Horní Čermná Horní Čermná

Kontakt - Hornočermenský zpravodaj : hczpravodaj@centrum.cz

9.5.2016   Iveta Pešková   Zpravodaj  


Hornočermenský zpravodaj je periodický tisk ÚSC, registrovaný Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 20573. Vydává Obec Horní Čermná.

Redakční rada: J.Beranová, B. Hajzlerová, P.Hajzlerová, A. Langrová (grafická úprava), E.Petříková

Šéfredaktor: R.Šilar

Příspěvky možno zasílat na adresu obecního úřadu Horní Čermná 1,561 56 Horní Čermná nebo elektronicky  hczpravodaj@centrum.cz