQJaJhCJOJQJaJhh`_CJOJQJaJhh ]CJOJQJaJ21h:pE[. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N E[Normln dCJ_HaJmHsHtH ^^ Q5Nadpis 2$<@&$56CJOJPJQJ\]^JaJNN [FvNadpis 4$$@&a$56CJOJQJaJJA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu HUH &x0Hypertextov odkaz >*B*phLL [Fv Nadpis 4 Char56CJOJQJaJtH ZZ Q5 Nadpis 2 Char(56CJOJPJQJ\]^JaJtH PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr 5 x . ~xz')0(;4ahvr~6 А!"$%&'(*+-IKLMOQR~':6c #),JNP8@0( B S ?KN`bek $ }#&lpw36[^nr=>"".$0$%%&&u'w'(())!,',----|////0111335AK7A)1r | * F J!$%E&@(+R,\,u-v---|..//>5N55u-u-D5D5w5w5555555u-u-D5D5w5w5555555~&ILE\ˀ3J)|L=f*떗.L#- j?1?B9.u]p h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^`OJQJo(h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh HH^H`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h  ^ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh XX^X`OJQJo(h ((^(`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhT^T`OJQJ^Jo(hHoh$^$`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhd^d`OJQJo(hHh4^4`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`o()^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.L=f*~.L#-3J)?1?ILEu]pD_ EN % H !) X[ ] Kn q L-&_v.L?_qN{|jwX=&xJkCSm_,~S%+7-FI| r!f":$\$]$%%%s!%x|% 'J'='N'(*(r0()7"*E*4J+8G,w-.&.(2P12z34/f4p4" 5f5%6r6~7p7z7{~7>8{8UD9PK9L(:y;;Eg;j;l;&<}<=AI=I=C>p?+Y?^?d?!@K#@CAIAC&Cy4C9dC~C-D5-FH^FkHHqHSI-EJW_JK L=gLe6N>xO/!P>QihQRk+S5S"UeU~UgpVVW{0WXVX-YqYP ZMZZZwZE[W[ ] ]=]]]x]W^v_2 `f a|a'cb*dxudIefQfmf1(ghgQh$hX j6`j`jkVkUkknlylm?mumj~ng'oNoeolop4ap#qmq%2rsgsjjs.tsvt5Fu[FvwHw{|wy6y/yOy~\yhty z!zSzpzgqzy{z5{Eg{_B|oj~Xx~fJdNE*aYi#m$k`*UfcL WCEifF/O\^`_q{7x Q(IS*^ziR/q7?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy{|}~Root Entry F@3c@Data T1Table\f:WordDocument 4SummaryInformation(zDocumentSummaryInformation8MsoDataStorecPcJB4GRVS2LWJPQ==2cPcItem PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q