ࡱ> bjbjBrBr4 R#####77773T7IbbbWHYHYHYHYHYHYH$pKNV}H#bbbbb}H##FIb##WHbWH6[;=TM'7\;<CH\I0IW<hNB"hN8=hN#=D bbbbbbb}H}Hd"bbbIbbbbhNbbbbbbbbb :Z P I S zjednn zastupitelstva obce (ZO) Horn ermn ze dne 12.11.2012 PYtomni: dle prezen n listiny pYtomno 14 zastupitelo, omluven Ing. JiY Marek 1. Zahjen Jednn zahjil v 19 hodin starosta obce, pYivtal vaechny pYtomn. Konstatoval, ~e zastupitelstvo bylo Ydn svolno vsouladu sust. 93 zkona o obcch. Dle uvedl, ~e je pYtomno 14 leno zastupitelstva, 1 len zastupitelstva je nepYtomen, zastupitelstvo je tedy usnaenschopn. Starosta navrhl ovYovatele zpisu Ing. Eugenii DYmalovou a Ladislava Marka, do komise pro usnesen Vladimra Hejla a Josefa Kittnera. Starosta dal hlasovat o ovYovatelch zpisu a komisi pro usnesen. Vsledek hlasovn (ovYovatel zpisu): 12 pro, nikdo proti, 2 se zdr~eli Vsledek hlasovn (komise pro usnesen): 12 pro, nikdo proti, 2 se zdr~el Zapisovatelkou byla jmenovna Hana Vgnerov. Pro dnean jednn zastupitelstva starosta navrhl tento program: 1. Zahjen 2. Zprva o innosti rady, kontrola usnesen, informace starosty 3. Finan n zle~itosti 4. Majetkov zle~itosti 5. Rozn 6. Diskuse 7. Zvr Starosta dal hlasovat o programu: Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 2. Zprva o innosti rady, kontrola usnesen Starosta konstatoval, ~e od minulho jednn zastupitelstva jednala rada obce dvakrt a to 04.10.2012 a 29.10.2012. Usnesen rady byla zastupitelom zaslna e-mailem a jsou tak zveYejnna na webovch strnkch obce . K innosti rady za pYedmtn obdob dle starosta podrobnji informoval nsledovn: Sokolovna starosta pYipomnl, ~e dne 29.10.2012 se konalo rozaYen jednn rady se zastupiteli, na kterm zstupce technicko-investorskho dozoru p. JiY Hude ek ze spole nosti Hude ek s. r .o. a mana~erka projektu Bc. Zuzana Komrkov ze spole nosti VK CAD s. r. o. seznmili podrobn vaechny pYtomn sinformacemi ohledn akce Realizace spor energi Horn ermn objekt Sokolovna . Na zklad individulnho vyjdYen ka~dho ze z astnnch bude vyhlaeno vbrov Yzen na tuto akci. Starosta informoval, ~e pot doalo kprav rozpo tu stavby, probhlo jednn na SF}P bude se snm jeat projednvat smlouva a vdalam se bude postupovat dle dohody se zastupiteli. KalendY pro nadchzejc rok u~ nebude vydvn odpadov kalendY spol. KOS Jablonn n. Orlic, ale bude vydn obecn 12-ti strnkov kalendY shistorickmi a sou asnmi fotografiemi, kde budou uvedeny obdobn informace jako doposud (svozy odpadu, akce spolko). Dnes se ktto zle~itosti konala pracovn schozka. ProtipovodHov opatYen ( bezdrtov rozhlas ) nebyla akceptovna ~dost podan DSO Pod Bukovou horou, probhlo jednn smana~erskou firmou projektu, kter doporu ila nepodvat nmitky, vI. tvrtlet 2013 bude nov vzva a bude se podvat nov ~dost. DPS rada schvlila nov cenk kono pro obyvatele, kter provd a poskytuje pe ovatelka. PYipravuje se nov domovn Yd. Modernizace silnice Horn a Doln ermn starosta jednal na SS, jde o akci za cca 62 mil K , probhlo vbrov Yzen na dodavatele stavby. Firma, kter nabdla nejni~a cenu zakzky nebyla nakonec vybrna, stavbu bude realizovat firma EUROVIA. SS zajist projekt chodnku a kYi~ovatky u lva a tak chodnk vedouc od akoly. Vprojektu bude Yeaeno i odvodnn a kanalizace. Akce ZKT - tk se zkapacitnn toku potoka, vmsci Yjnu 2012 bylo vydno stavebn povolen. Volby do zastupitelstva kraje starosta informoval o svm zvolen do zastupitelstva kraje, mandt si ponech, dle jeho nzoru se to d asov zvldat. Bude se sna~it pomhat tto oblasti a pYedvat informace, kter se tkaj oblast vposobnosti kraje (dopravn obslu~nosti, zYizovatelstv akol a zdravotnictv). Oprava stYechy na budov Zkladn akoly na dnean rad byla za asti veden akoly projednvna tato havrie, zatk do u ebny vI. patYe, tato zle~itost mus bt vyYeaena co nejdYve vrmci rozpo tu r. 2012. Proto~e ktomuto bodu nebyly ~dn dotazy ani pYipomnky starosta navrhl usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zprvu o innosti rady obce Horn ermn za obdob zY a Yjen 2012. Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 3. Finan n zle~itosti 3.1. Projednn rozpo tovho opatYen . 3 krozpo tu obce na r. 2012 Tento bod uvedl Ing. Suldovsk ke zmnm dochz na stran pYjmo, zejmna vsouvislosti spYijatmi dotacemi i vdajo tady jde zejmna o drobn nklady na zle~itosti, kter je potYeba dodlat do konce roku, dokoupen obecn techniky, nkup pluhu na obecn traktor, dle o nklady na drobn stavebn prce atd... Rozpo tovmi zmnami je tYeba zajistit zejmna provoz a Yeaen toho, co je akutn potYeba. Nvrh rozpo tov zmny vypracoval finan n vbor, podkoval jeho pYedsedovi Ing. Michaelu Mikulovi. Starosta se dotzal, jak je to s naplHovnmdaHovch pYjmo mstostarosta odpovdl, ~e probhaj spae dle povodn pYedpokldanho pesimistickho plnu, jsou jen o nco mlo vta. Vznamn pYjmy oproti pYedpokladu tak tvoY pYjmy zlesnho hospodYstv zt~by ze spole nch leso. Martin Balcar se dotzal, pro byl pon~en rozpo et vpolo~ce iatn odpadnch vod a jak je to sobecn technikou. Odpovdl mstostarosta - kprvn otzce pon~en polo~ky vyplv zkone nho vypoYdn akce kanalizace a OV o tom bude jeat samostatn bod vrmci Roznho . Obecn techniku tvoY 4 vozidla, kter byla zskna do majetku obce traktor, kter je ji~ vprovozu, pojzdn dlna tzv PATka (k t se zajiaeuje technick dokumentace), mikrobus Mitsubishi, kter se opravuje a vozidlo `koda Forman, kter je na oprav vautodln. Na traktor se plnuje koupit osekva , je podna ~dost o dotaci na SZIF. 3.2. PYprava rozpo tu na r. 2013 O pYprav rozpo tu na rok 2013 informoval pYedseda finan nho vboru Michael Mikula informoval o rozpo tovch vchodiscch (co se vdajo t e - vychz se z sel rozpo tu na r. 2012, kter se nenavyaovaly, pYidala se akce Sokolovna, pYesn vdaje jeat nejsou znmy). Na pYprav rozpo tu se dle pracuje, pYedlo~en rozpo tu ke schvlen se pYedpokld na prosincovm jednn zastupitelstva. Starosta uvedl, ~e dole~itm faktorem je schvlen novho rozpo tovho ur en dan, vsou asn dob probh schvalovn sttnho rozpo tu nejsou zatm znmy penze na akolstv, sttn sprvu, daHov pYjmy,... Dala dotazy ani pYipomnky ktomuto bodu nebyly, proto dal starosta hlasovat o nvrzch usnesen: Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje rozpo tov opatYen . 3 krozpo tu obce na rok 2012, dle nvrhu vpYloze. Zodpovd: starosta, mstostarosta, Hajzlerov Termn: prob~n Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zpis zjednn finan nho vboru ze dne 08.11.2012 a informace o pYprav rozpo tu obce na rok 2013. Zodpovd: starosta, mstostarosta, pYedseda finan nho vboru Termn: 01.12.2012 Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 4. Majetkov zle~itosti 4.1. Bezplatn nabyt pp . 1953/14 vk. . Nepomuky Stru n komentY ktomuto bodu podala Hana Vgnerov. Jedn se o bezplatn pYevod pp . 1953/14 vk. . Nepomuky (mstn komunikace, obslu~n cesta k p. 34 a 35) zmajetku R Yadu pro zastupovn sttu ve vcech majetkovch do vlastnictv obce. Pozemek m vmru 190 m2. Byla informovna majetkov komise a projednno na rad obce, kter nabyt doporu ila. Bez dotazo a pYipomnek. Starosta dal hlasovat o nvrhu usnesen: Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje bezplatn nabyt pozemkov parcely . 1953/14 ost. plocha, ost. komunikace vk. . Nepomuky do vlastnictv obce a smlouvu o bezplatnm pYevodu nemovitosti j. UZSVM/HUO/6401/2012-HUOM-Sp 67/2009 Ja uzavranou mezi R Yadem pro zastupovn sttu ve vcech majetkovch, Raanovo nbYe~ 390/42, Praha 2, I O 69797111 jako pYevodcem a obc Horn ermn jako nabyvatelem, dle pYlohy, a ukld starostovi uvedenou smlouvu podepsat. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn:.30.11.2012 Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 4.2. Bezplatn pYevod pozemko pod stavbou silnice III/31118 Nepomuky Vprachtice Pardubickmu kraji projednn zveYejnn myslu obce Rovn~ okomentovala Hana Vgnerov - vsouvislosti sdokon enou stavbou silnice III/31118 Nepomuky Vprachtice po~dal Pardubick kraj o bezplatn pYevod pozemko vk. . Nepomuky zmajetku obce Horn ermn do majetku Pardubickho kraje. Jedn se o pozemky nov zamYen geometrickm plnem . 111 472/2010 pp . 410/2 o vmYe 16 m2 ( Na Hald ) a pp . 417/2 o vmYe 13 m2 ( Na lnech ). Zastupitelstvu se navrhuje zveYejnit mysl bezplatnho pYevodu tchto pozemko, na dalam zastupitelstvu bude projednno schvlen pYevodu. Bez dotazo a pYipomnek. Starosta dal hlasovat o nvrhu usnesen: Zastupitelstvo obce Horn ermn rozhodlo zveYejnit mysl obce bezplatn pYevst Pardubickmu kraji, se sdlem Komenskho nmst 125, Pardubice, I O 70892822 pozemkovou parcelu . 410/2 ost. plocha, silnice a pozemkovou parcelu . 417/2 ost. plocha, silnice vk. . Nepomuky dle geometrickho plnu . 111-472/2010 vsouvislosti sdokon enou stavbou Oprava silnice III/31118 Nepomuky Vprachtice . Zodpovd: Vgnerov Termn: 23.11.2012 (zveYejnn na Yedn desce) Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 4.3. Prodej p. 150 Jarkovsk vila Hana Vgnerov informovala, ~e na zklad zveYejnn myslu obce prodat dom p. 150 a pYsluan pozemky vk. . Horn ermn dle usnesen ZO . 5 ze17.09.2012 podali ~dost o koupi man~el Karel a Erika BuYvalovi, Horn ermn p. 150. Vypracovn znaleckho posudku je objednno u znalce Ing. Miloslava }enky z esk TYebov, na 20. listopadu je dohodnuta prohldka bytovho domu. Pot se bude dle jednat se zjemci, kteY podaj ~dost o odkoupen . Bez dotazo a pYipomnek. Starosta dal hlasovat o nvrhu usnesen: Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom ~dost man~elo Karla a Eriky BuYvalovch ( j. H /664/2012 ze dne 17.10.2012) o koupi domu p. 150 na stp. 8 vk. . Horn ermn, stavebn parcelu . 8, pozemkovou parcelu . 140 zahrada, pozemkovou parcelu . 142/1 trval travn porost a pozemkovou parcelu . 142/3 trval travn porost, vae vk. . Horn ermn. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn: jednn zastupitelstva obce Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 4.4. Odkoupen sti arelu BDM Tento bod uvedl starosta seznmil zastupitele se znaleckm posudkem vypracovanm znalcem Ing. Miloslavem }enkou s va obvykl ceny a budovy p. 135 a pozemko vk. . Horn ermn a dle spYedpokldanou cenou stavebnch prav uvedenho objektu, ke kter se znalec tak vyjdYil. Starosta sdlil, ~e tato problematika byla projednna na dnean rad, kter zastupitelstvu dopor * X Z \ ؾ򯠑vj^jRF7hFIhsCJOJQJaJhCCJOJQJaJh{(CJOJQJaJhCJOJQJaJhsCJOJQJaJhFIh|aCJOJQJaJhCJOJQJaJhFIh/!PCJOJQJaJhFIh^CJOJQJaJhFIhCJOJQJaJhC5CJOJQJaJh{(5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhC5CJOJQJaJh5CJOJQJaJ \ ~ t $da$gd? $da$gd%6 $da$gdv $da$gdP $da$gdKn $da$gd/!P $da$gd+$a$gd h t : < H ^ f j l n  вߣsgXLXLhv CJOJQJaJhFIhv CJOJQJaJhmfCJOJQJaJh CJOJQJaJhCCJOJQJaJhsCJOJQJaJhCJOJQJaJhFIhPCJOJQJaJhFIhmfCJOJQJaJhFIhmqCJOJQJaJhFIh/!PCJOJQJaJhFIh^CJOJQJaJ"hFIh|a5>*CJOJQJaJ " , P V t D J p t ,>ͩ͋||mamaRFh%6CJOJQJaJhFIh%6CJOJQJaJh LCJOJQJaJh7-h-EJCJOJQJaJh7-h%6CJOJQJaJh7-hv CJOJQJaJhFIhVXCJOJQJaJhVXCJOJQJaJhv CJOJQJaJh}CJOJQJaJhFIhv CJOJQJaJh6CJOJQJaJh{(CJOJQJaJh-EJCJOJQJaJ>XZ`bH ٦藈yj^OCO^h?CJOJQJaJhFIhp?CJOJQJaJhp?CJOJQJaJhfkPhfkPCJOJQJaJh?hp?CJOJQJaJh?hy{zCJOJQJaJh?h ]CJOJQJaJhFIhv CJOJQJaJh LCJOJQJaJh{(CJOJQJaJhwCJOJQJaJhFIh%6CJOJQJaJh%6CJOJQJaJhCJOJQJaJ"TLN\^$d!" $da$gd> $da$gdeU $da$gdp? $a$gdfkP $ $a$gdfkP68:JLND^V\ʾsks\M>\M\h>heoCJOJQJaJh>hCJOJQJaJh>hp?CJOJQJaJhfkPOJQJh>hf CJOJQJaJ(h>hf B*CJOJQJ\aJph(h>hp?B*CJOJQJ\aJph"h>h`5>*CJOJQJaJheUCJOJQJaJhSCJOJQJaJhfkPCJOJQJaJhFIhPCJOJQJaJhFIhSCJOJQJaJ\^|Lֲ~lZE5hhCJOJQJ\aJ(hhB*CJOJQJ\aJph"hB*CJOJQJ\aJph"hfkPB*CJOJQJ\aJph+hhfkP>*B*CJOJQJ\aJphh>hlCJOJQJaJh>h$hCJOJQJaJh>heoCJOJQJaJ(h>hf B*CJOJQJ\aJph(h>h$hB*CJOJQJ\aJph(h>heoB*CJOJQJ\aJph "$(4fbdt:r:̷ᘋ~qdRdEd3d"h?s=hu.M>*CJOJQJ\aJh+YlCJOJQJ\aJ"hu.Mhu.M>*CJOJQJ\aJhu.MCJOJQJ\aJhQ(CJOJQJ\aJhrCJOJQJ\aJh)%CJOJQJ\aJhCJOJQJ\aJ"hB*CJOJQJ\aJph(hhfkPB*CJOJQJ\aJph(hhB*CJOJQJ\aJphhhCJOJQJ\aJhhCJOJQJaJ&(L!Z!!!!!!!!2"""""%`%ӹөwewOe9+hchc>*B*CJOJQJ\aJph+hSRhSR>*B*CJOJQJ\aJph"hSRB*CJOJQJ\aJph"h9TB*CJOJQJ\aJphh"%h"%CJOJQJ\aJh"%hu.MCJOJQJ\aJh"%h uCJOJQJ\aJhu.MCJOJQJ\aJhwCJOJQJ\aJh uCJOJQJ\aJ"h uh u>*CJOJQJ\aJh?s=CJOJQJ\aJ"%&&'(((())-/0244 5&899:;; $da$gdc $da$gd $da$gd. $da$gd>`%&&&&&&''>'N'P'R'DzsasL7"(h>h$hB*CJOJQJ\aJph(h>hQB*CJOJQJ\aJph(h>hy4CB*CJOJQJ\aJph"hwB*CJOJQJ\aJph(h>h_B*CJOJQJ\aJph(h"%hfkPB*CJOJQJ\aJph(h"%hB*CJOJQJ\aJph(h"%h)%B*CJOJQJ\aJph"h9TB*CJOJQJ\aJph(hchcB*CJOJQJ\aJph"hcB*CJOJQJ\aJph R'''(h(r(x((((((((()))ʺ}kYkJ>h^CJOJQJaJh>hNCJOJQJaJ"h>h6&5>*CJOJQJaJ"h>h5>*CJOJQJaJhSRCJOJQJaJh>h~CJOJQJaJ(h>hB*CJOJQJ\aJphh. 6CJOJQJaJh*^Rh. 6CJOJQJaJ"h*^Rh. 56CJOJQJaJh>hQCJOJQJaJ(h>hQB*CJOJQJ\aJph)))V)X)))**6+ ,,-0000112n34 5 5ϿϰteteYeteI=hCJOJQJaJhh=>*CJOJQJaJhwCJOJQJaJhh=CJOJQJaJhh^CJOJQJaJhh{CJOJQJaJhh$4/CJOJQJaJhh. CJOJQJaJhhNCJOJQJaJhh. >*CJOJQJaJhhN>*CJOJQJaJhh^>*CJOJQJaJhh>*CJOJQJaJ 5H55555556x7$8&88889999999999ƾξ񲦚sg[OChcuCJOJQJaJh. CJOJQJaJh$4/CJOJQJaJh{CJOJQJaJh^CJOJQJaJhh9CJOJQJaJhcCJOJQJaJhXGWCJOJQJaJh9CJOJQJaJh=CJOJQJaJhOJQJhOJQJhzhOJQJhCJOJQJaJhCJOJQJaJhh=CJOJQJaJ9:0:h::::::&;*;;;<<<H<J<\<^<<<ֻ|m^L:"h*^Rh6 6CJOJQJ\aJ"h*^Rh6 56CJOJQJaJh#'5>*CJOJQJaJh>h-|CJOJQJaJh*^Rhc6CJOJQJ\hc6CJOJQJaJh*^Rhc6CJOJQJaJ"h*^Rhc56CJOJQJaJh>h]CJOJQJaJh6 CJOJQJaJh>h,/CJOJQJaJhcCJOJQJaJh>h#'CJOJQJaJ;<<\<^<=>8>:>x>z>>?AArB4FvFFFFFG,L.L $da$gd6 $da$gd> $da$gdc<<<<=== >>2>8>:>d>f>x>|>>>?ʽʭq_P@h6 hc'>*CJOJQJaJh>h CJOJQJaJ"h>h 5>*CJOJQJaJhnr5>*CJOJQJaJh6 CJOJQJaJh>h6 CJOJQJaJ"h>h6 5>*CJOJQJaJh*^Rh6 6CJOJQJaJh6 6CJOJQJaJh h6 6CJOJQJaJ"hP&ih6 56CJOJQJaJ%hP&ih6 56CJOJQJ\aJ?8A:A>AAAAABpBrBBBBB2F4F6F^FtFFFFFFFFFսծ՜p```Qծh6 h6 CJOJQJaJh>h6 6CJOJQJaJh{ h6 6CJOJQJaJh6 6CJOJQJaJh6 56CJOJQJaJ"h>h6 56CJOJQJaJh>h6 CJOJQJaJhc'CJOJQJaJhXGWCJOJQJaJh6 CJOJQJaJh6 hc'CJH*OJQJaJh6 hc'CJOJQJaJFGJHIIIIIlJnJJJJJJJJJJJK*L,L`LLLLMOԸԸԟrcTh~[6CJOJQJ\aJh~[56CJOJQJaJ"h"$h~[56CJOJQJaJh>h~[CJOJQJaJh~[CJOJQJaJhc'CJOJQJaJhI<CJH*OJQJaJh6 hc'CJH*OJQJaJhI<CJOJQJaJh6 hc'CJOJQJaJh8,RCJOJQJaJh6 hc'>*CJOJQJaJ.LLOPpPrPPPPRTTUW0XxXzXXXX|~* $da$gd%^c $da$gd_ $da$gd6 $da$gde $da$gd~[OpPrPPPPPP:QRRRRRRSTTTUUPURUnU庮r`M%hP&ih_56CJOJQJ\aJ"h*^Rh_6CJOJQJ\aJ"h*^Rh_56CJOJQJaJh>h_CJOJQJaJh_CJOJQJaJh6 hc'CJOJQJaJh~[CJOJQJaJh6 hc'>*CJOJQJaJheCJOJQJaJh>heCJOJQJaJhe6CJOJQJaJh~[6CJOJQJaJnUpUUVVWWxXzXXXXXXbYrYvYYYYYYYZZ Z ZZlZtZ|Zαzj[[O[[[[O[[h>%CJOJQJaJh6 hc'CJOJQJaJh6 hc'>*CJOJQJaJhe56CJOJQJaJheCJOJQJaJh>heCJOJQJaJhe6CJOJQJaJh h_6CJOJQJaJh_6CJOJQJaJh_6CJOJQJ\aJ"h h_6CJOJQJ\aJh_56CJOJQJ\aJ|Z~ZZZZZZ2[6[[z|܌ތ(*jȏ؏ڏ˼mZJh%^c56CJOJQJ\aJ%h%h%^c56CJOJQJ\aJ"hr'h%^c6CJOJQJ\aJh%^c6CJOJQJ\aJh%^c6CJOJQJaJh%^c56CJOJQJaJ"h"$h%^c56CJOJQJaJh>heCJOJQJaJh%^cCJOJQJaJhc'CJOJQJaJUh6 hc'CJOJQJaJheCJOJQJaJu uje nabdku na odkoupen pYedmtnch nemovitost odmtnout. Proto~e nebyly ~dn dotazy ani pYipomnky dal starosta hlasovat o nvrhu usnesen: Zastupitelstvo obce Horn ermn se seznmilo scenou nemovitost - budovy p. 135 na stp . 191 vk. . Horn ermn, stavebn parcely . 191, stavebn parcely . 869, pozemkov parcely . 1474 a pozemkov parcely . 1473/1, vae vk. . Horn ermn dle znaleckho posudku . 4129-179/12 vypracovanho znalcem Ing. Miloslavem }enkou a rozhodlo odstoupit od myslu vyjednvn o pYevodu pYedmtnch nemovitost do majetku obce. Zodpovd: starosta Termn: 30.11.2012 Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 5. Rozn 5.1. Zvre n vy tovnm akce Kanalizace a OV Horn a Doln ermn a vypoYdn finan nch podlo obc Horn a Doln ermn Zastupitelom byl pYedlo~en psemn materil o zvre nm vy tovn akce Kanalizace a OV Horn a Doln ermn , kter se tk vypoYdn investi n sti tohoto projektu a podlo jednotlivch obc na nm. Starosta konstatoval, ~e to byl dlouhodob zpracovvan materil, ke ktermu bylo nutn provYit mno~stv dajo a etnch doklado, podleli se na nm etn a vae bylo v~dy projednno se zstupci obc. Velkou zsluhu na vsledku tto prce m Ing. Suldovsk, ktermu starosta podkoval. Mstostarosta pot stru n okomentoval pYedlo~en materil a nejdole~itja daje zejmna celkov nklady akce, principy pro dlen nklado mezi ob obce, celkov podl Horn ermn a vai prostYedko, kter mus Horn ermn na investi n st doplatit ( stka 721.970,56 K ). Vrozprav diskutoval Martin Balcar, na jeho dotazy odpovdl mstostarosta. Starosta dal hlasovat o nvrhu usnesen: Zastupitelstvo obce Horn ermn se seznmilo se zvre nm vy tovnm akce Kanalizace a OV Horn a Doln ermn a vypoYdnm finan nch podlo obc Horn a Doln ermn, dle pYlohy, a toto vy tovn schvaluje. Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 5.2. Projednn zmru zmn ve spol. Komunln slu~by ermn, a. s. Tento bod uvedl mstostarosta - zrekapituloval sou asn stav ve spole nosti, zna n komplikovan a neoperativn je napY. podepisovn dokumento vaemi leny pYedstavenstva. Zastupitelstvu se pYedkld zmr zmn ve spole nosti, kter by pYinesly zjednoduaen Yzen a zefektivnn toko: - odvolat stvajc pYedstavenstvo spole nosti (Ing. Petr `ilar, pYedseda, Ing. Pavel Suldovsk a Toma Duaek, lenov pYedstavenstva), jmenovat novho lena pYedstavenstva - pYipravit nov stanovy spole nosti, kter by odpovdaly sou asnm potYebm fungovn spole nosti (stvajc stanovy jsou nkdy zr. 1992 a byly vypracovny pro povodn firmu PEKO, kter mla zcela jin pYedmt innosti a vce akcionYo, vsou asn dob je jedinm akcionYem obec). Navrhuje se, aby spole nost mla jedno lenn pYedstavenstvo tento jedin len pYedstavenstva by zajiaeoval operativn chod spole nosti, ze sv innosti bude odpovdn valn hromad, jej~ posobnost ze zkona o obcch vykonv rada obce. Tomuto jedinmu lenovi pYedstavenstva by se daly pYsluan pravomoci ( vkonnho Yeditele ), funkci by mohl zastvat sou asn zamstnanec Mgr. Vtzslav Lux. Kontrolu spole nosti by zajiaeovala nov jmenovan dozor rada. Pokud by proalo navrhovan usnesen, pYipravily by se potYebn materily na nkter zpYatch jednn zastupitelstva. Starosta dal hlasovat o nvrhu usnesen: Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje zmr zmn ve spole nosti Komunln slu~by ermn, a. s., Horn ermn 1, I O 00654841, dle pYedlo~enho nvrhu. Zodpovd: mstostarosta Termn: 31.12.2012 Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 5.3. Zalo~en novho svazku a vstup obce do tohoto svazku, ukon en lenstv ve svazku Lanakrounsko, informace o MAS Starosta informoval o zmrech projednanch na valn hromad DSO Pod Bukovou horou konan 30.10.2012: Nejvta akc tohoto svazku je samozYejm kanalizace a OV . Reorganizace DSO Pod Bukovou horou by spo vala vtom, ~e leny tohoto svazku by zostaly jen obce Horn a Doln ermn, svazek by fungoval jen pro zle~itosti kanalizace, ostatn obce by ze svazku vystoupily. Pro Yeaen ostatnch spole nch zle~itost obc by byl zalo~en svazek nov o lenstv vtomto svazku maj zjem Horn a Doln ermn, Petrovice, VermYovice, BystYec, Horn HeYmanice, Vprachtice a Horn TYeaHovec. Nov svazek zatm snzvem Mikroregion Severo-Lanakrounsko by bylo potYebn zalo~it pokud mo~no do konce roku tento nov svazek by podval novou ~dost o dotaci na projekt ProtipovodHov opatYen . Dle by spolupracoval zejmna voblasti odpadovho hospodYstv, akolstv, ... Vrmci svazku Lanakrounsko je navr~en zmr vystoupit ztohoto svazku, je vnm hodn leno a je t~k sjednotit zjmy. Dala mo~nou formou spoluprce je MAS (Mstn ak n skupina), kter funguje pro region o cca 20 tis. obyvatelch a jejmi leny jsou z1/3 mstn podnikatel, 1/3 neziskov organizace a 1/3 mstn samosprvy. Na sv projekty erp dotace zprogramu LEADER. Je zmrem vytvoYit MAS Lanakrounsko, Horn ermn se vaak zatm do tto aktivity nezapojila. Starosta vid efektivnja zapojit se do ji~ fungujc MAS Orlicko. Kon dota n tituly na rozn projekty vrmci sttu i vrmci krajo, MAS vaak pro zskn dotac zostvaj i nadle perspektivn. Vstup zatm nechv na zv~en zastupitelo, vrtme se ktomu na pYatm jednn. Martin Balcar se dotzal, kolik zapojen do tchto aktivit bude obec stt odpovdl starosta plat se lensk pYspvky a na provoz lze zskat i dotace zPOV. Dle se dotzal, jak organizace by mohly bt leny MAS starosta odpovdl, ~e napY. zstupci zemdlskch podnikatelo a hasi i. Hana Motlov konstatovala, ~e by bylo vhodn prostudovat si dostupn informace o MAS Orlicko zwebovch strnek, zjistit, jak mo~nosti to obci pYinese. Starosta dal hlasovat o nvrhu usnesen: Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje a) ast obce Horn ermn v nov zakldanm svazku obc Mikroregion Severo Lanakrounsko a ukld starostovi init vaechny potYebn kony smYujc kzalo~en vae uvedenho svazku a ke vzniku lenstv obce vnm, b) vystoupen obce Horn ermn zdobrovolnho svazku obc LAN`KROUNSKO a ukld starostovi u init potYebn kony smYujc kukon en lenstv obce vtomto svazku. Zodpovd: starosta Termn: 31.12.2012 Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 5.4. Smlouva o vytvoYen spole nho akolskho obvodu Tento bod stru n okomentoval starosta - na zklad vsledku jednn starosto obc Horn ermn a BystYec pYedkld starosta obce BystYec uvedenou smlouvu (kter byla zastupitelom zaslna v materilech kjednn ZO) kzajiatn plnn povinn akoln dochzky dt z BystYece na II. stupni zkladn akoly (6. 9. ro nk). Bez dotazo a pYipomnek. Starosta dal hlasovat o nvrhu usnesen: Zastupitelstvo obce Horn ermn schvaluje smlouvu uzavranou mezi obc Horn ermn a obc BystYec o vytvoYen spole nho akolskho obvodu spdov akoly - Zkladn akola, Horn ermn, okres st nad Orlic, se sdlem Horn ermn 128, kzajiatn plnn povinn akoln dochzky dt zobce BystYec na II. stupni zkladn akoly, dle pYlohy, a ukld starostovi uvedenou smlouvu podepsat. Zodpovd: starosta, Vgnerov Termn:.15.11.2012 Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 5.5. Zpis zjednn kontrolnho vboru ze dne 01.10.2012 KomentY ktomuto bodu pYednesl pYedseda kontrolnho vboru Martin Balcar, zejmna iniciativu kontrolnho vboru prostudovat a zhodnotit smlouvy o pojiatn majetku. Starosta uvedl, ~e tyto iniciativy kontrolnho vboru vt a navrhuje je schvlit jako koly ulo~en kontrolnmu vboru zastupitelstvem. Starosta dal hlasovat o nvrhu usnesen: Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zpis zjednn kontrolnho vboru ze dne 01.10.2012 a schvaluje kontroln koly, kter jsou uvedeny vtomto zpise. Zodpovd: pYedseda kontrolnho vboru Termn: 31.12.2012 Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 se zdr~el 6. Diskuse Martin Balcar se dotzal, vjakm stadiu je ~dost o dotaci na rozhlednu, starosta odpovdl, ~e ~dost je podna, vsledek ale bude znm a~ v1. tvrtlet 2013. Dle uvedl, ~e firma Omega Tech s. r. o. se bude podlet na vybudovn elektrick pYpojky. Obec Horn TYeaHovec m zjem umstit na rozhledn vysla a na akci se chtj podlet i finan n. Michal Mikula jeat doplnil, ~e do rozpo tu na r. 2013 se navrhuje kauce ve vai 500 tis. K na spolufinancovn projektu, jak byla schvlena na jednn ZO 12.09.2012. Toma Duaek ml dotaz, pro , se neschvlilo poskytnut dYeva na vybudovn pomocnch objekto na hasi skm pozemku pro SDH Nepomuky. Odpovdli mu starosta a mstostarosta rada nesouhlasila svybudovnm objekto, proto~e pak vznikaj problmy svlastnictvm a pojiatnm objekto, pYpojkami, mus bt vsouladu szemnm plnem atd... Ivan Havel informoval pYtomn o vykraden domo vHorn ermn, ke ktermu doalo minul tden, dotzal se, zda by Policie mohla provdt vce obj~dk vobci pYpadn zajistit kontroly mstskou polici. Na to reagoval starosta sdlil, ~e dnes jednal se zstupcem Policie R (p. Zemanem). Vyzval ob any, aby si vamali neznmch a podezYelch lid, kteY se pohybuj po obci. Tak apeloval na Policii R, OOP Lanakroun, aby vce kontrolovala obec a to i zhlediska situace na silnici jej vyt~enosti a bezpe nosti jzdy. Dle uvedl, ~e spoluprce sMstskou polici Lanakroun by byla pomrn drah zle~itost, neboe je mo~n jen na zklad veYejnoprvn smlouvy a za poskytovan slu~by se mus platit. Vladimr Hejl - dal podnt ke zmn a doplnn Pravidel pro rozdlovn finan nch prostYedko na podporu rozvoje sportovnch a dalach volno asovch veYejn prospanch aktivit vobci Horn ermn , kter ukzala praxe po ro nm vyu~vn. Pan Ve eY dotzal se, jak to bude sukldnm bioodpado. Starosta mu odpovdl, ~e Yeaen tto problematiky vyplv ze zkona a bude se Yeait od pYatho roku. Mstn spole nost BDM spol. sr. o. nabdla mo~nosti ukldn bioodpado pro celou oblast. Dala pYspvky do diskuse nebyly starosta tedy tento bod ukon il. 7. Zvr Komise pro usnesen konstatovala, ~e o ka~dm usnesen bylo Ydn hlasovno jednotliv vrmci projednn pYsluanho bodu. Starosta podkoval vaem pYtomnm za ast a jednn zastupitelstva ukon il ve20.45 hodin. Zapsala: Hana Vgnerov OvYil: Ing. Eugenie DYmalov Ladislav Marek ڏ~֐ؐڐ 4>R68ʒ¶}kbVHV@h8gAOJQJh7h8gA>*OJQJaJh7h8gA>*OJQJh8gA>*OJQJ"h~?h~?5>*CJOJQJaJh8gA5>*CJOJQJaJh6 heCJOJQJaJh>h%^cCJOJQJaJheCJOJQJaJh%^cCJOJQJaJh%^c6CJOJQJaJh%h%^c6CJOJQJaJh%^c6CJOJQJ\aJ"h%h%^c6CJOJQJ\aJ*֐ؐ48J:0:ě^ $da$gd L$K^K`a$gd $da$gd $da$gdp_X $da$gd6 $da$gd%^cʒ6ƓҗԗJ8:|ؚ0248:zpip]Nh8gAh;CJOJQJaJh|Vh56aJ h6aJh|Vh6aJhr'h6aJh56aJhr'h56aJh>hCJOJQJaJhCJOJQJaJh>%CJOJQJaJhp_XCJOJQJaJh8gACJOJQJaJh\CJOJQJaJh8gAh8gACJOJQJaJh8gAh8gAOJQJaJ:ěΜTdxzvv.^`6$&.0Լȼ԰԰԰ԼࡒȡȼznhCJOJQJaJhcOfCJOJQJaJhzCJOJQJaJhhCJOJQJaJh LhCJOJQJaJhCJOJQJaJhCJOJQJaJh>%CJOJQJaJh LCJOJQJaJh Lh LCJOJQJaJh Lh>*CJOJQJaJ'^024Ƨ "bdN(\D $da$gd& $da$gdcOf $da$gd L024ʦަ§ħ"LN\^bd֨LNҩIJwwwhXKXh*CJOJQJaJh LhLd>*CJOJQJaJh LhLdCJOJQJaJh Lh`;CJOJQJaJh1hcOf6CJOJQJaJhcOf6CJOJQJaJhcOf56CJOJQJaJ"h1hcOf56CJOJQJaJ"hr'hcOf56CJOJQJaJh>hcOfCJOJQJaJhcOfCJOJQJaJh LhzCJOJQJaJު$Lj$2VDF^fh :H񾲾ʲvʎgh>h& CJOJQJaJhQ5CJOJQJaJhqCJOJQJaJh CJOJQJaJhjlCJOJQJaJhoNCJOJQJaJh6CJOJQJaJh0;7CJOJQJaJh& CJOJQJaJh Lhf5CJOJQJaJhcOfCJOJQJaJh LhLdCJOJQJaJ!"0BDHJ^x޼8`f}s}s}sdXdXdh& CJOJQJaJh Lh& CJOJQJaJh]5h& 6aJ h& 6aJh& 6CJOJQJaJh'h& 6CJOJQJaJh& 56CJOJQJaJhh7h& 6CJOJQJaJhQ56CJOJQJaJhQ556CJOJQJaJ"h1hQ556CJOJQJaJ"hr'hQ556CJOJQJaJfb t46 ` $da$gd> $da$gd>$^`a$gd& $da$gd& bdf & rtӸӸӸӸo]N>h hd(6CJOJQJaJhd(56CJOJQJaJ"h\\&hd(56CJOJQJaJh'hd(6CJOJQJaJ"hr'hd(56CJOJQJaJh>hd(CJOJQJaJhraCJOJQJaJhd(CJOJQJaJhd(hnCJOJQJaJhQ5CJOJQJaJhd(hd(CJOJQJaJhQ5>*CJOJQJaJhd(hn>*CJOJQJaJPR .046@> 򖊖zjz^RR^hBFCJOJQJaJhqCJOJQJaJhqhq>*CJOJQJaJhqhd(>*CJOJQJaJhd(CJOJQJaJh Lhd(CJOJQJaJh>hd(6CJOJQJaJh{ hd(6CJOJQJaJhhRhd(6CJOJQJaJhd(6OJQJhhRhd(6OJQJhd(OJQJhd(6CJOJQJaJ ^`.@,.XZhjӞӞq_M;"h Lhra5>*CJOJQJaJ"h8hra5>*CJOJQJaJ"h8hq5>*CJOJQJaJh LhqCJOJQJaJh LhBFCJOJQJaJhqhqCJOJQJaJhqhq6CJOJQJaJ%hqhq56CJOJQJ\aJ"hqhq6CJOJQJ\aJ"hqhq56CJOJQJaJhBFCJOJQJaJh>hBFCJOJQJaJ`,.TJN`ZHJLNdgd> dgd> $da$gd> \PTjlnR@TlHJĸĸĝuj]h@h@OJQJaJh>OJQJ\aJh@OJQJ\aJh@h@OJQJ\aJh@h@CJOJQJaJh@h8CJOJQJaJh8CJOJQJaJhWdCJOJQJaJh&CJOJQJaJhPwbCJOJQJaJhCJOJQJaJhTCJOJQJaJht9CJOJQJaJ$JNP^` XZĵvgXI:+h Lh`_CJOJQJaJh Lh ]CJOJQJaJh Lh-CJOJQJaJh LhCJOJQJaJh LhjBCJOJQJaJh LhZZCJOJQJaJh LhCJOJQJaJ"h Lh5>*CJOJQJaJh Lhl;CJOJQJaJh LhCJOJQJaJh>hpCJOJQJaJ"h Lh5>*CJOJQJaJh>5>*CJOJQJaJh8CJOJQJaJHJN^`ʻ嬅yjh LhqCJOJQJaJhBFCJOJQJaJhCJOJQJaJh Lh9QCJOJQJaJh> ~CJOJQJaJh LhCJOJQJaJh LhwZCJOJQJaJh Lh5CJaJh LhCJOJQJaJhqCJOJQJaJh Lh ]CJOJQJaJdgd L21h:pE[. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N E[Normln dCJ_HaJmHsHtH ^^ Q5Nadpis 2$<@&$56CJOJPJQJ\]^JaJNN [FvNadpis 4$$@&a$56CJOJQJaJJA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu HUH &x0Hypertextov odkaz >*B*phLL [Fv Nadpis 4 Char56CJOJQJaJtH ZZ Q5 Nadpis 2 Char(56CJOJPJQJ\]^JaJtH T>"T ~?Nzev$da$5CJ OJPJQJ\aJtHF1F ~? Nzev Char5CJ OJPJQJ\aJ~C@B~ Zkladn text odsazenLd*$^L`CJOJPJQJaJtHbQb Zkladn text odsazen CharCJOJPJQJtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr R >\`%R') 59<?FOnU|Zڏʒ:0 J.01245679:;<=?@ACDEoqrtuvxyz|}~";.L*^`/38>Bpsw{8@0( B S ?OR(lt bp5=mp"$ "+-xd o 7!:!`!c!##M#P#g#h###e$g$n$w$$$$$I%R%a%c%&&&&''' ')'*'''))')()******z+{+..//73<3S3\388::::::::::;;;";#;/;<*<==#>*>@@XAcArA~ACCCC8D@DEEEEJ JLLLLPP=QFQRRRRRRRAK/9* , - /  & , ,8JY /;M###$$%%8&C&&'i*{*[,e,,,--./228 88889;;<<==??{@~@QAcAAABBBBCCEE?FSF_FqFFFHHIIEKOKILcLNNOOaPfPMR]RRRR|QQRRR|QQRRR "Mh*~&ILE\ˀ3J)|L=f*떗.L#- j?1?B9.VTfcV~lh88 ?8E8{89UD9PK9L(:X:y;;;`;Eg;j;l;n;&<I<}<==AI=I=?s=a~=>C>p?+Y?^?d?!@K#@b@CAIArYA8gAC&Cy4C9dC~C-D?nDOEF5-F04FH^F#JGkHHqHSI-EJW_J LK Lz L^%L=gLu.Me6Nx:NO>xO/!PfkP>Qd4QihQR8,RSRk+S5ST#T2T#zT"UeU~UgpVVW{0WXGWXVXp_X Y-YqYq~YP ZK%ZMZZZwZE[W[>\] ] ]=]]]x]W^4_v_2 `f ara|aPwb'c%^cb*dLdYdxudIekecOffQfmf1(ghgQh$h#iX j6`j`jkVkUk+Ylknlylm?mumj~ng'oNoeolopHp4ap#qmq1r%2rqrsgsjjs.ts+htvt u5Fu[FvjvwHw{|wlZxy6yy/y.4yOy~\yhty z!zSzpzgqzy{z5{Eg{&|:|_B|?}> ~oj~s~Xx~1~~fJ9TdNE*aYi#m$JPkx%`*EjleUf6cL WCEifF/Ow~(\^`_q{7x 6&Q(IS*^ziR/+?q7@eQuQ5-|K8H]jBG PwzFB:E U!`anp--BkVR`L4;}:[=K!h{(er`^HkwAwEx.~9oNz9:=Tyy[gLq]$UE}Wj6adx.L,Dcqt<6U7q8eVf5E^"%X<[=vF~?JAiTuVBJzrM~[/aL}v PPb Y> Wdnr4,`=GnRfkl#18R;g %c'{~? L&2:- >%'scl7 T d;QVz\j]ew&$S\RR@RRRR$&'())R ,068FPTVXZUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @Calibri7K@Cambria?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"q '" G8; F* F*!20RR3qHP $P{2!xx Pavel Sokol Pavel Sokol8     Oh+'0t $ 0 < HT\dl Pavel Sokol Normal.dotm Pavel Sokol24Microsoft Office Word@:q>@gD@qH@4 F՜.+,0 hp| *R Nzev !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FT'@Data 1TableNWordDocument 4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreP7'TM'PZ4AEUO2O1C34Q==2P7'TM'Item PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q