ࡱ> ]`\D<bjbjBrBr.R ~~lS,-ZZZf-h-h-h-h-h-h-$/M2t--ZZZZZ-->>>Zff->Zf->>*|+_f*R--0-*2&2$+2+ZZ>ZZZZZ-->ZZZ-ZZZZ2ZZZZZZZZZ~ :U SN E SE N zastupitelstva obce Horn ermn pYijat na jednn dne 12.11.2012 . 1 Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zprvu o innosti rady obce Horn ermn za obdob zY a Yjen 2012. .2 Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje rozpo tov opatYen . 3 krozpo tu obce na rok 2012, dle nvrhu vpYloze. Zodpovd: starosta, mstostarosta, Hajzlerov Termn: prob~n . 3 Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zpis zjednn finan nho vboru ze dne 08.11.2012 a informace o pYprav rozpo tu obce na rok 2013. Zodpovd: starosta, mstostarosta, pYedseda finan nho vboru Termn: 01.12.2012 . 4 Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje bezplatn nabyt pozemkov parcely . 1953/14 ost. plocha, ost. komunikace vk. . Nepomuky do vlastnictv obce a smlouvu o bezplatnm pYevodu nemovitosti j. UZSVM/HUO/6401/2012-HUOM-Sp 67/2009 Ja uzavranou mezi R Yadem pro zastupovn sttu ve vcech majetkovch, Raanovo nbYe~ 390/42, Praha 2, I O 69797111 jako pYevodcem a obc Horn ermn jako nabyvatelem, dle pYlohy, a ukld starostovi uvedenou smlouvu podepsat. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn:.30.11.2012 . 5 Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo zveYejnit mysl obce bezplatn pYevst Pardubickmu kraji, se sdlem Komenskho nmst 125, Pardubice, I O 70892822 pozemkovou parcelu . 410/2 ost. plocha, silnice a pozemkovou parcelu . 417/2 ost. plocha, silnice vk. . Nepomuky dle geometrickho plnu . 111-472/2010 vsouvislosti sdokon enou stavbou Oprava silnice III/31118 Nepomuky Vprachtice . Zodpovd: Vgnerov Termn: 23.11.2012 (zveYejnn na Yedn desce) . 6 Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom ~dost man~elo Karla a Eriky BuYvalovch ( j. H /664/2012 ze dne 17.10.2012) o koupi domu p. 150 na stp. 8 vk. . Horn ermn, stavebn parcelu . 8, pozemkovou parcelu . 140 zahrada, pozemkovou parcelu . 142/1 trval travn porost a pozemkovou parcelu . 142/3 trval travn porost, vae vk. . Horn ermn. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: jednn zastupitelstva obce . 7 Zastupitelstvo obce Horn ermn se seznmilo scenou nemovitost - budovy p. 135 na stp . 191  ~ 2 4 6 l n 微o]P@h*^Rh$6CJOJQJaJh>6CJOJQJaJ" *h=th6CJOJQJaJh*^RhL<6CJOJQJaJh*^RhX6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJ"h*^Rh56CJOJQJaJh*^Rh6CJOJQJaJh6CJOJQJaJh=t5CJ OJQJaJ h 5CJ OJQJaJ h5CJ OJQJaJ h5CJ$OJQJaJ$  ( * 4 d   J $a$gdE $a$gdJ7 $a$gdzT $a$gd$ $a$gd[3W $a$gd[3W $a$gdI & ( * 0 2 4 t v ` d μzhXK>X.>h*^RhzT6CJOJQJaJh{ 6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJh h 6CJOJQJaJ"hP&ihzT56CJOJQJaJ%hP&ihP&i56CJOJQJ\aJ"h*^Rh6CJOJQJ\aJh>6CJOJQJaJh*^Rh6CJOJQJaJ" *h=th6CJOJQJaJh*^Rh$6CJOJQJ\h*^Rh$6CJOJQJaJ"h*^Rh56CJOJQJaJ    \ p x0óuuhuhuhuhuXHhHh>hE6CJOJQJaJh{ hJ76CJOJQJaJh9E6CJOJQJaJh}6CJOJQJaJhJ756CJOJQJaJ"h>h56CJOJQJaJh>h>6CJOJQJaJh>h6CJOJQJaJ" *h=th6CJOJQJaJh{ 6CJOJQJaJhX6CJOJQJaJh*^RhzT6CJOJQJaJ06:>JLNRVZñpaRCR6h56CJOJQJaJh#6CJOJQJ\aJhr6CJOJQJ\aJh"$6CJOJQJ\aJh"$56CJOJQJaJ"h"$h56CJOJQJaJh"$h"$6CJOJQJaJh"$h6CJOJQJaJ" *h=th6CJOJQJaJ" *h=th`6CJOJQJaJh>hE6CJOJQJaJh9E6CJOJQJaJh#g6CJOJQJaJJNZ ,L,,, $a$gdr' $a$gd $a$ $a$gdE $a$gd5 $a$gdrgdE $a$gdtZ &(*,lnƷ}p^L9%hP&ih 56CJOJQJ\aJ"h*^Rh 6CJOJQJ\aJ"h*^Rh 56CJOJQJaJhE6CJOJQJaJh7'h7'6CJOJQJaJh7'hE6CJOJQJaJhh76CJOJQJaJh 6CJOJQJaJ *h7'6CJOJQJaJ" *h=thE6CJOJQJaJh#6CJOJQJaJh56CJOJQJaJh7'6CJOJQJaJ46 $J\&^`*αteXI75U"hr'hr'6CJOJQJ\aJh7'6CJOJQJ\aJh%6CJOJQJaJh%56CJOJQJaJh7'56CJOJQJaJ"h"$h7'56CJOJQJaJh 56CJOJQJaJh`O6CJOJQJaJh h 6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJh 6CJOJQJ\aJ"h h 6CJOJQJ\aJh 56CJOJQJ\aJvk. . Horn ermn, stavebn parcely . 191, stavebn parcely . 869, pozemkov parcely . 1474 a pozemkov parcely . 1473/1, vae vk. . Horn ermn dle znaleckho posudku . 4129-179/12 vypracovanho znalcem Ing. Miloslavem }enkou a rozhodlo odstoupit od myslu vyjednvn o pYevodu pYedmtnch nemovitost do majetku obce. Zodpovd: starosta Termn: 30.11.2012 . 8 Zastupitelstvo obce Horn ermn se seznmilo se zvre nm vy tovnm akce Kanalizace a OV Horn a Doln ermn a vypoYdnm finan nch podlo obc Horn a Doln ermn, dle pYlohy, a toto vy tovn schvaluje. . 9 Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje zmr zmn ve spole nosti Komunln slu~by ermn, a. s., Horn ermn 1, I O 00654841, dle pYedlo~enho nvrhu. Zodpovd: mstostarosta Termn: 31.12.2012 . 10 Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje a) ast obce Horn ermn v nov zakldanm svazku obc Mikroregion Severo Lanakrounsko a ukld starostovi init vaechny potYebn kony smYujc kzalo~en vae uvedenho svazku a ke vzniku lenstv obce vnm, b) vystoupen obce Horn ermn zdobrovolnho svazku obc LAN`KROUNSKO a ukld starostovi u init potYebn kony smYujc kukon en lenstv obce vtomto svazku. Zodpovd: starosta Termn: 31.12.2012 . 11 Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje smlouvu uzavranou mezi obc Horn ermn a obc BystYec o vytvoYen spole nho akolskho obvodu spdov akoly - Zkladn akola, Horn ermn, okres st nad Orlic, se sdlem Horn ermn 128, kzajiatn plnn povinn akoln dochzky dt zobce BystYec na II. stupni zkladn akoly, dle pYlohy, a ukld starostovi uvedenou smlouvu podepsat. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn:.15.11.2012 . 12 Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zpis zjednn kontrolnho vboru ze dne 01.10.2012 a schvaluje kontroln koly, kter jsou uvedeny vtomto zpise. Zodpovd: pYedseda kontrolnho vboru Termn: 31.12.2012 Ing. Petr `ilar Ing. Pavel Suldovsk starosta mstostarosta Komise pro usnesen: Ing. Vladimr Hejl Josef Kittner *2++++,D,,,,,,,,,,Ͽ➌|l\OBO6hr'CJOJQJaJhO$R6CJOJQJaJhr'6CJOJQJaJh%h6CJOJQJaJh%h7'6CJOJQJaJh%hr'6CJOJQJaJ"h%hr'6CJOJQJ\aJhO$R6CJOJQJ\aJ"h%h%6CJOJQJ\aJh%56CJOJQJ\aJ%h%h%56CJOJQJ\aJh%6CJOJQJ\aJhr'6CJOJQJ\aJ,,,.../*0P0R0^00X122&334(4*4 $a$gdG$d^`a$gd]5 $a$gd' $a$gd5b$Kd^K`a$gd|V $a$gd_~,,,:-@-Z-p-n.p..........}p}^L:"h1h156CJOJQJaJ"h1hr'56CJOJQJaJ"hr'hr'56CJOJQJaJh"d6CJOJQJaJhr'hr'6CJOJQJaJh_~CJOJQJaJh|Vh|V56aJ h5b6aJh|Vh|V6aJhr'h_~6aJhr'h&6aJhO$R56aJhr'hr'56aJh"dhr'6CJOJQJaJh"dh"d6CJOJQJaJ.//@///////P0R0^00000000000V1ʽ׭ʓq_P@Pʽʃhh7hh76CJOJQJaJhh756CJOJQJaJ"h\\&h'56CJOJQJaJ"hr'h'56CJOJQJaJh'h'6CJOJQJaJh'6CJOJQJaJh_~6CJOJQJaJh1h_~6CJOJQJaJh0H6CJOJQJaJh5b6CJOJQJaJh16CJOJQJaJhG6CJOJQJaJhG56CJOJQJaJV1`1x1z122t2v2z22222$3.3P3R3333(464v4x4444ǶǶzhYIh h 6CJOJQJaJh\\&56CJOJQJaJ"h\\&h\\&56CJOJQJaJh'h\\&6CJOJQJaJ"hr'h\\&56CJOJQJaJh5b6CJOJQJaJhG6CJOJQJaJh]5h]56aJ hLW6aJ h]56aJ hh76aJho6CJOJQJaJh'h'6CJOJQJaJhh76CJOJQJaJ*464J777779h99999\:$;,;<;>;@;;;; $da$gdT$da$ $da$$a$$a$ $a$gdLW $a$gds $a$gdhR444466v66666H7J7r777777788 8ȸ娘~q_M:%hP&ih0H56CJOJQJ\aJ"h*^Rh0H6CJOJQJ\aJ"h*^Rh0H56CJOJQJaJh0H6CJOJQJaJh]56CJOJQJaJhs6CJOJQJaJh>hs6CJOJQJaJh{ hhR6CJOJQJaJhhRhhR6CJOJQJaJhhR6OJQJhhRhhR6OJQJhhROJQJhhR6CJOJQJaJh 6CJOJQJaJ 8"8,80828@8Z888888 99999999$;2;<;@;h;ѷы{k_R_F_hh8CJOJQJaJh6CJOJQJaJhCJOJQJaJhhRh5b6CJOJQJaJhhRh 6CJOJQJaJhLW6CJOJQJaJhh86CJOJQJaJ"hh8h]556CJOJQJaJh]56CJOJQJaJhC>6CJOJQJaJh0H6CJOJQJaJh h0H6CJOJQJaJ"hP&ih0H56CJOJQJaJh;j;;;;D<h\CJOJQJaJhICJOJQJaJhh8CJOJQJaJh4WCJOJQJaJ;;D<$da$ $da$gdT,1h. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH PP Nadpis 1 $@&56CJOJQJ]aJ$XX Nadpis 2$$h@&^ha$6CJOJQJaJVV Nadpis 3$$@&a$56CJ$OJQJ]aJ$NN Nadpis 4$$@&a$56CJOJQJaJJA J Standardn psmo odstavce^i^ 0Normln tabulka :V 44 la 0k 0 0 Bez seznamu T>T r'Nzev$da$5CJ OJPJQJ\aJtHFF r' Nzev Char5CJ OJPJQJ\aJ~C@~ |VZkladn text odsazenLd*$^L`CJOJPJQJaJtHb!b |VZkladn text odsazen CharCJOJPJQJtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr R 0*,.V14 8h;D< !"#%&'J,*4;D< $(8@0( B S ?v XZuwkn6A "+.78: ; F Q ` l '.*JT[s2Fzppvcm % ? Q Uiu<clvA%.I  % [ ` l m |}}NPe~&3J)|L=f*떗.L#- j-Y8ju]p h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh HH^H`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h  ^ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh XX^X`OJQJo(h ((^(`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(^`o()^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.L=f*~.L#--Y83J)u]pkj{ N[ FTX&'!\\&7'*25XG7J748h8]:L<C>\C9E6FtKVN`OO$R*^RhR|LST4W[3WLW<`YZtZ\1|^`9`5b"dP&i`krLir=tWy}|(5_u |Vnh7$L> 3j1.o %:r'ik` EsAI~,J K0zT'#0H <{_~]5#gs"$%&x&XUl[SWh=GE@bbbb( *UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"qdJ Bs gc 'a= = !20 3qHP $P{2!xxU S N E S E N Pavel Sokol Pavel Sokol$   Oh+'0 0 < H T`hpxU S N E S E N Pavel Sokol Normal.dotm Pavel Sokol16Microsoft Office Word@CP1@8&@X>U@l_=՜.+,0 hp|   U S N E S E N Nzev !"#$%&'()+,-./013456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSUVWXYZ[^_bRoot Entry F_a@Data *1Table22WordDocument .RSummaryInformation(LDocumentSummaryInformation8TMsoDataStore__J5WCESBIN4R==2__Item PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q